CMS Eidos

Den nye standard indenfor stor­format vakuumformning 

22. november 2021

Stil og ydeevne i den nye Eidos bekræfter endnu en gang CMS som markeds­førende indenfor stor­format vaku­um­formning. Den sofi­sti­kerede meka­niske løsning sikrer den bedste ydeevne på markedet og en meget innovativ, ny software giver ekstremt bruger­venlig maskinstyring.

Ny CMS HMI ThermoActive software designet specielt til termoform­nings­pro­cessen. Tidslinjen og det eksklusive dash­board sikrer hurtig og let forståelig over­vågning af både produktion og processtyring.

CMS ThermoProphet system til auto­matisk styring af opvarmning af plade via termisk kamera.

Rammen og synkron bevæ­gelse med 4 elek­trisk koblet børsteløse motorer (portal). Transmission sker via faste tands­tænger, hvilket elimi­nerer bevæ­gelige meka­niske dele, der stikker ud fra maskinen.

Nyt køle­system med mobile udtag instal­leret direkte på støbeformen.

Hurtig formatæn­dring takket være fuldau­to­matisk ”window plate”  og ”clamping frame” systemet.

Formbord med pc-styret børsteløs bevæ­gelse og med stor hastighed og mål. Den paten­terede bevæ­gelse opnås takket være to elek­tronisk koblede serv­o­mo­torer (gantry), som garan­terer en hurtig og præcis posi­tio­nering af formen.

Eidos leveres i mono-station version samt med auto­matisk loading / unlo­ading system i forskellige konfigurationer.

- Det er igen lykkedes CMS at designe en maskine, der sætter helt nye stan­darder for avan­ceret vaku­um­formning og endda med så bruger­venlig software, at indlæ­ring­stiden kan redu­ceres over 50% i forhold til tidligere løsninger. Det bliver en fanta­stisk maskine at kunne tilbyde vores kunder.

Henrik Thomsen

Product Manager CNC, Gibotech

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 
cms-eidos_måling
cms_eidos_udløb
cms_eidos_formatskift

MAKSIMAL KONTROL

Takket være CMS ThermoActive er para­me­te­rindstil­lingen af termoform­nings­pro­cessen øjeblik­kelig. Et guidet system mini­merer risikoen for fejl og frem­hæver øjeblik­keligt uove­r­ens­stem­melser. Den visuelle repræ­sen­tation af cyklussen giver klarhed og softwarens tilgæn­ge­lighed redu­cerer læring­stiden med op til 53% (*). CMS ThermoProphet (**) garan­terer maksimal varmesta­bi­litet selv med udefrakom­mende variabler.

(*) sammen­lignet med tidligere løsninger.

(**) valgfrit.

HASTIGHED OG NØJAGTIGHED

Nyt design og meka­niske løsninger giver mulighed for hurtige bevæ­gelser kombi­neret med en helt ny struk­turel stivhed.  Det nyde­signede form­system sikrer fordoblede tryk­ni­veauer (*) samt en øget mekanisk stabi­litet på 151% (*).

Derudover udmærker det nye design sig ved at undlade meka­niske dele og reducere maskinens samlede højde med op til 25%  (*) samtidig med at der sikres fuld kontrol over formens maksimale højde. Dette gælder både med og uden ilægger systemet. 

(*) sammen­lignet med tidligere løsninger.

OPTIMERET PROCES

Det nye form­kø­le­system med “vippe­funktion” redu­cerer køle­tiden for formen med op til 31 % (*). Afstanden mellem udtag fra stykket og bredden af bevæ­gelser kan program­meres og gemmes. Varmesystemet med oscil­le­rende funktion garan­terer maksimal effek­ti­vitet tæt på fastspæn­dings­rammen. Effekten kan justeres for bedre at kunne tilpasse varme­cy­klussen i henhold til pladens tykkelse for at opnå topkva­litet med korteste opvarm­nings­cy­klus­tider og minimalt energiforbrug.

(*) sammen­lignet med tidligere løsninger.

HURTIG FORMATÆNDRING

Omstillingstiderne er ekstremt hurtige takket være form­bordet, der kan fjernes ved hjælp af en vogn med pneu­matisk værk­tøjsløf­te­system (**). Et andet sæt (**) giver mulighed for reduktion på 75% i formin­stal­la­tionstid, der giver mulighed for opsætning uden at stoppe produk­tionen. EIDOS er derfor den ideelle løsning selv til enkelt batchproduktioner.

(**) valgfrit.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00