Det er ikke mere end et par uger siden, at Gibotech havde besøg af en flok piger fra Tingløkkeskolen i forbin­delse med Girl’s Day in Science. I uge 42 er det så afgangse­lever fra Odense, Assens, Nordfyn og Nyborg kommune, der sammen med deres forældre får mulighed for at bliver klogere på, hvad det kræver at arbejde for en af Odenses ældste auto­ma­tions­virk­som­heder.

Gibotech håber på, at delta­gelsen i Åben Virksomhed kan være med til at give både elever og forældre et indblik i, hvilke jobmu­lig­heder der er, hvad virk­som­heden arbejder med, og hvilke uddan­nelser der kan være med til at bane vejen for drømm­ejobbet i en af Odenses førende robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder.

Åben Virksomhed – Gibotech invi­terer elever fra afgangs­klas­serne indenfor, Gibotech

– Der er mange valg for unge mennesker i dag, så det er en god idé at komme ud og se virk­som­heder og møde nogle af de unge medar­bejdere, der arbejder med opgaver, man ellers kun har læst om. Samtidig bliver der bygget og udviklet som aldrig før i Odense. Til Åben Virksomhed kan de unge og deres forældre også så, at der rigtig gode mulig­heder for at skabe sig en spæn­dende karriere i Odense, lyder der fra Henrik Anker, admi­ni­stre­rende direktør i Gibotech.

Fremtidens medar­bejdere

Idéen med Åben Virksomhed er, at give de unge og deres forældre et indblik i, hvilke konkrete jobs de forskellige uddan­nelser kan føre til. Samtidig er det håbet, at de unges møde med erhvervs­livet og en viden om beskæf­ti­gel­ses­mu­lig­he­derne efter uddan­nelse kan give et mere kvali­fi­ceret uddan­nel­sesvalg.

- Vi vil gerne være med til at sikre en velud­dannet arbejds­styrke i Odense og på Fyn. Derfor er det vigtigt at fange de unges interesse for automation allerede i folke­skolen inden de skal til at vælge uddan­nel­ses­retning, siger Henrik Anker.

Et virk­som­heds­besøg kan også give de unge en fornem­melse af, hvad det kræver at være på en arbejds­plads og lade dem snuse til de forskellige fag og de krav, der stilles. Og så får eleverne ikke mindst mulighed for at stille spørgsmål til medar­bej­derne og få indblik i nye uddan­nel­ses­ret­ninger, der ellers kan være helt fremmede for dem.

Det vil nemlig være medar­bejdere fra forskellige afde­linger, der tager imod eleverne og deres forældre og viser rundt i virk­som­heden.

Fakta om Åben Virksomhed

Åben Virksomhed er et samar­bejde mellem Assens, Nordfyn, Nyborg og Odense Kommune og virk­som­he­derne i kommu­nerne.

Flere tusind elever i 8.–10. klasse på skolerne i de fire kommuner har sammen med deres forældre fået en invi­tation til at besøge en af de delta­gende virk­som­heder.

Åben Virksomhed skal være med til at hjælpe unge med at blive klogere på jobmu­lig­he­derne i frem­tiden og valg af uddan­nelse.