Kuka relan­cerer best­seller

∙ 29. januar 2019, Odense ∙

 

Kukas bedst sælgende robot bliver endnu bedre.

Siden lance­ringen på markedet i 2010 er der blevet leveret over 100.000 robotter i KR Quantec-serien. Årsagerne til dette er høj påli­de­lighed og “univer­sal­ro­bottens” unikt brede spektrum af anven­delser i forhold til konkur­ren­ternes. Robotterne har en nyttelast på mellem 120 og 300 kg og er designet til brug indenfor næsten hvert eneste markeds­segment og kan derfor anvendes i så forskellige områder som bilin­du­strien, støbe­ri­sek­toren og det medi­cinske område, samt til bear­bejd­nings- og hånd­te­rings­op­gaver.

Med den nye gene­ration har Kuka opti­meret den populære KR Quantec med en lang række forskellige forbed­ringer. Leveringtiden er blevet redu­ceret væsentligt som følge af et slankere modul­system og det opda­terede design fører til en lavere samlet ejer­skab­som­kostning, fordi tidligere vedli­ge­hol­del­ses­tiltag er blevet delvist elimi­neret.

KR Quantec vil også være lettere at vedli­ge­holde over længere tid: Nedetider og vedli­ge­hol­del­seskrav mini­meres via inkorpo­rering af et nyt kabel- og ener­gi­for­sy­nings­sy­stem­koncept, samt en reduktion af antallet af reser­vedele.

 

 

Endnu større nøjag­tighed og præcision

Den nye KR Quantec-gene­ration er udstyret til yder­ligere “bevæ­gel­ses­modes”. Disse findes som softwa­re­til­fø­jelser, der sikrer optimal robot­be­væ­gelse til speci­fikke anven­delser. “Path-mode” giver mulighed for CP-bevæ­gelse med større nøjag­tighed og præcision, mens “dynamisk mode” øger hastig­heden, hvorved cyklus­tiden ved flaske­halse i produk­tions­linjerne redu­ceres.

Bevægelsesmodes styrer robottens bevæ­gelse dynamisk og udvider dens egen­skaber, hvilket sikrer optimal proceskva­litet. De første bevæ­gel­ses­modes er planlagt at være tilgæn­gelige i det andet halvår af 2019 og kan let indlæses via robottens controller.

 

På gensyn i Gibotech