Industri & Produktion

Robotter og auto­ma­tions­løs­ninger til industri, produktion og erhverv. Nedenfor findes et udpluk af løsninger til forskellige erhverv og kunde­typer. Hvilken løsning kan din virk­somhed bruge til at effek­ti­visere produk­tionen?

Vi har bygget auto­ma­tions­løs­ninger siden 1984

Vores løsninger begynder altid med din virk­somheds behov. Vi gennem­fører et grundigt analy­se­ar­bejde, som sikrer dig et solidt beslut­nings­grundlag inden projekt­start. Vores slutmål er fuld udnyt­telse af poten­tialet i din virk­somheds produk­tions­anlæg, så I får frigjort ressourcer og forbedrer virk­som­hedens konkur­ren­ceevne.
et-

Innovation

Vi vil være en innovativ samar­bejds­partner på effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­løs­ninger.
et-

Værdi

Vi vil skabe værdi for mennesker – både medar­bejdere, kunder og slut­brugere.
et-~

Stabilitet

Vi sætter en ære i, at mange af vores anlæg fra opstarten i 1984 stadig er i drift.

Hvilken løsning gavner din virk­somhed?

Vi har speci­a­li­ceret os i robotter og automation siden 1984, så uanset hvad du har brug for råd og vejledning til, hjælper vi.

Med et utal af projekter, kunder og løsninger bag os kan vi rådføre dig til præcist og effektivt, så du hurtigt sikrer din inve­stering, skaber profit og sunde arbejds­vilkår.

Robotter

Vi leverer kunde­til­passede auto­ma­tions­løs­ninger med robotter til indu­strien. Vores mange­årige erfaring og know-how omkring hvordan effektiv auto­ma­ti­sering kan reali­seres, giver os mulighed for at udvikle og dermed tilbyde den optimale robot­løsning til vores kunders produk­tions­pro­cesser.

CNC Bearbejdning

Hvad enten det drejer sig om eksi­ste­rende maskiner, stand-alone CNC maskiner eller maskiner inte­greret med auto­matisk hånd­tering af emner, så kan vi altid tilbyde en løsning, der kan øge produk­ti­vi­teten i din virk­somhed markant uanset hvilket mate­riale, du skal have bear­bejdet.

Mobile robotter

Når vi foreslår en løsning med mobile robotter er det med til at optimere den interne logistik, frigøre medar­bej­derre­s­sourcer og øge produk­ti­vi­teten. Samtidig har mobile robotter en kort tilba­ge­be­ta­lingstid og redu­cerer udgif­terne ved ulykker og påkørsler.

Styringer

Gibotech har mulighed for at tilbyde styringer og auto­ma­tik­løs­ninger. Enten i forbin­delse med inte­grerede systemer eller stand alone-løsninger. Vi har et tæt samar­bejde med kvali­tets­le­ve­ran­dører samtidigt med, at vi har vores egne erfarne program­mører.

Udvalgte projekter

 

Referencer

Læs mere om de projekter, der allerede er instal­leret og find inspiration her

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

10 + 15 =