Erhvervsorganisationer og innova­tions­netværk på tværs af Danmarks robot- og auto­ma­tions­in­dustri lancerer i dag part­ner­skabet Robotics Alliance. Robotics Alliance vil samle nationale og regionale erhvervs­frem­me­ind­satser under ét og skabe en enklere, stærkere og mere foku­seret platform for bran­chens indsatser. Alt sammen med det klare mål at sikre de bedste vækst­be­tin­gelser for den boomende danske robot- og auto­ma­tions­in­dustri.  

Robot- og auto­ma­tions­in­du­strien i Danmark er under hastig udvikling. Antallet af virk­som­heder og medar­bejdere stiger og på få år er branchen vokset til at være en dansk milli­ar­din­dustri, der nu er blandt verdenes førende indenfor udvikling af robot­tek­nologi.  

Én samlet erhvervs­fremme indsats

Derfor har det lands­dæk­kende innova­tions­netværk RoboCluster og erhvervs- og klyn­ge­or­ga­ni­sa­tio­nerne Odense Robotics, Sønderborg Vækstråd og UAS Denmark, som de første partnere, idag taget et vigtigt skridt mod én samlet erhvervs­frem­me­indsats for den danske robot- og auto­ma­tions­in­dustri og lancerer det nationale part­nerskab Robotics Alliance. Initiativet støttes yder­ligere af BrainsBusiness fra Aalborg:  

Dét faktum, at der er skabt en ny global vækstin­dustri i Danmark, stiller helt nye krav til, hvordan vi udformer den offentlige erhvervs­frem­me­indsats, siger initi­a­tiv­ta­gerne bag Robotics Alliance. – Samtidig peger en ny erhvervs­frem­melov på, at der er brug for en mere enkel og foku­seret indsats. Derfor har vi vurderet, at vi kan give den bedste hjælp til virk­som­he­derne ved at pulje vores kompe­tencer og ressourcer i et nationalt part­nerskab, fortæller part­nernes direk­tører. 

Magnet for danske og uden­landske inve­ste­ringer

I løbet af de seneste 20 år er det lykkedes den danske robo­tin­dustri at blive blandt de førende på det globale marked for udvikling og produktion af robot­tek­nologi. Det betyder, at antallet af virk­som­heder og medar­bejdere stiger år efter år. Industrien beskæf­tiger i dag mere end 8.500 fuld­tids­an­satte med stigende jobprog­noser og voksende milli­ar­d­eksport. Samtidig er den danske robo­tin­dustri blevet en magnet for danske og uden­landske inve­ste­ringer.    

- Den danske robo­tin­dustri er en styr­kepo­sition for Danmark, og det er afgø­rende, at vi skaber de bedst mulige rammer for virk­som­he­derne. Der er et enormt globalt marked for robotter, og Danmark har skabt en global fører­po­sition på et højtek­no­logisk marked. Det skal vi værne om, og som inter­es­se­or­ga­ni­sation for mange af disse virk­som­heder er vi glade for, at mange gode kræfter nu samles om at gøre Danmark til et robotland i verdens­klasse, siger Christian Hannibal, digi­ta­li­se­rings-politisk chef i Dansk Industri.  

Vil sikre ramme­be­tin­gel­serne for branchen

Robotics Alliance vil sikre optimale ramme­be­tin­gelser for branchen og skabe et dansk økosystem for robotter, droner og automation i inter­na­tional klasse. I kredsen er der enighed om, at man vil ‘lægge et ekstra lag’ ovenpå de lokale indsatser og løfte nationale indsatser i flok – såsom forskning og innovation, eksport og sikre kvali­fi­ceret arbejds­kraft til de danske robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder. 

Partnerne, som idag er gået sammen i Robotics Alliance, er ikke de eneste. Planen er, at det nationale part­nerskab løbende bliver udvidet med flere partnere, der skal være med at sikre større sammenhæng i erhvervs­frem­me­ind­satsen og at virk­som­heder uanset geografi bliver en del af indsatsen. 

Kilde: Pressemeddelelse fra Robotics Alliance
https://​robotics​-alliance​.dk/​n​y​-​n​a​t​i​o​n​a​l​-​a​l​l​i​a​n​c​e​-​s​k​a​l​-​s​t​y​r​k​e​-​r​o​b​o​t​-​o​g​-​a​u​t​o​m​a​t​i​o​n​s​i​n​d​u​s​t​r​i​en/