Programmet var pakket med spæn­dende oplæg fra virk­som­hedens leve­ran­dører og foku­serede på emner som colla­bo­rative robotter og sikkerhed.

Fanuc og Omron præsen­terede deres colla­bo­rative robotter, mens Gimatic og OnRobot foku­serede på deres kerne­pro­dukter, gribere til robotter.

Gibotechs egen Head of QHSE, Anders Birkholm stod for sidste oplæg, hvor han fortalte om sikkerhed og alle de ting, man skal være opmærksom på, når man vil inve­stere i colla­bo­rative robotter.

- Da vi først fik idéen til at invitere til Nytårskur, var vi meget spændte på, hvor mange der ville takke ja. Vi var helt sikre på, at mange ville være inter­es­serede i programmet, men der var jo tale om en hel dag, som mange kan have svært ved at finde tid til. Derfor er vi rigtig tilfredse med, at vi faktisk havde fuldt hus, lød det efter­føl­gende fra Kenneth Pedersen, Project Sales Manager hos Gibotech.

Efter oplæggene havde gæsterne mulighed for at besøge leve­ran­dø­rernes stande i Gibotechs show room, hvor de kunne høre meget mere til de forskellige produkter.

Og der var livlig snak i hallen, hvor der ikke kun blev talt med leve­ran­dø­rerne, men i lige så høj grad netværket og udvekslet erfa­ringer på kryds og tværs af branche, og hvor man er i over­vej­el­serne med at inve­stere i colla­bo­rative robotter.

Der var heller ingen tvivl om, at leve­ran­dø­rerne satte pris på at møde kunderne på en anden måde.

, Nytårskur var stor succes, Gibotech

- Det var et super arran­gement, som helt sikkert kommer til give os noget business – både nu og på sigt. Alle deltagere fra Omron er mega­po­sitive omkring arran­ge­mentet samt udvik­lingen i vores samar­bejde, lød det efter­føl­gende fra Thomas Jørgensen, Area Sales Manager ved Omron, der præsen­terede deres helt nye, store mobile robot for første gang på dansk jord til Nytårskuren.

, Nytårskur var stor succes, Gibotech

Den store succes giver natur­ligvis håb om en genta­gelse.

- Det var en fornø­jelse at have så mange mennesker i huset og få lov til at vise dem ikke bare vores løsninger, men også vores leve­ran­dørers nyheder. Og der er da klart, at med de mange positive tilbage-meldinger, så kalder det på en genta­gelse. Nu skal vi bare finde ud af, hvilket emne vi skal have på dags­or­denen næste gang som måske allerede bliver til efteråret, slutter Kenneth Pedersen.

På gensyn i Gibotech