Vi har allerede adskillige projekter i gang rundt omkring i verden, men nu er det på tide at satse endnu mere på eksport. 

I efteråret stod en samlet robot­branche bag en række anbe­fa­linger, der skal hjælpe med at indfri det store poten­tiale, der er for frem­tidig vækst, eksport og beskæf­ti­gelse i den danske robo­tin­dustri, et poten­tiale der i 2025 kan nå 80 mia. i omsætning og 55.000 beskæf­tigede.

Der er dog udfor­dringer, der kan stå i vejen for, at vi indfrier poten­tialet. Derfor peger robo­tin­du­strien nu selv på fem konkrete tiltag, der kan bidrage til en vækst­ska­bende robo­tin­dustri i fremtiden 

  • Skab adgang til kvali­fi­ceret arbejdskraft
  • Investér i forskning og udvikling
  • Fokusér de offentlige indsatser
  • Styrk eksporten
  • Øg anven­delsen af robotter i Danmark

Mere eksport

Et af punk­terne i robo­tin­du­striens anbe­fa­linger 2019 er at styrke eksporten.

Det er selv­føl­gelig en generel anbe­faling, men hos Gibotech er vi faktisk allerede i gang med at udforske mulig­he­derne på det inter­na­tionale marked. 

– Vi anser eksport som en vigtig del af vores frem­tidige vækst, og vi oplever stor interesse fra virk­som­heder i udlandet. De efter­spørger både vores robot­kom­pe­tencer og vores måde at tænke auto­ma­ti­sering ind i indu­stri­virk­som­heders produktion og vi ser os selv etab­leret via egne selskaber eller joint ventures med lokale virk­som­heder i nær fremtid.
 
Henrik Anker, CEO 

Det er ingen hemme­lighed, at vi lige nu bygger steril­cen­traler i Tyskland. Men vi har også netop været på tour i USA og Canada for både at tale med eksi­ste­rende kunder og poten­tielle samarbejdspartnere. 

Wolverine

Vi besøgte Wolverine Wood Products som vi lavede den første auto­ma­ti­serede lager­løsning til for to år siden. De er så tilfredse med både anlæg og tilba­ge­be­ta­lingstid, at vi allerede er ved at lave et lignende anlæg. Derudover over­vejer de lige nu at inve­stere i et tredje anlæg. 

Ny partner?

Vi var også i Canada og besøge en større svej­se­virk­somhed, der er på udkig efter en partner, der kan lave automation. De kunne være et godt bud på en samar­bejds­partner på det ameri­kanske og cana­diske marked. 

Og tilbage til hospi­ta­lerne – vi har nemlig også været en tur i Norge, hvor vi var invi­teret op til Danmarks offi­cielle residens i Oslo for at fortælle om vores auto­ma­tions- og robot­løs­ninger til sundhedsvæsenet. 

CSO Mikkel Bjerregaard fortæller om vores løsninger til hospitalerne.