GIBOTECH INVITERER IGEN TIL GIRLSDAY IN SCIENCE 

19. august 2021

Når det den 6. oktober går løs til den lands­dæk­kende kampag­nedag Girls’ Day in Science slår Gibotech dørene op og invi­terer lokale skole- og gymna­siepiger indenfor.

Til Girls’ Day in Science viser vi pigerne den spæn­dende verden af natur­vi­denskab, teknologi og IT, der venter dem i danske virk­som­heder og orga­ni­sa­tioner. De ser, at teknologi og natur­vi­denskab betyder noget for mennesker. 

Og som samfund mangler vi flere, der tager uddan­nelser inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab, og virk­som­he­derne mangler medar­bejdere med de kvali­fi­ka­tioner. I en verden der bliver stadig mere tekno­logisk funderet, er der behov for flere, der både kan udvikle og betjene ny teknologi, og vi har derfor brug for, at også pigerne får øjnene op for området. 

Gibotech deltager også i Girls’ Day in Science og byder lokale piger velkommen til en dag, hvor vi vil vise dem, hvad en karriere inden for robot­branchen kan føre til. 

- Vi vil rigtig gerne være med til at gøre pigerne klogere på alle de mulig­heder der er, hvis man gerne vil arbejde med robot­tek­nologi og robotter. Vi mangler kvali­fi­ceret arbejds­kraft ligesom så mange andre robo­tvirk­som­heder i den fynske robot­klynge, så hvis vi kan inspirere den til at tage en uddan­nelse i fx robot­tek­nologi, så står vi klar med en kontrakt, når de er færdige.

Henrik Anker

CEO, Gibotech

Kvindelige rollemo­deller

Pigerne skal mødes med kvin­delige rollemo­deller, der deler deres personlige historie om uddan­nelse og karri­e­revalg. Programmet for pigerne kan ses https://​tektanken​.nemtilmeld​.dk/​1​0​04/

Det er Naturvidenskabernes Hus, der står bag Girls’ Day in Science. Her fortæller direktør og ekspert i piger og STEM, Maiken Lykke Lolck, at mødet med de kvin­delige rollemo­deller betyder meget for pigerne: 

Vi ved, at det især for piger er vigtigt at møde nogen, de kan spejle sig i, når de skal træffe valg om uddan­nelse. Derfor er mødet med de kvin­delige rollemo­deller hos arran­gø­rerne et bærende element i Girls Day in Science,” fortæller hun og fortsætter: 

Det plejer at være en rigtig god dag for pigerne. Det er ude i virke­lig­heden, at de for alvor kan se og opleve, at man kan gøre en kæmpe forskel med natur­vi­den­ska­belige kompetencer.”

Maiken Lykke Lolck

Direktør, Naturvidenskabernes Hus

Pigerne har løsningen

Når pigerne kommer den 6. oktober, skal de præsentere den løsning, de har arbejdet på for nogle af Gibotech kvin­delige medar­bejdere, der kan spørge ind til, hvad pigerne har gjort sig af tanker i forbin­delse med opgaven. 

- Sidste gang vi var med, var det tydeligt, at pigerne havde tænkt lidt ander­ledes og foku­seret på nogle lidt andre detaljer, end drenge ville have gjort i opga­ve­løs­ningen, så vi glæder os til at se, hvad de kommer med i år, lyder det fra Sophie Bendtsen, der er en af de kvin­delige Gibotech medar­bejdere, der tager imod pigerne igen i år.

girls' day in science

Fakta om Girls’ Day in Science

Girls’ Day in Science er en lands­dæk­kende kampag­nedag, der sætter fokus på manglen på kvinder og piger inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab. På dagen besøger piger fra grund­skolens mellemtrin og udskoling samt gymnasiet virk­som­heder, uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner, orga­ni­sa­tioner, bibli­o­teker og museer i hele landet for at få et indblik i en karriere inden for de områder.

I år er det niende gang, at Naturvidenskabernes Hus afholder Girls’ Day in Science.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00