Uddannelse

Sommerskole for inter-nationale robot talenter

Studerende fra USA, Tyskland og Danmark skal løfte den danske robotklynge

Henrik Anker foran en robot

Internationale og danske talenter er udvalgt til at deltage i ny årlig sommer­skole i robot­tek­nologi på SDU i Odense. I løbet af to uger skal de stude­rende også lære om iværk­sætteri og besøge danske robo­tvirk­som­heder og univer­si­teter. Ambitionen er at opbygge part­ner­skaber med verdens førende forsk­nings­miljøer, udbrede kend­skabet til den danske robot­klynge og tiltrække de bedste talenter til det danske robo­t­miljø, og det får ros i branchen

- Vi er i Gibotech super glade for det store enga­gement som SDU lægger i det her, og det er den perfekte måde at fremvise vores by, virk­som­heder og Odense Robotics på, så frem­tidens medar­bejdere kan se, at vi her har at gøre med noget unikt, og at Odense er Nordens stær­keste robo­t­center. Det er der man søger hen, hvis man vil arbejde i nogle af de førende virk­som­heder indenfor netop robo­t­om­rådet, siger Henrik Anker, CEO i Gibotech A/S og besty­rel­ses­formand for Odense Robotics.

Mens de fleste andre er på sommer­ferie, er en gruppe af de mest talent­fulde robot­stu­de­rende fra Californien, Boston, München og Danmark udvalgt som de første deltagere på en ny robot­som­mer­skole, som lanceres i juli og august i Odense. Californien, Boston og München er ligesom Danmark hjemsted for nogle af verdens førende forsk­nings­miljøer og ‑hubs for robot­tek­nologi, og de er derfor nøje udvalgt som samar­bejds­partnere for sommerskolen.

I løbet af 17 dage modtager de 36 stude­rende fra ameri­kanske, tyske og danske topu­ni­ver­si­teter under­visning af forskere fra ind- og udland. Undervejs skal de også besøge virk­som­heder som Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MIR) samt møde nogle af Danmarks mest succes­fulde robotiværksættere.

Det Tekniske Fakultet på SDU står for under­vis­ningen og lægger rammer til, men det er hele den danske robot­branche, der kommer spot­light på. Ambitionen er nemlig også at bygge bro til nogle af verdens absolut bedste univer­si­teter inden for robot­tek­nologi, fortælle historien om den danske robot­klynge i udlandet samt styrke rekrut­te­ringen af nye talenter og sætte fokus på studie- og jobmu­lig­he­derne i den danske robot- og droneklynge.

- Vi er værter, men det er et unikt dansk samar­bejde, der giver danske og uden­landske stude­rende mulighed for at lære af de ypperste robot­for­skere i Danmark og i udlandet. Samtidigt med at SDU, Odense og Danmark kan profilere sig, kan vi forhå­bentlig også få endnu flere uden­landske stude­rende til at rejse til Danmark for at studere og efter­føl­gende måske få job i den danske robot­branche, siger dekan Henrik Bindslev, Det Tekniske Fakultet.

 

sdu_facade
SDU Teknisk Fakultet

Samarbejde mellem univer­si­teter og danske innova­tions­centre i udlandet

Robotsommerskolen er etab­leret i samar­bejde mellem SDU, Aalborg Universitet, DTU, Aarhus Universitet og de danske innova­tions­centre i Silicon Valley, Boston, München og Seoul. Danmark har innova­tions­centre (ICDK) placeret i syv af verdens mest innovative hotspots, og fire af disse har således hjulpet med at bygge bro mellem Danmark og inter­na­tionalt førende eksperter i robot­tek­nologi samt spillet en afgø­rende rolle i rekrut­te­ringen af de inter­na­tionale stude­rende til sommer­skolen. Uddannelses- og Forskningsministeriet og Odense Kommune har finan­sieret sommerskolen.

- Danmark er førende, når det gælder tekno­lo­gi­ud­vikling på robo­t­om­rådet. Det er ikke en tilfæl­dighed. Særligt på Fyn er man lykkedes med at få uddan­nel­serne og lokale virk­som­heder til at arbejde sammen. Det er robot­som­mer­skolen et godt eksempel på. Jeg er glad for, at vi i Danmark kan danne rammen for den her samling af unge, der brænder så meget for det, de laver, at de bruger deres sommer­ferie på et ekstra studi­e­ophold. Jeg håber, de stude­rende vil få en fanta­stisk ople­velse og lave nogle spæn­dende robotter

Ane Halsboe-Jørgensen

Uddannelses- og forsk­nings­mi­nister, S

Robotics and entrepreneurship

Robotsommerskolen på SDU’s tekniske fakultet løber af stablen fra den 28. juli til den 13. august. Under over­skriften ”Robotteknologi og iværk­sætteri” skal robot­ta­len­terne igennem et intensivt program, hvor de stude­rende får indblik i de nyeste tekno­logier til design af avan­cerede robot­sy­stemer. Det drejer sig f.eks. om model­lering og simu­lering af robot­sy­stemer, computer vision, og menneske-robot græn­se­flader. Deltagerne vil også få indblik i de udfor­dringer, der er ved at anvende robot­tek­nologi inden for industri, hospi­taler og ældrepleje.

De 25 inter­na­tionale stude­rende kommer fra UC Berkeley, UC San Diego og Northeastern University i USA og det Tekniske Universitet i München, Tyskland, TUM. De er alle hjemsted for verdens­klas­se­forsk­nings­miljøer i robot­tek­nologi, og de danske innova­tions­centre er allerede nu i dialog med yder­ligere topu­ni­ver­si­teter i USA samt Sydkorea, der ønsker at sende deres bedste stude­rende til sommer­skolen i 2022.

De danske innova­tions­centre har været afgø­rende for at tiltrække de dygtigste inter­na­tionale stude­rende til sommer­skolen i Danmark. Centrene er placeret i syv stra­tegisk udvalgte innova­tions­hotspots i verden og arbejder alle med at fremme adgang til inter­na­tional viden, netværk, innovation, kapital og markeder.
Med stra­te­giske place­ringer i hhv. Silicon Valley i Californien, USA, Boston i Massachusetts, USA, München i Tyskland og Seoul i Sydkorea har de kunnet tiltrække og udpege de 25 inter­na­tionale stude­rende, som deltager i år. Godt halv­delen af delta­gerne kommer fra de ameri­kanske univer­si­teter UC Berkeley og UC San Diego i Californien samt Northeastern University i Boston. Desuden deltager 10 stude­rende fra det tekniske univer­sitet i München i Tyskland. På grund af corona-pandemien er der ikke deltagere fra Sydkorea før til næste år.

Læs hele artiklen

Originalartiklen er skrevet af jour­nalist Jacob Haugaard Christiansen

Undervisningen

Både danske og uden­landske undervisere

Professor på SDU Robotics og en af hoved­per­so­nerne i udvik­lingen af robot­klyngen i Odense gennem flere årtier Henrik Gordon Petersen står for under­vis­ningen på sommer­skolen sammen med kollegaer fra SDU og under­visere fra de andre danske univer­si­teter. Derudover vil de stude­rende få under­visning af forskere fra udlandet som den aner­kendte danske professor Henrik Christensen, der bl.a. har rådgivet præsident Barack Obama og i dag er leder af robo­tin­sti­tuttet på univer­si­tetet i San Diego i Californien.

Kontakt

Gibotech A/S

Datavej 15

5220 Odense

gibotech@​gibotech.​dk

+ 45 56 95 82 62