Danmarks robo­tin­dustri er verdens førende. I dag beskæf­tiger landets robo­tin­dustri 8.500 mennesker og gene­rerer 2.400.000.000 EUR i omsætning. I 2025 kan omsæt­ningen stige til 7.000.000.000 EUR årligt, og antallet af ansatte kan nå op på 25.000. Tallene stammer fra den første analyse nogen­sinde af Danmarks robot-og auto­ma­ti­se­rings­in­dustri og dens bidrag til landets økonomi.

Den danske robot industri er i dag en global markeds­leder inden for udvikling og produktion af robot­tek­nologi. Hvis vi er i stand til at opret­holde vores nuvæ­rende markedspo­sition, kan indu­strien generere 7.000.000.000 EUR i 2025. Det ville sætte robo­tin­du­strien på linje med andre vele­tab­lerede indu­strier som føde­varer og mode med hensyn til omsætning. Nu handler det om at fort­sætte væksten, så vi kan realisere bran­chens poten­tiale til gavn for Danmark, “siger Mikkel Christoffersen, talsmand for det nationale part­nerskab, Robotics Alliance.

Analysen viser også, at den danske robo­tin­dustri bidrager til vækst blandt sine leve­ran­dører, idet den tegner sig for 1.300.000.000 EUR i øget omsætning og 10.000 fuld­tids­stil­linger.

Tusinder af job i sigte

Den massive vækst og hastige udvikling i Danmarks robo­tin­dustri kan tilskrives flere faktorer. Den globale efter­spørgsel efter auto­ma­ti­se­ringen er stigende, og Danmark er hjemsted for globale front­løbere inden for robot-og auto­ma­ti­se­rings­løs­ninger inden for elek­tronik, føde­varer, plastik og kemiske sektorer i særde­leshed. Derudover er markedet drevet af mega­trends såsom øget digi­ta­li­sering og FN’S mål for bære­dygtig udvikling, hvor robotter er medvir­kende til at nå mål vedrø­rende ansvarlig, lokal produktion.

“Tallene taler for sig selv. Omkring 300 virk­som­heder gene­rerer i dag 2.400.000.000 EUR i omsætning. Dette viser, at Danmark allerede har et solidt grundlag for at realisere det vækst­po­ten­tiale, som rapporten viser, kan være en realitet om blot seks år. Fremtiden ser meget lys ud for robo­tin­du­strien, hvis den kan generere 7.000.000.000 EUR i omsætning i 2025. Denne vækst vil være misun­del­ses­værdig for de fleste indu­strier, “siger Christian Hannibal, direktør for digital politik i dansk industri.

Udnyttelsen af vækst­po­ten­tialet kræver en fælles indsats

Analysen viser også, at Danmarks robot industri har en stærk global markedspo­sition og gene­rerer eksport på over 1.300.000.000 EUR årligt i dag – med mulighed for at nå op på ca. 4.000.000.000 EUR i 2025. Eksporten tegner sig for næsten 60% af indu­striens omsætning, en stor andel, der viser dens inter­na­tionale konkur­ren­ceevne og stærke posi­tio­nering. Men indu­striens konkur­ren­ce­mæssige forspring udfordres, og der er behov for en foku­seret tilgang, hvis Danmark skal bevare sit globale lederskab.

Danmarks robot indu­stris poten­tiale har aldrig været større, men det kræver handling at realisere dette poten­tiale. Dansk robot­tek­nologi er verdens førende, fordi vi har vovet at inve­stere i forskning og innovation. Hvis vi ønsker at bevare vores position blandt den globale elite og høste fordelene, har vi brug for en fælles indsats, hvor den offentlige sektor og virk­som­he­derne inve­sterer massivt i forskning og andre initi­a­tiver til udvikling af erhvervs­livet. Ikke kun det, vi er nødt til at uddanne flere mennesker fra vores tekniske studi­e­pro­grammer, “siger Thomas Visti, CEO hos Mobile Industrial Robots, en af Danmarks største robot selskaber.

Om analysen

Rapporten er den første analyse af den danske robot-og auto­ma­ti­se­rings­in­dustri og gennem­føres af Damvad Analytics på vegne af Robotics Alliance. Robotics Alliance er et nyt nationalt part­nerskab, der har til formål at skabe optimale ramme­be­tin­gelser for den danske robot-og auto­ma­ti­se­rings industri samt skabe et økosystem i verdens­klasse for robot­tek­nologi, droner og auto­ma­ti­sering i Danmark. Det nationale part­nerskab består af nationale orga­ni­sa­tioner – RoboCluster og UAS Danmark – og regionale orga­ni­sa­tioner – Odense robot og Sønderborg-vækst Rådet. Partnerskabet er også under­støttet af BrainsBusiness fra Aalborg og DIRA, med flere partnere forventes at følge.


Kilde: Robotics Alliance og Odense Robotics