Robotter kan bidrage til grøn omstilling

Grøn omstilling er et af tidens – og samfundets vigtigste emner. En tidligere rapport fra SDU og Odense Robotics afækker tre områder, hvor robotter kan gøre en forskel for virk­som­heder, der gerne vil i gang med den grønne omstilling – et emne, der er mere relevant end nogen­sinde efter Coronakrise, kollapsede forsy­nings­kæder og eksplo­de­rende energipriser. 

28. januar 2022

 Robotindustrien i Danmark buldrer fremad trods Coronakrisen. I dag beskæf­tiger den danske robo­tin­dustri omkring 9000 personer i over 300 virk­som­heder, og indu­strien har stadig et stort vækst­po­ten­tiale. Et poten­tiale, der er blevet endnu større i takt med, at flere virk­som­heder ønsker at trække produktion hjem som følge af den globale forsyningskrise. 

Robotvirksomhederne spiller allerede i dag en stor rolle i den grønne omstilling i dansk erhvervsliv, da de som indu­striens under­le­ve­ran­dører muliggør, at andre virk­som­heder på tværs af erhverv kan blive mere effektive, hvilket skaber gevinst på både den økono­miske og den miljø­mæssige bundlinje.

I takt med den stigende vækst i robo­tin­du­strien er der derfor et stort poten­tiale i, at den grønne omstilling også kan accelererer.

 

Tre typer effekter, der kan sætte turbo på den grønne omstilling

 

Forskerne fra SDU fandt tre typer effekter, hvormed robot­tek­nologi bidrager til grøn omstilling: Reduceret ressour­ce­forbrug gennem auto­ma­ti­sering, lang­sigtede effekter som værktøj til fore­byg­gelse af blandt andet skader på konstruk­tioner og udstyr, samt innovative grønne mulig­heder for anven­delse af robotteknologi.

De tre typer af grønne effekter ved anven­delse af robot­tek­nologi i stedet for konven­tio­nelle løsninger har én ting til fælles: Der er ikke kun tale om miljø­mæssige forbed­ringer, men også om økono­miske bespa­relser. Vand, energi, kemi­kalier og spild udgør store økono­miske poster på de fleste virk­som­heders budgetter.

Grøn omstilling har allerede stor betydning for robo­tin­du­strien i kraft af robot­tek­no­lo­giens mulig­heder for at bidrage til grøn omstilling. Fokus på grøn omstilling er kun blevet inten­si­veret siden FN annon­cerede de 17 Verdensmål for bære­dygtig udvikling i 2015, og særligt forbrugere og det poli­tiske niveau orien­terer sig i stigende grad mod verdensmålene.

Robotteknologi og dermed robo­tvirk­som­heder har rige mulig­heder for at bidrage til en række af FNs verdensmål. Analyser og rapporter om robot­tek­nologi og robot-indu­strien peger på at danske robo­tvirk­som­heder særligt har mulighed for at bidrage til grøn  omstilling inden for fire områder: Reduktion af ener­gi­forbrug, og dermed redu­cering af CO2 udledning. Optimal ressour­ceud­nyt­telse, hvilket blandt andet inde­bærer mindre spild, forlænget levetid for produkter og produk­tions­udstyr. Mindre foru­rening, særligt i kraft af mindre anven­delse af skadelige kemiske stoffer. Og genan­ven­delse, hvor sorte­rings­ro­botter kan øge genan­ven­delse af værdi­fulde ressourcer.

Virksomheder kan hente miljø­mæssige og økono­miske bespa­relser ved at inte­grere robot­tek­no­logier i deres akti­vi­teter. Men det kræver natur­ligvis, at de er opmærk­somme på de mulig­heder, som robot­tek­no­logien kan tilbyde.

Reduktion af ressourceforbrug

Den reduktion af ressour­ce­forbrug, der kan opnås ved hjælp af auto­ma­ti­sering, er allerede tydelig og målbar på tværs af en lang række indu­strier. Automatisering redu­cerer i sig selv udgifter til arbejds­kraft, hvilket muliggør produktion i nærom­råder, og redu­cerer trans­port­be­hovet og dermed også udled­ningen af CO2 fra transport.

 

Samtidig er præci­sionen i auto­ma­ti­seret produktion også mere effektiv og nøjagtig, hvilket mindsker spild og sikrer optimal udnyt­telse af både råvarer, energi og vand. Det bidrager også til den grønne omstilling, at flek­sible robotter, de såkaldte cobots, kan ompro­gram­meres og dermed genan­vendes, hvis produk­tionen omlægges.

Mange af vores løsninger er netop designet til præcis og effektiv produktion som er med til at mindske spild. Og vores nyeste GiboSmartSolution, GiboCobotFlex, er et rigtig godt bud på en robot, der kan bruges flere steder i produk­tionen. Faktisk er omstil­ling­stiden mellem kendte opgaver kun 15 minutter. 

Kenneth Pedersen

Product Manager, Automation, Gibotech A/S

Nye og endnu grønnere løsninger på vej

Der er masser af nye og endnu grønnere løsninger på vej fra robo­tvirk­som­he­derne, og robot­tek­nologi har et stort poten­tiale i forhold til at bidrage til den grønne omstilling af erhvervs­livet. Ved løbende at inte­grere grøn omstilling i deres
kerne­for­retning kan virk­som­he­derne poten­tielt opnå en konkur­ren­ce­fordel i forhold til andre virk­som­heder, der ikke har fokus på grøn omstilling. Alt taler for, at efter­spørgslen på grønne løsninger kun vil stige, efter­hånden som forbru­gerne
bliver stadig mere bevidste, og der fra politisk niveau foku­seres stadig mere på
at skabe en inci­ta­ments­struktur, der moti­verer virk­som­heder til at omstille deres
produktion til at være mere miljø­venlige. I takt med at efter­spørgslen på bære­dygtige løsninger stiger, bliver fokus på grøn omstilling et stadigt vigtigere konkurrenceparameter.

Stigende efter­spørgsel

Flere robo­tvirk­som­heder arbejder stra­tegisk med grøn omstilling og bidrager til grøn omstilling med både deres interne udvikling og produktion, og med de produkter de leverer til deres kunder. Andre robo­tvirk­som­heder foku­serer primært på at imple­mentere grøn omstilling på kundesiden ved at udnytte de grønne mulig­heder i den teknologi, de arbejder med. Og endelig er der en lille gruppe virk­som­heder, der ikke aktivt arbejder med grøn omstilling, men indi­rekte bidrager til den grønne omstilling af erhvervs­livet, fordi deres løsninger hjælper kunderne med at reducere ressour­ce­for­bruget i deres produktion.

Der er en stigende efter­spørgsel efter grønne løsninger, hvor nogle kunder endda er begyndt at stille krav til leve­ran­dø­rerne om, at de også er i gang med en grøn omstilling. Det er altså ikke længere nok at tilbyde at lave grønne løsninger til kunderne – nu skal leve­ran­dø­rerne også til at være grønne. 

Heldigvis er langt de fleste robo­tvirk­som­heder efter­hånden også bevidste om, at grøn omstilling er en tendens, der vil sætte agendaen for det danske erhvervsliv mange år fremover.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vores auto­ma­tions­løs­ninger kan hjælpe din virk­somhed med grøn omstilling, så er du velkommen til at kontakte os.