Ny revo­lu­tio­ne­rende maskine fra CMS kombi­nerer stor­format 3D print og bearbejdnings-maskincenter

23. juni 2021

Kreator er et nyt to-i-en-system fra CMS, der kombi­nerer funk­tio­nerne fra en stor­format 3D-printer og et bear­bejd­nings­center til højha­stig­heds­pro­duktion af dele 3D printet ved brug af forskellige typer granulat, som også bruges ved tradi­tio­nelle sprøjte­støb­ning­pro­cesser og den efter­føl­gende forar­bejdning ved fræsning.

Kreator er velegnet til appli­ka­tioner, såsom frem­stilling af højpræ­ci­sions­pro­to­typer og produktion af værktøj, fixturere m.m. 

Maskinen fås med forskellige konfi­gu­ra­tioner og flere stør­relser og er i stand til at arbejde med en bred vifte af mate­rialer baseret på plast, herunder ABS, PA og højtek­no­lo­giske poly­merer fyldt med kulfiber eller glas­fiber – andelen af sidst­nævnte kan være op til 40%.

CMS Kreator bruger granulat i stedet for filament som mate­riale til 3D-print, hvilket betyder, at mate­ri­a­lerne bliver mere tilgæn­gelige og meget billigere end plast i form af filament.

CMS begyndte allerede at overveje en hybrid 3D stor­format printer og fræse­løsning i 2017, i samar­bejde med tyske FRAUNHOFER, og indså hurtigt, hvor nyttig denne løsning kunne være i produk­tionen af værktøjer,fixturere og forme m.m. til kompo­sitter for at reducere både produk­tion­s­tiden og mate­ri­a­leom­kost­ninger væsentligt.

- Lige fra starten var stra­tegien at dele vores forplig­telse til at finde nye tekno­logier sammen med kunderne, og få dem til at udfordre Kreator med rigtige dele, der skal rede­signes, 3D-printes og derefter fræses. Alt sammen selv­føl­gelig under en gensidig fortro­lig­heds­aftale, der beskyttede kunden såvel som CMS for at kunne være fri i udveks­lingen af oplys­ninger mht. produktet.

- Efter de første indle­dende samtaler med kunder, der var inter­es­seret i Kreator, indså vi, at kunderne betragter Kreator som en udvi­delse af funk­tio­na­li­teten af standard FDM-printere. Vi tror derfor på, at det poten­tielle marked for 3D stor­format print er klart større.

Maurizio Bernini

Product Manager, CMS

Hvordan fungerer CMS Kreator?

Den anvendte addi­tivfrem­stil­lings­tek­nologi er kendt som Screw Extrusion Additive Manufacturing (SEAM). De anvendte mate­rialer er termop­la­stiske granulat, forstærket med kul- eller glas­fibre. Et granulat-opfyld­nings­system med tørre­enhed – fuldt inte­greret i maskinen – fører mate­rialet til ekstr­u­deren. Ekstruderingen udføres af en enkelt skru­e­ek­struder, der smelter granulatet.

Ekstruderen bevæges af bear­bejd­nings-centerets akser. Det smeltede granulat, der forlader ekstr­u­deren, lægges i lag og danner emnet efter­hånden som lagene opbygges.

 

 

Ekstruderens skrue drives af selve bear­bejd­nings­cen­terets elek­tro­spindel. CMS har til Kreator udviklet en slags ‘auto­matisk værk­tøjs­skifter’ til auto­matisk at frigive det meka­niske værktøj, forbinde ekstr­u­deren og omvendt. Dette system er patentanmeldt.

Den nuvæ­rende version har en relativt lille bygge­vo­lumen på 2.000 x 1.800 x 800mm. CMS er dog allerede i gang med at vide­re­ud­vikle Kreator, så den kan printe endnu større emner. 

CMS Kreator 3D printing
CMS Kreator_materiale

Fra 26 til fem timer og meget mindre forbrug af råmateriale

Et eksempel på nedbrin­gelse af bear­bejd­ningstid er en af CMSs kundecases. Et fixtur lavet af aluminium og tog 8 timer at bear­bejde i en CNC maskine, og vejede 114 kg efter endt bear­bejdning. Det selv samme fixtur blev 3D printet på 3 ½ time på Kreator og havde en efter­be­ar­bejdning på 2 timer på selv samme maskine.  Det tog normalt 26 timers 3D-printning at frem­stille de to underdele på den gamle måde, mens det med Kreator kun tog to timers 3D-printning og tre timers fræsning.

Samtidig har det vist, at Kreator bruger op til fem gange mindre råma­te­riale end konkur­renter til at udskrive den samme del.

- Kreator udnytter fordelene fra den nyeste version af CMS Ares, herunder alle de funk­tioner, der er målrettet Industri 4.0, og jeg er sikker på, at vores kunder vil sætte pris på den flek­si­bi­litet, der ligger i den auto­ma­tiske overgang fra et CNC-bear­bejd­nings­center til en stor­format 3D-printer, lyder det fra Henrik Thomsen, Product Manager CNC i Gibotech, der forhandler CMS Kreator i Danmark. 

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00