Gibotechs admi­ni­stre­rende direktør, Henrik Anker er i dag i fint selskab, når han deltager i et debat­panel på Digitalt Topmøde 2019.

Regeringen afholder i år Digitalt Topmøde for første gang. Regeringen har taget en række vigtige skridt mod en ansvarlig, digital fremtid, men det kræver et vedva­rende fokus at være på forkant med den digitale udvikling.

På topmødet vil der være fokus på bl.a. dataetik, kunstig intel­ligens, ændrede behov på arbejds­mar­kedet, under­visning, uddan­nelse, forskning og øvrige ramme­vilkår for dansk erhvervsliv.

Teknologipagten

Henrik Anker deltager i et debat­panel på Digitalt Topmøde sammen med Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-industri, Malou Aamund, adm. direktør i Google Danmark og André Rogaczewski, stifter og CEO, Netcompany. Emnet for debatten er Teknologipagten: Flere danskere med tekniske og digitale kompe­tencer og delta­gerne skal drøfte en af hjør­ne­stenene i pagten, nemlig teknisk og digital opkvalificering. 

Det er rege­ringens vision, at digi­ta­li­se­ringen skal komme alle danskere til gavn – gennem færre neds­li­dende jobs, et bedre sund­heds­væsen, flere miljø- og klima­venlige løsninger, og gennem gode og vellønnede job. Derfor vil debatten også tage udgangs­punkt de rekrut­te­rings­ud­for­dringer som virk­som­he­derne i dag oplever. 

- Hvis vi skal løse rekrut­te­rings­ud­for­dringen på kortere sigt, er det op- og efter­kva­li­fi­cering, vi skal se på. Det er her, vi som virk­som­heder kan gøre en forskel. Men på længere sigt er der behov for nationale tiltag, så rekrut­te­rings­grund­laget indenfor STEM-fagene bliver større, siger Henrik Anker.

Stærkt samar­bejde i Odense

Gibotech har sammen med Odense Kommune, uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner og klyn­ge­net­værket Odense Robotics etab­leret et robo­ta­kademi i Odense, som er med i pagten. Henrik Anker vil bl.a. dele ud af de erfa­ringer, virk­som­heden har gjort sig i forbin­delse med dette samar­bejde om rekrut­tering og opkva­li­fi­cering af medar­bejdere til robotindustrien.

Læs også: Gibotech invi­terede pigerne indenfor i en verden af robotter

På Digitalt Topmøde deltager stats­mi­nister Lars Løkke Rasmussen, erhvervs­mi­nister Rasmus Jarlov, uden­rigs­mi­nister Anders Samuelsen, uddan­nelses- og forsk­nings­mi­nister Tommy Ahlers, beskæf­ti­gel­ses­mi­nister Troels Lund Poulsen, under­vis­nings­mi­nister Merete Riisager og innova­tions­mi­nister Sophie Løhde

Udenrigsminister Anders Samuelsen er også på scenen på Digitalt Topmøde 2019.

Læs mere om Digitalt Topmøde