GIRLSDAY IN SCIENCE:

Gibotech invi­terede pigerne indenfor i en verden af robotter

∙ 12 Sep 2018, Odense ∙
 

Flere kvinder til en mands­do­mi­neret verden

Onsdag den 12. september åbnede Gibotech dørene for piger, der er inter­es­seret i robotter og robot­tek­nologi. Håbet er, at de efter besøget bedre kan se sig selv i en ellers mands­do­mi­neret verden.

Robotter er for alle, men mændene er klart i overtal hos Gibotech i Odense. Præcis ligesom de er på de tekniske og natur­faglige uddan­nelser, selvom pigerne faktisk samlet set er i overtal på de vide­re­gående uddan­nelser.

Selvom der stille og roligt er kommet flere kvinder ind på Datavej, er det stadig under 10% af medar­bej­derne, der er kvinder. Og der er flere, der må kigge langt efter det kvin­delige køn. Der er simpelthen ikke en eneste kvinde i deres afdeling.
Virksomheden så da også gerne, at der var flere kvinder ansat.

- Vi vil rigtig gerne være med til at slå et slag for at få flere piger til at tage en uddan­nelse indenfor robot­tek­nologi. Vi mangler kvali­fi­ceret arbejds­kraft ligesom så mange andre af de oden­se­anske robo­tvirk­som­heder, så hvis vi kan åbne pigernes øjne for de mange mulig­heder, der er i branchen, så er vi klar til at ansætte dem, når de bliver færdige, lyder det fra Henrik Anker, CEO i Gibotech.

 
Girls Day in Science, Gibotech
Girls Day in Science, Gibotech
Girls Day in Science, Gibotech

Kommer med en løsning

Da pigerne fra Holluf Pile-skolen kom, var de velfor­beredt. De havde nemlig fået til opgave at lave en robot­løsning til et helt konkret problem i ældreplejen som de selv har defi­neret.

- Vi vil rigtig gerne have flere kvinder ind i vores verden, så vi synes, det er spæn­dende at få lov til at vise dem, hvordan vores hverdag ser ud. Og så glæder vi os selv­føl­gelig til at se den løsning, de har fundet på, siger konstruktør Line Arenfeldt Andersen, der er en af de kvin­delige medar­bejdere hos GIbotech, der tager imod skolepi­gerne på onsdag.

GIRL’S DAY IN SCIENCE

Som samfund mangler vi flere, der tager uddan­nelser inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab. Virksomhederne mangler medar­bejdere med de kvali­fi­ka­tioner, og vi har derfor brug for, at pigerne også får interesse for området. I en verden der bliver stadig mere tekno­logisk funderet, har vi brug for flere, der både kan udvikle og betjene ny teknologi.

Derfor slår 38 virk­som­heder, science centre og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner over hele landet dørene op den 12. september for mellem 1500 og 1800 piger fra grund­skoler og gymnasier på Tektankens nationale kampag­nedag, Girls’ Day In Science.

- Hvis vi skal inspirere flere piger til at vælge en fremtid med IT, teknologi og natur­vi­denskab, så er det vigtigt, at de møder kvin­delige rollemo­deller, som kan fortælle om deres valg af uddan­nelse og job. Vi er glade for, at så mange bakker op om Girls’ Day in Science og åbner dørene for pigerne, siger Nanna Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus.

Se alle arran­gører på www​.tektanken​.dk. Sortér på Girls Day in Science under Events.

Kontakt: Henrik Anker, CEO, Gibotech, ha@​gibotech.​dk, 20 66 35 08.

 

FAKTA:

Statistik for optag på vide­re­gående uddan­nelser 2017 fordelt på køn, udvalgte tal i procent:

Erhvervsakademi- og profes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nelser

Kvinder

Mænd

Det IT-faglige område

28

72

Det tekniske område

24

76

Erhvervsakademi- og profes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nelser i alt

59

41

 

Bacheloruddannelser

Kvinder

Mænd

Naturvidenskab

44

56

Teknisk Videnskab

33

67

Bacheloruddannelser i alt

54

46

 

Kilde: Uddannelses- og forsk­nings­mi­ni­ste­riets rapport over optag 2018. Rapport nr. 13.

https://​ufm​.dk/​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​/​s​t​a​t​i​s​t​i​k​-​o​g​-​a​n​a​l​y​s​e​r​/​s​o​g​n​i​n​g​-​o​g​-​o​p​t​a​g​-​p​a​-​v​i​d​e​r​e​g​a​e​n​d​e​-​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​r​/​2​0​1​8​/​n​o​t​a​t​-​1​3​-​k​o​n​.​pdf

 

OM TEKTANKEN

Som samfund har vi behov for, at flere unge inspi­reres til at tage en uddan­nelse inden for IT, teknologi og natur­vi­denskab. Det er hoved­for­målet med Tektanken, et lands­dæk­kende netværk mellem virk­som­heder og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner, der faci­li­teres af Naturvidenskabernes Hus.

Gennem Tektanken gør virk­som­he­derne det muligt for elever i grund­skolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virk­som­heds­re­la­terede opgaver og møde rollemo­deller på faglige virk­som­heds­besøg.

Foruden de seks kerne­virk­som­heder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast, Microsoft og Haldor Topsøe tæller netværket mere end 130 virk­som­heder. Tektanken er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Nordea-fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien.

www​.tektanken​.dk

 

OM VIRKSOMHEDEN:

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech