Hos Gibotech har vi siden grund­læg­gelsen i 1984 skabt auto­ma­tions­løs­ninger for en bred vifte af kunder – og vi kan med stolthed sige, at mange af maski­nerne fra opstarten i 1984 stadig er i drift den dag i dag. På trods af de mange års erfaring, så hviler vi ikke på laur­bærrene, men søger i stedet mod hele tiden at være nyska­bende og innovative.

 

 

 

Se video

Gibotech

Gibotech står i dag for at udvikle, installere og servicere højtek­no­lo­giske automations‑, robot‑, og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher. Blandt andet har vi udviklet forskellige hospi­tals­ro­botter, der er med til at lette arbejds­gangene for de ansatte på hospi­talet samt sikre øget patient­sik­kerhed. Hos Gibotech har vi blandt udviklet en steril­central, som er med til at effek­ti­visere steri­li­sa­tionen af opera­tions­udstyr, ligesom vi har udviklet en auto­ma­tions­løsning, som er med til at forbedre og optimere blodprøvesortering.

 

Gibotech står desuden bag en række forskellige indu­striro­botter, som kan bidrage til produk­tions­op­ti­mering og fungere som en ekstra hånd i arbejdet. Vi tilbyder forskellige typer robot­løs­ninger, som dækker over en lang række auto­ma­tions­løs­ninger, herunder almin­delige indu­striro­botter, kolla­bo­rative robotter og selv­kø­rende AGV’er. Med disse auto­ma­ti­serede løsninger er det muligt at øge effek­ti­vi­teten i virk­som­heden samt aflaste visse belast­nings­om­råder for de ansatte, som i stedet får frigjort tid til at påtage sig andre arbejdsopgaver.

Gibotech kan desuden tilbyde CNC maskiner, der kan indgå som et afgø­rende led i auto­ma­ti­se­ringen af produk­tionen i virk­som­heden og dermed øge give en øget produk­ti­vitet og forbedret konkur­ren­ceevne. I begyn­delsen i 1984 forhandlede vi CNC maskiner til behandling af træ, men i dag kan vi tilbyde maskiner til alle former for CNC bearbejdning. 

Vælg branche

Gibotech – en værdifuld samarbejdspartner

Hos Gibotech bestræber vi os på at kunne levere effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­anlæg, og i en branche, der aldrig sover, handler det derfor om hele tiden at tænke nyt. Vi har derfor også et hold af dygtige speci­a­lister ansat, som sikrer, at vores kunder får den rette vejledning, og som sørger for, at vi udvikler den helt rette løsning til deres behov.

Hos Gibotech har vi stor erfaring med levering af løsninger til mange forskellige indu­strier. I samspil med vores store krea­ti­vitet er det med til at give vores kunder øget effek­ti­vitet, lavere produk­tions­om­kost­ninger og forbedret konkur­ren­ceevne. Når robotten er imple­men­teret, kan vi også stå for robot service og dermed hjælpe til med at sikre en konstant drift. Vi er også leve­rings­dygtige i reser­vedele, og findes de ikke på vores lager, så kan vi typisk skaffe dem hjem fra dag til dag.

Lad Gibotech skabe din skræd­der­syede automationsløsning

Med vores mange års erfaring med auto­ma­ti­sering, kan vi hos Gibotech yde kompetent rådgivning til den enkelte kunde, som sikrer størst mulig værdi for både medar­bej­derne i virk­som­heden og dens kunder. Med udgangs­punkt i de konkrete behov kan vi samtidig bygge den løsning, der giver mest mulig værdi, uanset om der er tale om en udvi­delse af de eksi­ste­rende anlæg eller en tilfø­jelse af robotter i produk­tions- eller arbejds­flowet. Vil du vide mere om, hvordan auto­ma­tions­løs­ninger fra Gibotech kan give øget værdi til din virk­somhed, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

Service & Kurser

Vi tilbyder servi­ce­af­taler på de fleste mærker, og hjælper dig i gang med dine robot- og automationsløsninger.

Vælg vand­skæring, hvis du vil have præcision

Vælg vand­skæring, hvis du vil have præcision

Vandskæring med en waterjet er den bear­bejd­nings­metode, der giver det mest præcise resultat med minimal efterbehandlingBearbejder du metal, sten, glas, plast eller et helt andet mate­riale i din virk­somhed? Så er vand­skæring et godt bud på den optimale…

læs mere
Hvilken CNC-maskine skal du vælge?

Hvilken CNC-maskine skal du vælge?

Når du skal finde den optimale CNC-maskine til din virk­somhed, skal du særligt tænke over mate­rialet, og hvordan maskinen skal indgå i produktionsflowet.Der er flere ting, du skal tage stilling til, når du inve­sterer i en CNC-maskine. Du skal særligt være opmærksom…

læs mere
CNC-maskiner – også til glas

CNC-maskiner – også til glas

Agil tr er en CNC-maskine fra CMS, der er speciel designet til at håndtere og bear­bejde glas.Vidste du, at der også er CNC-maskiner, der er ideelle til arbejdet med glas? Hvis du bear­bejder glas i din produktion, har du brug for maskiner, der er designet til at…

læs mere