Sådan gør Gibotech sine projekter mere robuste

∙ 27 nov 2018, Odense ∙

 

Gibotech har vokseværk

Dan S. Frandsen fra Jern-Maskinindustrien har skrevet en lille artikel om, hvordan det fynske auto­ma­tionshus, der har bran­chens tred­je­største bund­linje, det seneste år er gået fra 60 til 90 ansatte. Og den voksende orga­ni­sation giver en række fordele på den auto­ma­tionsvej, som virk­som­heden har valgt.

For mens andre auto­ma­tionshuse dyrker sin speci­al­viden til egentlige stan­dar­di­serede celler eller maskiner, bliver Gibotech ved sit udgangs­punkt – speci­a­l­ud­viklede auto­ma­tions­løs­ninger. 

- Det handler om at stille skarpt og ramme rigtigt første gang, for vi får jo markedsprisen for et projekt. Der er alt for mange, der laver en skævert én ud af tre gange, og her er kunsten at komme op på én ud af ti eller tyve gange, at resul­tatet ikke bliver som forventet, siger Henrik Anker, admi­ni­stre­rende direktør, Gibotech.

Han fortæller, at auto­ma­tions­huset holder risikoen i skak ved at lave et ekstremt godt forar­bejde, når de indgår et projekt.

- Det er genne­m­a­na­ly­seret, og vi graver nok også et spadestik dybere i forhold til nogle kolleger. Vi har også qua vores stør­relse nogle større muskler til en fora­nalyse og pris­sam­men­sætning, således økonomien hænger sammen, siger han.

 

Standardiserede tavler

I stedet for at kigge på stan­dar­di­serede løsninger, har Gibotech fokus på at arbejde i færre brancher. For eksempel føde­va­re­branchen, som er et af virk­som­hedens kerne­om­råder. Her er Gibotechs strategi at have en stor berø­rings­flade, gå dybt og tilbyde løsninger, som er kendt inden for segmentet.

- Men vi skal ikke ret højt op i lagene, før der er en forskel­lighed. I dag er det føde­varer, i morgen tegl­værker og i over­morgen en plastvirk­somhed, siger Henrik Anker.

Når auto­ma­tions­huset tænker stan­dar­di­sering, er det ind i tavle­byggeri eller program­mering, så softwa­re­p­lat­formene giver et skelet, som man modu­lerer ud fra til en kunde­spe­cifik løsning.

 

Ordrebogen 
Odense-virk­som­heden har i øjeblikket cirka 15 åbne stil­linger. Manglen har ikke været vækst­hæm­mende endnu, men direk­tøren fortæller, at man bruger forholdsvis meget tid på rekrut­tering, fast­hol­delse og uddan­nelse af medar­bejdere.

- Vi har også vores nye STR-selskab, som vi har sammen Sanovo Group. Det er et firma, som vi startede 1. oktober, og her er der otte mand, siger Henrik Anker.

Han regner også med en stor vækst i 2019 på antallet af ansatte, men han ved ikke, om væksten lige er på 30 mand som i år.

- Vi kigger rigtig godt ind i 2019, og det ser rigtig godt ud. Vi har en rigtig god ordrepor­te­følje, og det er fanta­stisk at kigge på budgetter, når man har en godt fyldt ordrebog. Der er plads til at inve­stere.

På gensyn i Gibotech