5 robot trends i 2021

7. april, 2021

Trends fra specialister

Det er International Federation of Robotics, der kommer med deres fem bud på trends, der kommer til at præge indu­strien det næste år.

1: Kunstig intel­ligens bliver mere udbredt

Robotterne bliver mere lærer­nemme og kunstig intel­ligens sammen nye vision- og sensor­sy­stemer vil gøre robot­terne i stand til at klare endnu mere komplekse opgaver. Robotter vil fx fremover kunne varetage bin picking funk­tioner uden menne­skelig hjælp og nye gene­ra­tioner af robotter bliver lettere at installere og programmere. 

robot der pakker emner i kasser
omron hd-1500 fleet link

2: Robotter gør fabrik­kerne intelligente

Fremtiden tilhører robotter, der er kobnlet op i netværk sammen med selv­kø­rende AGV’er. De nye mobile robotter er udstyret med den nyeste navi­ga­tions­tek­nologi og er langt mere flek­sible end end tradi­tio­nelle produk­tions­linjer. Emner kan flyttes med førerløse trucks og de kan frakobles linjens flow og omdi­ri­geres til arbejds­sta­tioner, hvor indi­vi­duelt udstyrede produkter samles. Når model­lerne skifter, kræver det blot en ompro­gram­mering af robot­terne i stedet for af hele produktionslinjen. 

3: Robotterne indtager nye markeder

Industrier som føde- og drik­ke­varer, tekstil, trævarer og plastik er kun lige begyndt at auto­ma­tisere, men imple­men­terer stadigt flere robotter. Den fort­satte digitale trans­for­mation fører til helt nye forret­nings­mo­deller, fordi produ­cen­terne lettere kan omstille produk­tionen til forskellige vari­anter. Det betyder, at forskellige produkter kan samles side­lø­bende med det samme udstyr og den tradi­tio­nelle produk­tions­linje eksi­sterer ikke længere. 

4: Robotter redu­cerer CO2-aftrykket

En af fordelene ved at inve­stere i moderne robot­tek­nologi, er mindre CO2-udledning. Moderne robotter er nemlig rigtig ener­gi­ef­fektive og er med til at reducere ener­gi­for­bruget i produk­tionen. Robotterne er også mere præcise, hvilket resul­terer i færre afviste produkter og mindre spild.

.

grøn omstilling, robotter

5: Robotter hjælper med at sikre leverandørkæden

Pandemien har med al tyde­lighed synlig­gjort de problemer, der kan være med en global forsy­ningskæde, hvor man er afhængig af at få råvarer og produktere fra den anden side af verden. Når produk­ti­vi­teten udjævnes gennem auto­ma­ti­sering, får produ­cen­terne øget flek­si­bi­litet som måske ikke tidligere har været tilstede i højt­lønslande som EU, Nordamerika, Japan og Sydkorea. 

Vil du vide mere?

Mail

Send en mail 

Send mail

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn

DIRA Robotbrag er tilbage!

DIRA Robotbrag er tilbage!

Vær med til at fejre DIRAs 40-års jubilæum, når netværket sammen med Teknologisk Institut åbner dørene op til et brag af en robotfest den 5.–6. maj 2022. 

læs mere