Odenseanske Gibotech indtager Norge med auto­ma­tions­løsning til de norske fiske­fa­brikker.

Medarbejderne på en af Norges store fiske­fa­brikker får nu hjælp fra Danmark, når oden­se­anske Gibotech går ind på det norske marked. Det sker med et palle­te­rings­anlæg til fiske­in­du­strien, der i øjeblikket er ved at blive imple­men­teret.

Det var en fore­spørgsel fra en maskin­bygger, der leverer anlæg til de norske fiske­fa­brikker, som startede det dansk-norske samar­bejde om at udvikle en robo­t­celle til at forbedre arbejds­miljøet og nedbringe syge­fra­været i fiske­in­du­strien.

 

Nye anbe­fa­linger om tunge løft skal give bedre arbejds­forhold

På fabrikken i det vestlige Norge blev sække med frossen fisk før hånd­teret manuelt, når de skulle tømmes, og med sække på mellem 25 og 75 kg var det hård kost for de ansatte at flytte rundt på de tunge sække. Sådan en belastning øger risikoen for både sygdom og arbejds­skader blandt medar­bej­derne. Samtidig anbe­faler Arbejdstilsynet i Norge ikke enkeltløft på mere end 25 kg og selvom medar­bej­derne løfter de tungeste blokke sammen to og to, vil det stadig over­stige den anbe­faling. Ledelsen på fabrikken ønskede derfor at auto­ma­tisere ensidigt genta­gende arbejde for at forbedre arbejds­miljøet for medar­bej­derne, nedbringe syge­fra­været og over­holde de gene­relle anbe­fa­linger om tunge løft.

- Udover at optimere produk­tionen, ville ledelsen også gerne sikre, at medar­bej­derne fik de bedste forud­sæt­ninger for at udføre deres opgaver. Vi skulle derfor finde en måde at minimere ensidigt genta­gende bevæ­gelser og give et bedre arbejds­miljø, så fabrikken samtidig kunne over­holde de gældende anbe­fa­linger, lyder det fra Mikkel Bjerregaard, CSO hos Gibotech.

Væk med både tunge løft og affald

Opgaven blev altså at udvikle en løsning, hvor det i stedet er en robot, der flytter og tømmer sækkene med frossen fisk for at skåne medar­bej­derne for de mange tunge løft hver dag.

Løsningen blev et robo­tanlæg, der løfter sækkene op på en vippe­plade, hvor sækkene skæres op og fjernes med robot. Herefter fører rulle­baner den frosne fiskeblok videre til en optø­ning­stank. På den måde skånes medar­bej­derne for de tunge løft, samtidig med at effek­ti­vi­teten øges og konkur­ren­ce­evnen forbedres.

- Det har lige fra starten været et spæn­dende projekt, hvor arbejds-giveren har haft fokus på arbejds­miljøet. Der kan være mange grunde til, at man vælger at tage robotter ind i produk­tionen, men her har det givet rigtig god mening at forbedre medar­bej­dernes arbejds-forhold og fjerne nogle af de helt tunge processer, siger Mikkel Bjerregaard, CSO hos Gibotech, der også forventer, at processen bliver mere forud­si­gelig med hensyn til både hastighed og kapa­citet.

På gensyn i Gibotech