Virksomhederne beskæf­tiger næsten 5000 personer over hele verden  ifølge Odense Robotics Insight Report. 

Robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder i Odense Robotics-klyngen øgede deres globale aftryk markant i 2019. Virksomhederne øgede deres uden­landske arbejds­styrke med 25% sidste år til 950 medar­bejdere, næsten det dobbelte af for to år siden. Samtidig øgede virk­som­he­derne medar­bej­de­ran­tallet i klyngen i Danmark med 8% til 3900 personer. 

Mange robo­tvirk­som­heder er født globale og Odenses industry er ingen undta­gelse. Nye tal fra Odense Robotics Insight Report viser, at klyngen nu beskæf­tiger tæt på 5000 personer globalt. Ved at have grundlagt stærke R&D funk­tioner på hjem­me­mar­kedet, viser denne rapport tydeligt, at robot- og auto­ma­tions­virk­som­he­derne i og omkring Odense i Danmark vækster globalt mere end nogen­sinde, siger Mikkel Christoffersen, Cluster Director, Odense Robotics.

Gode resul­tater

 Mens nøgle­mar­keder indenfor robot og automation i øjeblikket oplever en opbremsning, har klyngens stærke fokus på inter­na­tio­na­li­sering gene­reret et impo­ne­rende resultat i 2018 – de sidste tilgæn­gelige tal for klyngens resul­tater. På trods af udfor­drende markeds­forhold forventer mange virk­som­heder fortsat vækst. 

Eksporten steg med impo­ne­rende 26% og nåede 643 millioner euro i 2018 sammen­lignet med året før. Og tallene viser at eksport­vækst fort­sætter. Mere end 80% af virk­som­he­derne har planer om at eksportere i frem­tiden, en markant stigning i forhold til i i dag, hvor kun lidt over halv­delen af virk­som­he­derne i klyngen ekspor­terer. 

Omsætningen steg med 18% i forhold til 2017 og nåede i 2018 897 millioner euro og stør­ste­delen af virk­som­he­derne forventer mere end 20% stigning i omsæt­ningen i 2020–2022 i forhold til 2018. 

- Virksomhederne gene­rerede impo­ne­rende vækst i eksport og omsætning i 2018. Selvom tidens udfor­drende marke­ting­forhold uund­gå­eligt vil have en effekt på virk­som­he­derne, viser tallene, at mange virk­som­heder i Odense Robotics forventer fortsat stor vækst. Mere end 80% af virk­som­he­derne i klyngen forventer at eksportere i frem­tiden og langt stør­ste­delen forventer at øge omsæt­ningen med mere end 20% i de næste par år. Der er god grund til at være opti­mi­stisk, lyder det fra Mikkel Christoffersen. 

 

, Ny rapport fra Odense Robotics, Gibotech

Stort netværk af globale partnere

For første gang viser rapporten tal for det inter­na­tionale samar­bejde i klyngen og de afslører en klynge med et stort netværk af globale partnere. Næsten halv­delen af virk­som­he­derne samar­bejder inter­na­tionalt med andre robot- eller auto­ma­tions­virk­som­heder. Og mere end en ud af fire virk­som­heder i klyngen samar­bejder med forsk­nings- og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner i udlandet. 

Samarbejdet trives også i robo­tin­du­strien over hele Danmark. Mere end 60% af virk­som­he­derne på Fyn samar­bejder med andre robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder i resten af Danmark. Det er på tide, at Danmark udnytter disse synergier i et stærkt nationalt set up, der styrker væksten i Odense og resten af landet, siger Mikkel Chrstoffersen. 

- Vores mål er at skabe en national klynge, der styrker væksten i robo­tvirk­som­he­derne i Odense og resten af Danmark. Det vil vi gøre ved fortsat at styrke epicentret i Odense og samtidigt udbrede vækst­mu­lig­heder til innovative, stor­væk­stende robo­tvirk­som­heder over hele landet. Det handler om at udnytte syner­gierne, så vi kan bygge videre på Odenses succes og Danmarks globale styr­kepo­sition, slutter Mikkel Christoffersen.

 

Talent er stadig den største barriere for vækst i klyngen. I år forventer 22% af virk­som­he­derne at rekruttere uden­landsk arbejds­kraft til stil­linger i Odense-området. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var 15%. 

 

 

Læs den originale pres­se­med­delelse fra Odense Robotics her 

På gensyn i Gibotech