Antallet af robotter falder i Danmark

Danmark ned af rangstien

Det er International Federation of Robotics, der hvert år tager tempe­ra­turen på robot­branchen. Årets rapport viser, at Danmark er gledet fra en sjet­te­plads til en nien­de­plads i 2020.

Salg af industrirobotter

I 2020 blev der globalt solgt 383.545 nye robotter. Det er næsten det samme som i 2019. Men i Danmark faldt salget af indu­striro­botter med 11 procent, så der i 2020 kun blev instal­leret 690 robotter mod 772 i 2019.

robot der pakker emner i kasser
IFR rapport

Store regionale og nationale forskelle

I Europa er antallet af instal­lerede indu­striro­botter faldet til 67.700, et fald på 8 procent i 2020. Omvendt er salget i Kina steget med godt 20 procent. 

At kine­serne er gode til at anvende robotter, ser man på stig­ningen i antallet af instal­lerede robotter samt på tallene for robot­tæt­heden.  

Robottæthed

Robottætheden måler, hvor mange robotter, der er instal­leret pr. indu­stri­me­d­ar­bejder, og tallene taler deres tydelige sprog; Robottætheden er stag­ne­rende i Danmark. Sidste år lå Danmark på en sjet­te­plads, men er i 2020 nede på en global nien­de­plads målt på robot­tæthed. Til sammen­ligning er Kine sprunget fra en fjor­ten­de­plads og ind foran Danmark på en ottendeplads.

robot der pakker emner i kasser

Danmark langt bagud

Danmark halter altså langt bagefter, når man ser på udvik­lingen i robot­tæthed fra 2019 til 2020. Her havde Danmark en vækst på blot godt 1 procent, hvilket er markant lavere end mange andre lande.

Søren Peter Johansen, sekre­ta­ri­ats­leder i DIRA har dog et bud på, at der også kan være andre faktorer, der spiller ind på tilbagegangen. 

- I år er tallene for robot­tæt­heden også et billede på en industri, som har været nødsaget til at afskedige mange af sine medar­bejdere grundet COVID-19 pandemien. I Danmark har man haft gode hjæl­pe­pakker, som har hindret afske­di­gelser i modsætning til andre lande. Lande med mange afske­di­gelser vil få højere tal for robot­tæthed, der ikke nødven­digvis afspejler brugen af robot­terne.  

- Derfor ser man også kun få lande (Kina, Ungarn, Taiwan og Storbritannien) som både har et stigende antal instal­lerede robotter samtidig med at robot­tæt­heden stiger.

Og sekre­ta­ri­ats­le­deren har også en klar opfor­dring til de danske virksomheder.

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi skal have mere fart på, hvis vi skal kunne følge med lande som Kina, der buldrer frem. Danske virk­som­heder skal ikke blot holde øje med frem­tidens tekno­logier, men virk­som­he­derne bør begynde at teste og anvende tekno­lo­gierne allerede i dag.

Mindre inve­ste­ringslyst

Dansk Industri mener også, at COVID-19 kan have haft en indfly­delse på tallene. 

- Virksomhederne har været meget bange for at lade folk udefra komme ind i produk­tionen på grund af COVID-19. Man har simpelthen ikke ville tage den risiko, det var at have nogle udefrakom­mende ind, fordi det kunne have for store konse­kvenser for produk­tionen, fortæller Jacob Kjeldsen, der er bran­che­di­rektør i Dansk Industri.  

- Derfor har man ikke haft de her inte­gra­torer og konsu­lenter ude i samme grad som tidligere, for at kigge på, hvor produk­tionen kan opti­meres og auto­ma­ti­seres og lære fra sig af deres viden.  

 

- Det er virkelig ærgerligt, at vi ikke stormer frem ligesom Kina. Konsekvenserne vil være en lavere konkur­ren­ceevne og kan skabe nogle flaske­halse i indu­strien. Derfor skal vi spænde hjelmen og finde hjælpen i tekno­logien – det er afgø­rende, slår bran­che­di­rek­tøren i Dansk Industri fast.  

Kilde: DIRA 

Vil du vide mere?

et-

Mail

Send en mail 

Send mail

et-

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn