CMS Pro Evolution

Endnu en CNC maskine hjælper med at optimere produk­tionen i Danmark.

13. januar 2021

Coronakrisen har været med til at sætte fokus på produ­ce­rende virk­som­heders forsy­nings­sik­kerhed og de fleste danske virk­som­heder vil gerne være med til at skabe danske arbejds­pladser. Det kan fx gøres ved at auto­ma­tisere, så man øger kvali­teten og produk­ti­vi­teten og dermed konkurrenceevnen. 

Det er en af de helt store danske produ­center af kompo­nenter til træin­du­strien, der atter lægger en ordre hos Gibotech. Den nye maskine er en CMS Pro Evolution CNC maskine og er nummer 5 i rækken af CNC maskiner som Gibotech leverer til kunden. 

 – Det er uden tvivl en tillid­ser­klæring, at kunden har valgt en af vores maskiner igen. Vores mission er at skabe værdi for mennesker, og når en kunde genta­gende gange vender tilbage, vil jeg sige, at vi er lykkedes meget godt med det

Henrik Thomsen

Product Manager CNC, Gibotech

cms-eidos_måling
kabler

CNC med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø

Med CMS Pro Evolution er der fokus på både sikkerhed og arbejds­miljø. Maskinen leveres nemlig med fuldt afskærmet bear­bejd­nings­område, som sikrer opera­tørens sikkerhed, samtidig med at maskinen lydi­so­leres. Afskærmningens udformning er desuden med til at begrænse even­tuelle støv­gener fra de bear­bejdede emner. De fire kameraer, som er placeret i bear­bejd­nings­om­rådet, øger sikker­heden yder­ligere, da opera­tøren let kan holde øje med bear­bejd­nings­pro­cessen på en skærm ved betjeningspanelet.

CNC maskiner har også brug for service og vedligehold

For at en maskine yder optimalt, er det vigtigt, at den bliver vedli­ge­holdt. Gibotechs servi­ce­af­deling servi­cerer ikke kun maskiner, de selv har leveret, men også maskiner af andre fabri­kater hos denne kunde. Gibotech er derfor en stærk samar­bejds­partner, der forstår vigtig­heden af, at produk­tions­ap­pa­ratet til hver en tid er produktivt og godt vedligeholdt.

Der er plads til i alt 168 værk­tøjer i værk­tøjs­veks­leren som består af fire kæde­vekslere med plads til 42 værk­tøjer på hver kæde.

CMS Pro Evolution CNC maskinen fra SCM Group leveres med fire 5‑aksede bear­bejd­nings­en­heder fordelt på 2 portaler, så den 19 meter lange maskine kan bear­bejde flere emner på én og samme tid.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC bearbejdning

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00