Som følge af den kedelige situ­ation omkring Corona virussen, så har vi lukket ned for ALLE besøg på Datavej, samt annul­leret både kunde- og leve­ran­dør­besøg. Vi følger udvik­lingen tæt og ændrer vores proce­durer og vejled­ninger i takt med de infor­ma­tioner, vi får. Har man behov for at komme i kontakt med medar­bejdere hos os, så opfordrer vi til, at man benytter de mulig­heder, der er med telefoni, mails og ikke mindst video­kon­fe­rencer

Vi tilbyder kvali­tets­ro­botter, auto­ma­tions­løs­ninger og servi­ce­af­taler.
Altid skræd­dersyet og med innovation i højsædet.

 

Se video

Vælg branche

Vi leverer skræd­der­syede robotter og auto­ma­tions­løs­ninger

Gibotech A/S udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske automations‑, robot‑, og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher.

Vores store erfaring med levering af løsninger til mange forskellige indu­strier giver, sammen med vores store krea­ti­vitet, vores kunder øget effek­ti­vitet, lavere produk­tions­om­kost­ninger og forbedret konkur­ren­ceevne.

Service & Kurser

Vi tilbyder servi­ce­af­taler på de fleste mærker, og hjælper dig i gang med dine robot- og auto­ma­tions­løs­ninger.

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

13 + 1 =