GiboSmartSolutions

Nu skal GiboCobotFlex på Danmarksturné

11. november 2021

Succesen med GiboSmartSolutions vokser, og virk­som­heden bag tager nu på tur med GiboCobotFlex, der er den ene GiboSmartSolution. Det sker i uge 47 og 48 og 49, hvor virk­som­heder har mulighed for at booke et besøg, når det passer ind i deres produktion. 

Koncept født under Corona

Ideen med turen er at bringe GiboCobotFlex helt ud til poten­tielle kunder og vise CobotFlexens mange flek­sible anven­del­ses­mu­lig­heder direkte op mod en maskine eller andet udstyr. 

Tankerne bag både GiboSmartSolutions og GiboCobotFlex opstod under den første COVID-19 nedlukning, der satte en effektiv stopper for alle kundebesøg.

- Da Statsministeren i 2020 lukkede Danmark ned, traf vi en hurtig beslutning i ledelsen om at styrke os i stedet for at krybe i skjul. Firmaet har en sund økonomi, en solid ordre­be­holdning samt en lovende pipeline, så under nedluk­ningen valgte vi at bruge virk­som­hedens medar­bej­derre­s­sourcer på at arbejde målrettet med forbe­re­delse til norma­li­serede forhold.

Mikkel Bjerregaard

CSO, Gibotech

Udnytter viden og erfaring

For at sikre hurtigere levering og lavere priser, begyndte Gibotech derfor at udnytte den viden og erfaring, de er kendt for til at udvikle mere stan­dar­di­serede løsninger.

- Vi har lige siden COVID-19 ramte arbejdet målrettet med at samle og kombinere firmaets erfa­ringer gennem en lang årrække.  Målet var at gøre løsnin­gerne synlige og nemme at overskue, men samtidig ikke forsimple dem, da der i nogle tilfælde er tale om ret komplekse tekno­lo­giske løsninger, lyder det fra Kenneth Pedersen, Product Manager Automation i Gibotech.

Løsningerne samlede Gibotech under beteg­nelsen GiboSmartSolutions. En af de nye GiboSmartSolutions er GiboCobotFlex, der kombi­nerer en kolla­bo­rativ robots simple program­mering med høj flek­si­bi­li­tetsgrad og mange anvendelsesmuligheder.

- GiboCobotFlex er designet til at dække et bredt område af opgaver fra maskin­be­tjening over montage til palle­tering, etc. Kernen i løsningen ligger i den mobile vogn, der let kan flyttes rundt, så det faktisk bliver det valgte udstyr, eller EoAT, der defi­nerer opgaven, siger Kenneth Pedersen, Product Manager Automation, Gibotech.

Og det er altså GiboCobotFlex, der i uge 47, 48 og 49 skal med rundt i Danmarks, så virk­som­heder har mulighed for at opleve den i deres egen produktion. På den måde kan de se, hvor flek­sibel den er, og hvor let den er at omstille fra opgave til opgave.

- Den store forskel i forhold til andre vogn­løs­ninger ligger i det inte­grerede kamera på Omron TM cobotten. Kameraet bruges til at aflæse arbejds­ordre samt posi­tionere robotten, så den ikke behøver at stå milli­meter præcist eller teaches ind, når den flyttes. Derved kan vi opnå en omstil­lingstid på max 15 minutter ved flytning mellem kendte opgaver. Det gør løsningen attraktiv i forhold til produk­tioner, hvor der står maskiner, der ikke er fuldt belagt, eller hvor man indi­mellem har en opgave, hvor maskinen skal betjenes manuelt. Og så vil der selv­føl­gelig igennem de tre uger turen varer også være et ganske fordel­agtigt kampag­ne­tilbud på GiboCobotFlex.

Kenneth Pedersen

Product Manager Automation, Gibotech

GiboMove_omron_LD

Gibotech har eksi­steret siden 1984 og har gennem årene udviklet mange forskellige innovative løsninger, der stadigvæk kører ude i virk­som­he­derne. Virksomheden er vækstet fra 26 til 125 medar­bejdere fra 2013 til 2021

Gibotech har i dag tre primære forret­nings­om­råder. Hospitalssektoren hvor steril­cen­traler, vare­mod­ta­gelser, AGV-kørsel og blod­prø­vero­botter er de vigtigste områder. Robotanlæg til industri der i dag spænder fra kolla­bo­rative letvægts­ro­botter, letvægts­ro­botter til indu­stri­ap­pli­ka­tioner, konven­tio­nelle indu­striro­botter som kombi­nation og altid skræd­dersyet til opgaven gerne med AGV- kørsel til at binde hele produk­tions­flowet sammen. Virksomhedens ældste forret­nings­område er CNC-maskiner primært til træ, plast og kompo­sit­ma­te­rialer samt letmetal. Der er dog en stigende efter­spørgsel på auto­matisk maskin­be­tjening, og Gibotech har de seneste år leveret mange kombi­na­tions­løs­ninger med både CNC- maskine og robotter i hele verden og samar­bejder med CNC produ­centen om at udvikle dette område globalt.

 

 

gibocobotflex_gibotech_gibosmartsolutions

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00