Vi forhandler

Fanuc Robodrill

CNC bear­bejdning

I over 60 år har Fanuc været på forkant med innova­tionen og har hele tiden flyttet græn­serne for, hvad der er muligt indenfor forø­gelse af produk­ti­vitet og nedbrin­gelse af omkost­ninger i en lang række indu­strier. Og nu har Fanuc skabt Robodrill, en helt ny gene­ration af CNC maskiner.

Fanuc Robodrill CNC bear­bejd­nings­center

Den nye gene­ration ROBODRILL bear­bejd­nings­center leverer uover­truffen kvalitet og præcision og er med til at sikre en høj produk­ti­vitet.

Fanuc ROBODRILL har et enestående værk­tøjs­skift på 0,7 sekunder og er konstrueret til at håndtere værk­tøjer, der vejer helt op til 4 kg.

De nye avan­cerede versioner af Fanuc ROBODRILL er både de hurtigste og stær­keste 5-aksede CNC bear­bejd­nings­centre på markedet og ved at vælge Fanuc ROBODRILL får man et højha­stig­heds­be­ar­bejd­nings­center med en fanta­stisk ydeevne og uover­truffen effek­ti­vitet.

Fanuc produ­cerer over 5000 ROBODRILL CNC-maskiner om måneden, og må derfor anses for at være særdeles populær blandt brugere og kunder over hele verden. 

Fanuc ROBODRILL er et meget stærk og kompakt konstrueret CNC bear­bejd­nings­center med mange anven­del­ses­mu­lig­heder inden for mange indu­strier såsom metal, plast, træ og komposit. 

Ligeledes er Fanuc ROBODRILL, som standard, selv­føl­gelig udstyret med en Fanuc styring, som er forberedt for frem­tidige auto­ma­tions­løs­ninger hvor der også kan indgå robotter.

 

Support og service

Fanuc er dybt enga­geret i at skubbe græn­serne for auto­ma­ti­sering, samt hjælpe sine kunder og samar­bejds­partnere til at optimere deres produk­tions­pro­cesser og passer derfor rigtig godt som samar­bejds­partner for Gibotech.

Med Fanuc Robodrill i sorti­mentet, har Gibotech mulighed for at tilbyde et fuldt udstyret kompakt CNC bear­bejd­nings­center, som giver uover­truffen kvalitet, præcision og hastighed. Fanuc Robodrill er yderst påli­delig og opererer med et ekstremt hurtigt værk­tøjs­skift, hvilket tillader hurtig og effektiv bear­bejdning af de ønskede emner.

Som supplement til større maskiner kan Fanuc Robodrill give virk­som­heder mulighed for at frigøre kapa­citet og reagere hurtigt på korte leve­ring­stider og skif­tende leve­ringskrav. Den uover­trufne hastighed og præcision resul­terer lige­ledes i, at Fanuc Robodrill giver nogle unikke mulig­heder indenfor bear­bejdning af stål, aluminium og plast.

et-

Fanuc City

Fanuc City ligger ved foden af Fuji-bjerget i Japan og dækker 1.500.000 m2 med både produk­tions­fa­ci­li­teter, forsk­nings- og udvik­lings­centre, admi­ni­stration, perso­na­le­ind­kvar­tering, etc. 

fa-

2000 robotter

Fanuc bruger selv over 2000 robotter i deres egen produktion og har dermed en af de mest auto­ma­ti­serede produk­tions­fa­ci­li­teter i verden. 

fa-

1972

I 1972 intro­du­ceres den første cnc (computer nume­rical control) og udvikling og produktion af den første ROBODRILL i Japan begynder. I dag bliver der produ­ceret over 5000 ROBODRILL om månden.

Historien om Fanuc

Fanuc blev grundlagt i 1956, hvor grund­læg­geren var front­løber med begrebet ”Numerical Control” også kaldet NC styring. I 1972 blev den første CNC (Computer Numerical Control) intro­du­ceret og lige siden har Fanuc udviklet maskiner, der er CNC styrede. 

Op igennem tiden, fra slut­ningen af 1950´erne, har Fanuc udviklet sig fra at auto­ma­tisere enkelt­styks maskiner til automation af hele produk­tions­linjer. Fanuc udviklede den første motor, der blev styret via elek­triske impulser og det er denne motor, der senere blev brugt i deres værk­tøjs­ma­skine, som vi i dag kender som ROBODRILL. 

Da Fanuc ROBODRILL landede på de første fabriks­gulve op igennem 70’erne og 80’erne, var Fanuc i stand til at levere opti­merede løsninger til en stadig bredere vifte af indu­strielle kunder.

I Japan var Fanuc samtidig blevet den første virk­somhed til at bygge og drive en auto­ma­ti­seret fabrik med CNC styrede værk­tøjer og robotter.

60 år efter grund­læg­gelsen, og med mere end 3.600.000 cnc styringer og 400.000 robotter instal­leret på verdensplan, er Fanuc den dag i dag den førende globale producent af kompo­nenter til auto­ma­tions­løs­ninger til fabrikker og produk­tions­linjer.

Maksimal effek­ti­vitet

Tidlig påvisning af poten­tielle fejl giver en hurtigere og lettere vedli­ge­hol­delse. Det intu­itive og visuelle interface på ROBODRILL sikrer hurtigere igang­sætning efter service. Det inte­grerede advar­sels­system iden­ti­fi­cerer fejl allerede inden de opstår og giver maksimal præcision og konse­kvent kvalitet. Samtidig er du sikret en nem vedli­ge­hol­delse, fordi der er direkte adgang til alle kompo­nenter.

Energibesparende

Med Fanuc ROBODRILL får du også en høj ener­gibe­spa­relse. Udover flere intel­li­gente ener­gibe­spa­rende funk­tioner, så er alle ROBODRILL kompo­nenter nøje udvalgt til at levere den højst mulige effek­ti­vitet med mindst muligt ener­gi­forbrug. Den strøm, der bruges af servo, spindel og peri­fe­ri­udstyr bliver beregnet af softwaren og vist på skærmen, så du hele tiden kan se og optimere ener­gi­for­bruget.

ROBODRILL maskiner instal­leret over hele verden

Medarbejdere over hele verden

Industrirobotter instal­leret over hele verden

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

11 + 10 =