Eksporten i den fynske robot­klynge øget med 46%

∙ 21 januar 2019, Odense ∙

 

Fuld fart på eksporten

En ny rapport fra Odense Robotics viser, at eksporten i den fynske robot­klynge er steget markant siden 2015 til 3,8 milli­arder kroner, hvilket svarer til næsten 70% af klyngens samlede omsætning. 

- De nye tal viser en vækst, man ikke ser i ret mange andre brancher. På blot få år er eksporten steget med næsten 50% og antallet af medar­bejdere er steget med mere end 50%. Samtidig forventer stør­ste­delen af de virk­som­heder, der ikke ekspor­terer idag at gøre det i frem­tiden. Det viser, at robot­tek­nologi er blevet en profi­tabel branche og at klyngen stadig har et stort vækst­po­ten­tiale, lyder det fra Mikkel Christoffersen, Business Manager, Odense Robotics.

 En af de fynske virk­som­heder, der forventer at eksportere mere i frem­tiden er oden­se­anske Gibotech, der udvikler auto­ma­tions­løs­ninger til indu­strien og som med bl.a. en fuldau­to­matisk steril­central på Rigshospitalet også er et aner­kendt navn i hospitalsverdenen. 

- Vi er meget foku­serede på vores frem­tidige vækst og hvor den skal komme fra. Vi begynder at kigge mere på eksport og forventer, at eksportan­delen vil bytte plads med salget i Danmark indenfor en kort årrække. Samtidig foku­serer vi mere bran­che­spe­cifikt og vil koncen­trere os om udvalgte brancher som vi så har mulig­heden for at blive endnu mere speci­a­li­serede indenfor. Alene af den grund giver det mening at øge eksporten og bringe nogle af vores ’stan­dar­di­serede’ løsninger ud i verden, siger Henrik Anker, admi­ni­stre­rende direktør, Gibotech.

 

5000 medar­bejdere i 2020

Den fynske robot­klynge voksede med 27 virk­som­heder i 2018, så der nu er 129 medlemmer i klyngen. Samtidig er antallet af medar­bejdere steget til 3600 og man forventer, at det tal vil stige yder­ligere, så der i 2020 vil være 4900 ansatte, der arbejder med robotter i de fynske medlemsvirksomheder. 

- Væksten i både virk­som­heder og medar­bejdere er et bevis på bran­chens ekspansion. Klyngen er vokset med 1000 medar­bejdere på kun to år og forventes at vokse med 36% til 4900 medar­bejdere  over de næste to år. Selvom den største barriere for vækst stadig er at finde kvali­fi­ceret arbejds­kraft, så viser tallene en stabil vækst i antallet af medar­bejdere, siger Mikkel Christoffersen. 

Nøgletal

  • DKK 3.8 billion export in 2017 – 67% of companies’ total turnover on Funen.
  • 66% of companies that do not export today expect to do so in the future.
  • DKK 5.7 billion turnover gene­rated on Funen in 2017.
  • DKK 5.5 billion has been invested in cluster companies since 2015.
  • 3,600 employees in the cluster today, expected to increase to 4,900 in 2020.
  • 760 employees abroad today.
  • 129 companies in the cluster today.

På gensyn i Gibotech