Når det 140.000 m² store super­sy­gehus i Gødstrup efter planen står færdigt i 2020 bliver en del af den interne logistik vare­taget af en skræd­dersyet AGV-løsning fra Gibotech i Odense. En AGV er en førerløs truck – en mobil robot – der skal sørge for at trans­portere varer og andre forsy­ninger rundt på det nye super­sy­gehus i Region Midtjylland.

– Det er et stort skridt på vejen, at vi nu er med i endnu et syge­hus­byggeri. Udover at vi er glade for ordren til regions­ho­spi­talet Gødstrup, så betyder kontrakten, der er lavet via et udbud, også at regionens øvrige hospi­taler kan benytte sig af kontrak­tvil­kårene, hvis de ønsker det, så vi håber selv­føl­gelig på, at vi får lov til at levere endnu flere AGV’er til de midtjyske hospi­taler, lyder det fra Mikkel Bjerregaard, salgs­di­rektør i Gibotech.

Robotter på gangene

Til regions­ho­spi­talet Gødstrup er der nu bestilt at antal AGV’er, samt den nødvendige infra­struktur, der skal til for at AGV’erne kan køre overalt på hospi­talet. Det inde­bærer bl.a. lade­sta­tioner, styre­sy­stemer, afsæt­ter­pladser og eleva­tor­styring, så AGV’erne selv kan tage eleva­toren. Og AGV’erne bliver ikke bare gemt væk i kælderen. Målet er nemlig, at alle trans­port­vogne fra regions­la­geret, steril­cen­tralen, vaskeriet, køkkenet, osv. kan trans­por­teres med AGV’erne.

AGV-løsning til endnu et hospital, Gibotech
Det er denne AGV fra DS Automotion, der kommer til at køre på Regionshospital Gødstrup

De intel­li­gente mobile robotter kommer til at færdes blandt perso­nalet, når de skal en tur med eleva­toren og ud på afde­lin­gerne. De vil typisk komme til at køre mellem servi­cebyen og lager, vaskeri, steril­central osv., men også til særlige pladser på både senge­afsnit og i klinikker, hvor de på faste stationer skal aflevere deres vogne og tage de tomme med ned i kælderen igen. AGV’erne vil ikke komme til at køre, hvor der færdes patienter.

AGV’erne er allerede nu ved at blive en naturlig del af arbejds­miljøet, både på sygehuse og flere steder i indu­stri­virk­som­heder. Der arbejdes også på flere fronter for at udbrede kend­skabet og mulig­he­derne for AGV’er på sygehuse. Det sker bl.a. gennem et netværk for mobile robotter, hvor både repræ­sen­tanter for sygehuse og leve­ran­dører, og andre inter­es­senter i Danmark udveksler erfa­ringer og nye tiltag indenfor mobil robo­t­om­rådet, alt sammen for at sikre succes på frem­tidige AGV instal­la­tioner, slutter Mikkel Bjerregaard.

Rammeaftalen omfatter den totale leve­rance af AGV’er, opla­de­pladser og supply-station-pladser til Region Midtjyllands hospi­taler.  Ifølge ramme­af­talen er Gibotech garan­teret levering af syv AGV’er, fem opla­de­pladser og 102 supply station-pladser til det Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup).

Region Midtjylland forventer at indkøbe yder­ligere 2–12 AGV’er, 1–5 lade­pladser og 30–100 supply station-pladser i ramme­kon­traktens løbetid.

Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) skal stå færdig primo 2020.