Når det 140.000 m² store super­sy­gehus i Gødstrup efter planen står færdigt i 2020 bliver en del af den interne logistik vare­taget af en skræd­dersyet AGV-løsning fra Gibotech i Odense. En AGV er en førerløs truck – en mobil robot – der skal sørge for at trans­portere varer og andre forsy­ninger rundt på det nye super­sy­gehus i Region Midtjylland. 

– Det er et stort skridt på vejen, at vi nu er med i endnu et syge­hus­byggeri. Udover at vi er glade for ordren til regions­ho­spi­talet Gødstrup, så betyder kontrakten, der er lavet via et udbud, også at regionens øvrige hospi­taler kan benytte sig af kontrak­tvil­kårene, hvis de ønsker det, så vi håber selv­føl­gelig på, at vi får lov til at levere endnu flere AGV’er til de midtjyske hospi­taler, lyder det fra Mikkel Bjerregaard, salgs­di­rektør i Gibotech. 

Robotter på gangene

Til regions­ho­spi­talet Gødstrup er der nu bestilt at antal AGV’er, samt den nødvendige infra­struktur, der skal til for at AGV’erne kan køre overalt på hospi­talet. Det inde­bærer bl.a. lade­sta­tioner, styre­sy­stemer, afsæt­ter­pladser og eleva­tor­styring, så AGV’erne selv kan tage eleva­toren. Og AGV’erne bliver ikke bare gemt væk i kælderen. Målet er nemlig, at alle trans­port­vogne fra regions­la­geret, steril­cen­tralen, vaskeriet, køkkenet, osv. kan trans­por­teres med AGV’erne.

Billede af den AGV model, der kommer til at køre på Regionshospital Gødstrup.
Det er denne AGV fra DS Automotion, der kommer til at køre på Regionshospital Gødstrup

De intel­li­gente mobile robotter kommer til at færdes blandt perso­nalet, når de skal en tur med eleva­toren og ud på afde­lin­gerne. De vil typisk komme til at køre mellem servi­cebyen og lager, vaskeri, steril­central osv., men også til særlige pladser på både senge­afsnit og i klinikker, hvor de på faste stationer skal aflevere deres vogne og tage de tomme med ned i kælderen igen. AGV’erne vil ikke komme til at køre, hvor der færdes patienter. 

AGV’erne er allerede nu ved at blive en naturlig del af arbejds­miljøet, både på sygehuse og flere steder i indu­stri­virk­som­heder. Der arbejdes også på flere fronter for at udbrede kend­skabet og mulig­he­derne for AGV’er på sygehuse. Det sker bl.a. gennem et netværk for mobile robotter, hvor både repræ­sen­tanter for sygehuse og leve­ran­dører, og andre inter­es­senter i Danmark udveksler erfa­ringer og nye tiltag indenfor mobil robo­t­om­rådet, alt sammen for at sikre succes på frem­tidige AGV instal­la­tioner, slutter Mikkel Bjerregaard. 

Rammeaftalen omfatter den totale leve­rance af AGV’er, opla­de­pladser og supply-station-pladser til Region Midtjyllands hospi­taler.  Ifølge ramme­af­talen er Gibotech garan­teret levering af syv AGV’er, fem opla­de­pladser og 102 supply station-pladser til det Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup).

Region Midtjylland forventer at indkøbe yder­ligere 2–12 AGV’er, 1–5 lade­pladser og 30–100 supply station-pladser i ramme­kon­traktens løbetid.

Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) skal stå færdig primo 2020.