Der er et stort poten­tiale for vækst, eksport og beskæf­ti­gelse for den danske robo­tin­dustri. Tal viser, at op mod 25.000 mennesker kan være direkte beskæf­tigede i robo­tin­du­strien i 2025 og den samlede omsætning kan nå op mod 52 mia. kr. Hvis man lægger den afledte omsætning og beskæf­ti­gelse oveni, er det samlede poten­tiale 80 mia. kr. i omsætning og 55.000 beskæf­tigede i 2025.

Robotindustriens anbe­fa­linger 2019, Gibotech
Eksportpotentiale i den danske robo­tin­dustri.

Både analyser og erfa­ringer viser dog, at der er bety­delige udfor­dringer, der kan sætte en stopper for, at vi kan indfri poten­tialet.

- Det er helt afgø­rende, at vi står sammen om at fast­holde og udbygge Danmarks rolle som en af verdens førende robo­t­na­tioner. Vi inve­sterer alle i vores virk­som­heders forskning, udvikling og medar­bejdere, men det er langt fra nok, hvis Danmark og danske virk­som­heder også i frem­tiden skal fast­holde denne stærke position, lyder det fra Jürgen von Hollen, direktør i Universal Robots på vegne af 68 danske robo­tvirk­som­heder.

Der er behov for politisk opbakning og konkrete initi­a­tiver, hvis det skal lykkedes. Derfor er den samlede danske robot­branche gået sammen om fem konkrete anbe­fa­linger, der skal være med til at indfri det store poten­tiale.


De fem anbe­fa­linger

1: Skab adgang til kvali­fi­ceret arbejds­kraft

Mangel på kvali­fi­ceret arbejds­kraft udgør en af de største udfor­dringer for frem­tidig vækst i den danske robo­tin­dustri.

2. Investér i forskning og udvikling

Ny viden og forskning er et altaf­gø­rende konkur­ren­ce­pa­ra­meter for den danske robo­tin­dustri på det globale marked.

3. Fokusér på de offentlige instanser

Samarbejdet mellem univer­si­teter, GTS’ er, innova­tions­miljøer og virk­som­heder med en under­støt­telse fra offentlige netværks- og klyn­ge­or­ga­ni­sa­tioner er en hjør­nesten i at skabe en vækst­ska­bende robo­tin­dustri.

4. Styrk eksporten

Der er brug for en foku­seret orga­ni­sering af adgang til inter­na­tionale markeder og rela­tioner med fokus på robot­tek­nologi, der under­støtter udvik­lingen af ‘global born start-ups’.

5. Øg anven­delsen af robotter i Danmark

Der er behov for konkrete initi­a­tiver, der effektivt fremmer auto­ma­ti­sering og anven­delse af robotter i indu­strien.