Vi intro­du­cerer

Gibo Smart Solutions

Gibotech bruger krisen stra­tegisk til at under­støtte de kommende års vækstmål.

Kontakt

Innovativ auto mati sering

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech
, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech
Ligesom mange andre robo­tvirk­som­heder har Gibotech i Odense en klar vækst­strategi for de kommende år.

Som en del af stra­tegien indgår styrket eksportandel i nærmar­ke­derne og en bedre udnyt­telse af virk­som­hedens omfat­tende erfaring med udvikling og salg af robo­tanlæg til stort set alle brancher inden for frem­stil­lings­in­du­strien. Og det skal krisen ikke få lov at ændre på.

Klar til efter krisen

- Da Statsministeren den 11. marts lukkede Danmark ned traf vi en hurtig beslutning i ledelsen om at styrke os i stedet for at krybe i skjul, siger Mikkel Bjerregaard, CSO og medejer af Gibotech.

- Firmaet har en sund økonomi, en solid ordre­be­holdning samt en lovende pipeline. Det var allerede en del af vækst­stra­tegien, at der skulle arbejdes på en stærkere eksport­profil, så derfor valgte vi at speede den proces op og bruge virk­som­hedens medar­bej­derre­s­sourcer på at arbejde målrettet med forbe­re­delse til norma­li­serede forhold, fort­sætter Mikkel Bjerregaard.

Målrettet indsats

En af de medar­bejdere, der har bidraget til doku­men­ta­tions­ar­bejdet, er Project Sales Manager Kenneth Pedersen.

- Vi har i Covid-19 perioden arbejdet målrettet med at samle og kombinere firmaets erfa­ringer gennem en lang årrække.  Målet har været at gøre løsnin­gerne synlige og nemme at overskue, men samtidig ikke forsimple dem, da der i nogle tilfælde er tale om ret komplekse tekno­lo­giske løsninger. Vi synes selv, at vi er lykkedes ret godt med at balancere arbejdet, så det kan bruges som inspiration for vores kunder og samar­bejds­partnere, siger Kenneth Pedersen.

 Løsningerne er blevet samlet under beteg­nelsen GiboSmartSolutions. En af de nye GiboSmartSolutions er en komplet løsning, der kan modul­op­bygges fra papkassen rejses til pakning af produkter i papkassen til palle­tering. Modulerne hedder henholdsvis GiboBox, GiboPack og GiboPalletize og sælges både som enkelt­celler eller kombi­neret til en hel linje.

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

Gibo Machine Tending

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboMove

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboCobot

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboWeld

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboBag

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboPalletize

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboBox

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboPack

- Sådanne løsninger har vi lavet et utal af gennem tiden med kombi­na­tioner fra små til store papkasser i forskelligt format på den samme linje. Vi har pakket alt fra frosne grønt­sags­poser til creme­tuber i forskellig stør­relse og palle­teret alt fra papkasser til fyldte sække.  Vi har hele tiden kunne tilbyde både de enkelte moduler og hele linjen, men nu har vi beskrevet det i salgs­ma­te­riale og er klar til at fortælle om det, så vores kunder kan drage stor fordel af de mange års erfaring

Kenneth Pedersen

Project Sales Manager, Gibotech A/S

Ingen brug for hjælpe-pakker

Gibotech har ikke benyttet sig af nogle af de oprettede hjæl­pe­pakker, men har afviklet afspad­sering og ferie efter behov. Og så har medar­bej­derne så vidt muligt arbejdet hjem­mefra og kun været i huset, når der har været en anledning til dette.

- Selv om Covid-19 har begrænset salgs­ar­bejdet og mulig­he­derne for at besøge kunderne, og vi i enkelte tilfælde har set, at projekter er blevet udskudt, er vi glade for, at vi tog beslut­ningen om at beholde medar­bej­derne og starte arbejdet op med GiboSmartSolutions. Det bliver et stærkt værktøj, når det rammer markedet både i Danmark og på nye markeder, slutter Mikkel Bjerregaard.

GiboSmartSolutions bibli­o­teket kan findes her, hvor de enkelte løsninger kan down­loades. Sammen med hver løsning er der link til vores Youtube kanal, hvor videoerne er lagt tilgæn­gelige for inspiration. Arbejdet med at beskrive løsninger fort­sætter, og der vil løbende blive tilføjet nye til bibli­o­teket.

, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech
, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech
, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech
, Vi intro­du­cerer GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboSmartSolutions til alle områder

Gibotech har i dag tre primære forret­nings­om­råder. Hospitalssektoren hvor steril­cen­traler, vare­mod­ta­gelser, AGV-kørsel og blod­prø­vero­botter er de vigtigste områder. Robotanlæg til industri der i dag spænder fra kolla­bo­rative letvægts­ro­botter, letvægts­ro­botter til indu­stri­ap­pli­ka­tioner, konven­tio­nelle indu­striro­botter som kombi­nation og altid skræd­dersyet til opgaven gerne med AGV- kørsel til at binde hele produk­tions­flowet sammen. Virksomhedens ældste forret­nings­område er CNC-maskiner primært til træ, plast og kompo­sit­ma­te­rialer samt letmetal. Der er dog en stigende efter­spørgsel på auto­matisk maskin­be­tjening og Gibotech har de seneste år leveret mange kombi­na­tions­løs­ninger med både CNC- maskine og robotter i hele verden og samar­bejder med CNC produ­centen om at udvikle dette område globalt.

GiboSmartSolutions dækker primært indu­stri­løs­ninger og mange af dem vil være baseret på en modul­tan­kegang, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine.

 

Få nyheder direkte i indbakken