GIRLSDAY IN SCIENCE:

Gibotech vil igen inspirere pigerne til en fremtid med robotter

∙ 07. juni 2021, Odense ∙

Efter sidste års aflysning invi­terer Gibotech igen pigerne indenfor i håbet om, at de får øjnene op for alle de jobmu­lig­heder, der er i branchen. Det sker om fire måneder som en del af en lands­dæk­kende kampagne arran­geret i samar­bejde med Naturvidenskabernes Hus og Tektanken.

 

 

Flere kvinder til en mands­do­mi­neret verden

Selvom kvin­derne stadig er i undertal hos Gibotech, så er der det sidste år blevet ansat flere kvinder end nogen­sinde før i den mands­do­mi­nerede robo­tvirk­somhed. Det afspejler også tendensen på STEM-uddan­nel­serne. Men trods en markant stigning i optaget på de vide­re­gående uddan­nelser generelt og i antallet af STEM-stude­rende, så viser tal fra Danmarks Statistik, at forde­lingen på omkring 70 pct. mænd og 30 pct. kvinder på STEM-uddan­nel­serne stort set er uændret.

Derfor er målet med Girls’ Day in Science at sætte fokus på de uddan­nelses- og karri­e­revalg, som mange piger helt afskriver, bare de lugter lidt af natur­vi­denskab og teknik.

- Vi vil rigtig gerne være med til at åbne pigernes øjne for alle de mulig­heder der er, hvis man gerne vil arbejde med robotter. Vi mangler kvali­fi­ceret arbejds­kraft ligesom så mange andre af de oden­se­anske robo­tvirk­som­heder, så hvis vi kan inspirere dem til at fx at tage en uddan­nelse indenfor robot­tek­nologi, så er vi klar til at ansætte dem, når de bliver færdige, lyder det fra Henrik Anker, CEO i Gibotech.

Henrik Anker

CEO, Gibotech A/S

 

Pigerne

har

løsningen

Når pigerne kommer den 6. oktober, så har de på forhånd arbejdet på en opgave som de skal præsentere for nogle af de kvin­delige ansatte i Gibotech, der får mulighed for at stille spørgsmål til opga­ve­løs­ningen og de tanker pigerne har gjort sig i forbin­delse med opgaven.

- Sidste gang vi var med, var det tydeligt, at pigerne havde tænkt lidt ander­ledes end drenge ville have gjort i opga­ve­løs­ningen, så vi glæder os til at se den løsning, de kommer med i år. Og selvom jeg sidder i en af de afde­linger med flest kvinder, vil vi stadig gerne have flere kvinder ind i vores verden. Og så er det jo altid sjovt at få lov til at vise, hvordan vores hverdag ser ud, siger Sophie Bendtsen, der en af de kvin­delige medar­bejdere hos Gibotech, der tager imod skolepi­gerne til oktober.

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

Brug for flere piger

Som samfund mangler vi flere, der tager uddan­nelser inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab, og virk­som­he­derne mangler medar­bejdere med de kvali­fi­ka­tioner. I en verden der bliver stadig mere tekno­logisk funderet, er der behov for flere, der både kan udvikle og betjene ny teknologi, og vi har derfor brug for, at pigerne også får interesse for området.

- Takket være de mange dedi­kerede arran­gører sætter Girls’ Day in Science i år delta­ger­rekord med over 3200 piger. Når pigerne møder kvin­delige medar­bejdere, forskere eller stude­rende, de kan spejle sig i, og får konkret indblik i deres fag, åbner det pigernes øjne for de spæn­dende mulig­heder i en fremtid inden for teknologi og natur­vi­denskab. Derfor gør det en kæmpe forskel, når virk­som­heder og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner åbner dørene,” lyder det fra konsti­tueret direktør, Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck.

 

FAKTA:

Statistik for optag på vide­re­gående uddan­nelser 2017 fordelt på køn, udvalgte tal i procent:

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Kvinder Mænd
Det IT-faglige område 28 72
Det tekniske område 24 76
Erhvervsakademi- og profes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nelser i alt 59 41

 

Bacheloruddannelser Kvinder Mænd
Naturvidenskab 44 56
Teknisk Videnskab 33 67
Bacheloruddannelser i alt 54 46

 

Kilde: Uddannelses- og forsk­nings­mi­ni­ste­riets rapport over optag 2018. Rapport nr. 13.

https://​ufm​.dk/​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​/​s​t​a​t​i​s​t​i​k​-​o​g​-​a​n​a​l​y​s​e​r​/​s​o​g​n​i​n​g​-​o​g​-​o​p​t​a​g​-​p​a​-​v​i​d​e​r​e​g​a​e​n​d​e​-​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​r​/​2​0​1​8​/​n​o​t​a​t​-​1​3​-​k​o​n​.​pdf

 

OM TEKTANKEN

Som samfund har vi behov for, at flere unge inspi­reres til at tage en uddan­nelse inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab. Det er hoved­for­målet med Tektanken, et lands­dæk­kende netværk mellem virk­som­heder og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner, der faci­li­teres af Naturvidenskabernes Hus.

Gennem Tektanken gør virk­som­he­derne det muligt for elever i grund­skolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virk­som­heds­re­la­terede opgaver og møde rollemo­deller på faglige virksomhedsbesøg.

Foruden de seks kerne­virk­som­heder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast, Microsoft og Haldor Topsøe tæller netværket mere end 130 virk­som­heder. Tektanken er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Nordea-fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien.

www​.tektanken​.dk

 

OM VIRKSOMHEDEN:

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksportmarkeder.

På gensyn i Gibotech