CMS Eidos

Den nye standard indenfor stor­format vakuumformning 

06. januar 2021

Både stil og ydeevne i ny maskine bekræfter CMS som markeds­le­dende inden for stor­format vakuumformning.

Den nye EIDOS omfatter sofi­sti­keret meka­niske løsninger, der sikrer den bedste ydeevne på markedet og en innovativ, ny software til total maskin­styring, der er ekstremt nem at bruge.

Her får du seks features, der gør den nye maskine til noget helt særligt:

1. CMS ThermoProphet

CMS ThermoProphet system til auto­matisk styring af varme­kræf­terne via termisk vision.

2. Ingen bevæ­gelige dele

Ramme- og form­be­væ­gelse med 4 elek­trisk koblede børsteløse motorer (gantry). Transmission sker via faste søjler og fjerner dermed bevæ­gelige meka­niske dele, der stikker ud fra maskinen.

3. Nyt kølesystem

Nyt køle­system former med mobile udgange instal­leret på formens struktur.

4. Hurtig formatændring

Hurtig formatæn­dring takket være fuldau­to­matisk vindu­es­plade og fastspændingsramme.

5. HMI ThermoActive

Ny CMS HMI ThermoActive software designet specielt til termoform­nings­pro­cessen. Tidslinjen og det eksklusive dash­board gør det øjeblik­keligt og let forstå­eligt at overvåge produk­tionen og proceskontrollen.

6. PC-styret børsteløs bevægelse

Formbord med PC-styret børsteløs bevæ­gelse og med mulighed for at lagre hastighed og mål. Den paten­terede bevæ­gelse opnås takket være to elek­tronisk koblede serv­o­mo­torer (gantry), som garan­terer en hurtig og nøjagtig posi­tio­nering af formen.

Eidos kommer i mono-station version samt med auto­matisk lastning / aflast­nings­system i forskellige konfigurationer.

- Det er igen lykkedes CMS at designe en maskine, der sætter helt nye stan­darder for avan­ceret vaku­um­formning og endda med så bruger­venlig software, at indlæ­ring­stiden kan redu­ceres over 50% i forhold til tidligere løsninger. Det bliver en fanta­stisk maskine at kunne tilbyde vores kunder.

Henrik Thomsen

Product Manager CNC, Gibotech

CMS_Eidos_vakuumformer
cms-eidos_måling
cms_eidos_udløb
cms_eidos_formatskift

MAKSIMAL KONTROL

Takket være CMS ThermoActive er indstil­lingen for termoform­nings-proces­pa­ra­me­teren øjeblik­kelig. Et guidet system gør sand­syn­lig­heden for fejl næsten umulig, da det øjeblik­keligt viser fejl og uove­r­ens­stem­melser. Den visuelle repræ­sen­tation af cyklussen giver tydelig og bruger­venlig software med indlæ­ring­stider redu­ceret med op til 53% (*). Med CMS ThermoProphet (**) kan maksimal opvarm­nings­sta­bi­litet garan­teres selv med vari­abler uden for termoform­nings­ma­skinen. Maksimal kvalitet fra det første produ­cerede emne!

(*) sammen­lignet med tidligere løsninger

(**) valgfri

HASTIGHED OG NØJAGTIGHED

De avan­cerede meka­niske løsninger giver mulighed for hurtige bevæ­gelser kombi­neret med en helt ny struk­turel stivhed. Justeringen af den nye ramme sikrer frem­ra­gende fast­hol­delse af pladen takket være fire motorer. Den nye form sikrer fordoblede tryk­ni­veauer (*) og en øget mekanisk stabi­litet på 151% (*). Den totale mangel på mobile trans­mis­sionsdele garan­terer en reduktion af maskinens samlede højde med op til 25 %  (*), samtidig med at der sikres fuld kontrol over formens maksimale højde, med eller uden påfylder og med både positive og negative forme.

(*) sammen­lignet med tidligere løsninger

OPTIMERET PROCES

Det nye form­kø­le­system med vippe­funktion redu­cerer køle­tiden for formen med op til 31 % (*). Afstanden af udløbene fra emnet og bredden af svingning kan program­meres og lagres i opskriften. Varmesystemet med oscil­le­rende funktion garan­terer maksimal effek­ti­vitet tæt på fastspæn­dings­rammen. Den konti­nu­erlige effekt kan ændres for bedre at kunne tilpasse varme­cy­klussen efter pladens tykkelse for at opnå topkva­litet med korteste opvarm­nings­cy­klus­tider og minimalt energiforbrug.

(*) sammen­lignet med tidligere løsninger

HURTIG FORMATÆNDRING

Produktionsskiftetiderne er ekstremt hurtige takket være form­bordet, der kan fjernes ved hjælp af en vogn med pneu­ma­tiske værk­tøjsløf­te­system (**). Et andet sæt (**) giver mulighed for reduktion på 75% i instal­la­tionstid og giver mulighed for opsætning uden at stoppe produk­tionen. EIDOS er derfor den ideelle løsning selv til enkelt-batch produk­tioner.

(**) valgfri

 

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC bearbejdning

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00