Et af Odenses ældste auto­ma­tionshuse invi­terede igen pigerne indenfor i håbet om, at de får øjnene op for alle de jobmu­lig­heder, der er i branchen. Det skete som en del af en lands­dæk­kende kampagne arran­geret i samar­bejde med Naturvidenskabernes Hus og Tektanken.

Selvom kvin­derne stadig er i undertal hos Gibotech, så er der det sidste år blevet ansat flere kvinder end nogen­sinde før i den mands­do­mi­nerede robo­tvirk­somhed. Det afspejler også tendensen på STEM-uddan­nel­serne, hvor kvinder i 2019 udgør 32 pct. af de optagne, hvilket er en fremgang på 1 pct. i forhold til 2018. Men trods en markant stigning i optaget på de vide­re­gående uddan­nelser generelt og i antallet af STEM-stude­rende, så viser tal fra Danmarks Statistik, at forde­lingen på omkring 70 pct. mænd og 30 pct. kvinder på STEM-uddan­nel­serne stort set er uændret.

Derfor er målet med Girl’s Day in Science at sætte fokus på de uddan­nelses- og karri­e­revalg, som mange piger helt afskriver, bare de lugter lidt af natur­vi­denskab og teknik.

- Vi vil rigtig gerne være med til at åbne pigernes øjne for alle de mulig­heder der er, hvis man gerne vil arbejde med robotter. Vi mangler kvali­fi­ceret arbejds­kraft ligesom så mange andre af de oden­se­anske robo­tvirk­som­heder, så hvis vi kan inspirere dem til at fx at tage en uddan­nelse indenfor robot­tek­nologi, så er vi klar til at ansætte dem, når de bliver færdige, lyder det fra Henrik Anker, CEO i Gibotech.

Pigerne havde løsningen med til Girl’s Day in Science

Da de 14 piger fra Tingløkkeskolen kom på besøg, havde de på forhånd arbejdet på en opgave som de præsen­terede for nogle af de kvin­delige ansatte i Gibotech, der havde mulighed for at stille spørgsmål til opga­ve­løs­ningen og de tanker pigerne havde gjort sig i forbin­delse med opgaven.

- Sidste år var det tydeligt, at pigerne havde tænkt på nogle lidt andre ting end drenge ville have gjort i opga­ve­løs­ningen, så vi glæder os til at se den løsning, de kommer med i år. Og selvom jeg sidder i en af de afde­linger med flest kvinder, vil vi stadig gerne have flere kvinder ind i vores verden, så der er spæn­dende at få lov til at vise, hvordan vores hverdag ser ud, siger Katrine Spencer, der var af de kvin­delige medar­bejdere hos Gibotech, der tog imod pigerne.

Brug for flere piger

Som samfund mangler vi flere, der tager uddan­nelser inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab, og virk­som­he­derne mangler medar­bejdere med de kvali­fi­ka­tioner. I en verden der bliver stadig mere tekno­logisk funderet, er der behov for flere, der både kan udvikle og betjene ny teknologi, og vi har derfor brug for, at pigerne også får interesse for området.

Girl’s Day in Science – dobbelt så mange piger hos Gibotech, Gibotech
Pigerne fulgte nysgerrigt med, da de var rundt i produk­tionen.

- Takket være de mange dedi­kerede arran­gører sætter Girls’ Day in Science i år delta­ger­rekord med over 3200 piger. Når pigerne møder kvin­delige medar­bejdere, forskere eller stude­rende, de kan spejle sig i, og får konkret indblik i deres fag, åbner det pigernes øjne for de spæn­dende mulig­heder i en fremtid inden for teknologi og natur­vi­denskab. Derfor gør det en kæmpe forskel, når virk­som­heder og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner åbner dørene,” lyder det fra konsti­tueret direktør, Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck.

Fakta

Om Girl’s Day in Science

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at der er mange piger, der fravælger en IT-faglig, tekno­logisk eller natur­vi­den­ska­belig retning i deres uddan­nelses- og karri­e­revalg ved ofte at afskrive det som en mulighed. Girls’ Day in Science har fokus på succes­op­le­velser, så pigerne får tiltro til egne evner

Det skal vi gøre noget ved. Så den 2. oktober slår 60 virk­som­heder, orga­ni­sa­tioner og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner over hele landet dørene op for over 3100 piger fra grund­skoler og gymnasier på Tektankens kampag­nedag, Girls’ Day In Science. Til Girls’ Day in Science bliver pigerne invi­teret indenfor for at arbejde med prak­tiske og virk­som­heds­re­la­terede opgaver.Pigerne møder kvin­delige medar­bejdere og stude­rende, der fortæller om deres uddan­nel­sesvalg og karri­e­re­mu­lig­heder i en verden af IT, teknologi og natur­vi­denskab.

Se alle arran­gører på www​.tektanken​.dk. Sortér på Girls Day in Science under Undervisningstilbud.

Om Naturvidenskabernes Hus og Tektanken

Som samfund har vi behov for, at flere unge inspi­reres til at tage en uddan­nelse inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab. Det er hoved­for­målet med Tektanken, et lands­dæk­kende netværk mellem virk­som­heder og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner, der faci­li­teres af Naturvidenskabernes Hus. 

Gennem Tektanken gør virk­som­he­derne det muligt for elever i grund­skolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virk­som­heds­re­la­terede opgaver og møde rollemo­deller på faglige virk­som­heds­besøg.

Girls’ Day in Science er Tektankens lands­dæk­kende kampag­nedag.

Foruden de seks kerne­virk­som­heder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast, Microsoft og Haldor Topsøe tæller netværket mere end 500 virk­som­heder. Tektanken er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Nordea-fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien.

www​.tektanken​.dk