Gibotech instal­lerer verdens mest avan­cerede sterilcentral

Region Hovedstaden tog i august 2020 en af verdens mest avan­cerede steril­cen­traler i brug. Sterilcentralen skal levere steri­li­serede opera­tions­in­stru­menter til alle regionens hospi­taler (undtagen Bornholms Hospital).

08. januar 2021

På den nye steril­central gennemgår de kirur­giske instru­menter en række processer, herunder sortering, vask, desin­fektion og autokla­vering. Efter at have gennemgået de forskellige processer er instru­men­terne sterile og forseglet og kan pakkes inden de køres på højlager, så de igen er klar til klinisk brug.

Baggrunden for den nye regionale steril­central var et ønske om at effek­ti­visere proces­serne og forbedre arbejds­miljøet, som tidligere var præget af uhen­sigts-mæssige arbejds­pro­cesser og belast­ninger for med-arbej­derne, samt give et kvali­tetsløft. Oprindeligt var målet mindre forbed­ringer, men projektet voksede hurtigt til en meget større løsning med to nye steril­cen­traler på Rigshospitalet og Herlev Hospital, som fremover skal behandle alle instru­menter, der anvendes på regionens hospitaler.

 

 

 

Automatiseret flow

Sterilcentralen skal både sikre moderne rammer og faci­li­teter til høj kvalitet, når det gælder hygiejne og genbe­handling af kirur­giske instru­menter, og så skal det primært være robotter og maskiner, der hånd­terer instru­men­terne og samtidig muliggør digital sporing og auto­ma­ti­seret fejl­søgning. Endelig skal steril­cen­tralen forbedre det fysiske arbejds­miljø, så medar­bej­derne skånes for tungt og ensidigt arbejde.

Overordnet har opgaven været at etablere et så auto­ma­ti­seret flow af processer på steril­cen­tralen som muligt – uden at kompro­mittere drifts­sik­ker­heden, samtidig med at et godt arbejds­miljø har været i højsæde.

- Det har været et komplekst projekt på flere niveauer: Teknologisk har mange forskellige løsninger fra forskellige leve­ran­dører skulle bringes til at kunne arbejde sammen i et uafbrudt flow, så vi sikrer høj oppetid og produk­ti­vitet. Samtidig har arbejds­miljøet og inde­klimaet skullet forbedres – uden at man måtte gå på kompromis med leve­rings­sik­ker­heden. Der skal jo altid være tilstræk­kelig med instru­menter til rådighed på alle regionens hospi­taler. Det er kerne­op­gaven, lyder det fra Mujtaba Murtaza Abdulridhat, der er fagleder og teknisk driftsansvarlig på Rigshospitalets sterilcentral.

Forbedret arbejds­miljø

Oprindeligt startede projektet bl.a. for at forbedre arbejds­miljøet. Derfor skal tunge og skæve løft nu udføres af robotter og AGV’er, som har over­taget løfte- og trans­por­top­ga­verne. Medarbejdere kan altid indstille arbejds­sta­tioner til den rigtige højde ved de opgaver, som stadig er manuelle.

- Robotter og AGV’er løfter, skubber og trans­por­terer, så de opgaver er nu auto­ma­ti­seret. Medarbejderne har ikke længere opgaver, som fysisk belaster dem uhen­sigts­mæssigt. Mit indtryk er, at kolle­gerne er glade for det nye system, selvom der har været skepsis på forhånd. Det er jo en klassisk problem­stilling, at foran­dringer skaber usik­kerhed, men vi har heldigvis haft en god proces, hvor der er blevet skabt et stort enga­gement blandt kolle­gerne, og hvor alle har bidraget konstruktivt, siger Mujtaba Murtaza Abdulridhat.

AGV_ds_automotion_sterilcentral
robot_sterilcentral

Ingen fyringer

Medarbejderne på regionens hidtidige steril­cen­traler har fået tilbudt job på de to nye steril­cen­traler. Har de ikke ønsket at følge med til en ny arbejds­adresse, er de blevet tilbudt andre opgaver på deres hidtidige hospital. Ingen er altså blevet fyret, selvom arbejds­pro­ces­serne nu er næsten fuldau­to­ma­ti­seret, og der arbejder samme antal medar­bejdere i dag som før etab­le­ringen af den nye sterilcentral.

- Vi forventer også, at kolle­gerne fra andre regioner kommer på besøg for at få inspiration til de nye steril­cen­traler, som skal etab­leres på de store hospi­taler, der er på vej i andre regioner. Og vi mærker også interesse fra udlandet. Vi har jo nu en løsning, som man ikke kan se tilsva­rende andre steder.

Mujtaba Murtaza Abdulridha.

Fagleder og driftsansvarlig, Rigshospitalets steril­central

FAKTA OM DEN REGIONALE STERILCENTRAL

// Den Regionale Sterilcentral har til opgave at desin­ficere og steri­lisere kirurgisk udstyr, der anvendes på Region Hovedstadens hospitaler.

// Centralen skal levere steri­li­seret kirurgisk udstyr til 30 opera­tions­gange, 200 ambu­la­torier, føde­gange og akut­mod­ta­gelser på regionens hospi­taler (undtagen Bornholms Hospital).

// Centralen vil, som den første i verden, erstatte mange manuelle processer med robot­tek­nologi for at sikre et ergo­nomisk godt arbejds­miljø for perso­nalet, som hidtil har haft mange tunge løft.

// Centralen skal under­støtte op mod 1.000 daglige operationer.

// Op mod 46.000 forskellige instru­ment­typer kommer igennem centralen.

// Centralen består af to enheder – på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet Blegdamsvej – så der er redundans og dermed sikkerhed for steri­li­sering af instru­menter til regionens hospitaler.

// Hver bygning er cirka 13.000 m².

// Arbejdsplads for cirka 200 steri­las­si­stenter, 20 speci­al­tek­nikere og 10 it-supportere.

// Kører i døgn­drift 365 dage om året.

// Den Regionale Sterilcentral er en samlet inve­stering på 1.097,9 millioner kroner (2020).

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00