Gibotech A/S certi­fi­ceret efter ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Certificeringen kommer som en naturlig del af udviklingsproces.

Henrik Anker foran en robot

Siden Gibotech A/S i 2016 flyttede til et nyt, stort domicil på 4.500 m², har ledelsen haft fokus på at optimere og strømline virk­som­hedens akti­vi­teter. Som en del af et stra­te­gi­ar­bejde i 2019 besluttede Gibotech derfor at udar­bejde og imple­mentere et kvali­tets­le­del­ses­system i virk­som­heden. Kunders krav og behov skulle endnu mere i fokus, og de i forvejen gode processer i huset skulle opti­meres yder­ligere og dokumenteres.

- Flytningen til nye lokaler var en god anledning til at kigge vores interne arbejds­gange og processer efter i sømmene. Det har længe været et stort ønske fra vores side at blive ISO 9001- certi­fi­ceret, men den kraftige vækst i virk­som­heden har gjort, at vi har måttet udsætte det flere gange. Derfor er vi ekstra glade for, at vi i januar blev certi­fi­ce­reret efter ISO 9001:2015, siger Henrik Anker, CEO i Gibotech A/S.

I takt med at virk­som­heden ekspan­derer, og der ses ind i større og større projekter blandt andet inden for hospi­tals­ver­denen, er der behov for mere styrede processer både internt og eksternt. Derfor fik man i huset oprettet en ny QHSE-afdeling, der i 2020 skulle arbejde målrettet med at få udar­bejdet og imple­men­teret kvalitetsledelsessystemet.

Udarbejdelse af systemet

Selve certi­fi­ce­ringen var en intens og lærerig proces, hvor alle systemer, processer og proce­durer blev gennemgået, evalueret og om nødvendigt tilpasset – og til sidst indgående beskrevet, så det kunne doku­men­teres, at de blev fulgt.

I januar 2020 startede plan­læg­nings­ar­bejdet med imple­men­tering af systemet, og man valgte at hyre Jan fra Procespiloterne ind som konsulent, så QHSE-afde­lingen kunne bruge ham til løbende sparring.

- Kvalitetsledelsessystemet skulle bygges op fra bunden. Alle eksi­ste­rende processer i huset er blevet analy­seret ved at gennemgå arbejds­gange med medar­bejdere og ledere. Her har samar­bejdet med Procespiloterne været rigtig godt, og Jan har været en utrolig profes­sionel samar­bejds­partner, lyder det fra Anders Birkholm, Head of QHSE.

 

ISO_certifikat_henrik_anker_gibotech

Efter analysen blev der udar­bejdet en risi­ko­vur­dering af proces­serne i huset. Risikovurderingen skulle kort­lægge de risici, der var i forbin­delse med afvikling af projekter. Resultaterne af risi­ko­vur­de­ringen, sammen­holdt med de data, der var indhentet i forbin­delse med interview af medar­bejdere, blev grund­laget for den nye projek­t­model, der giver en klar defi­nition af de processer, der er i huset.

- Vi anvender i dag den nye projek­t­model aktivt fra salgs­fasen, og til anlægget overgår til servi­ce­af­de­lingen. Det betyder, at vi blandt andet arbejder mere med risi­ko­vur­dering af projektet allerede i tilbud­s­fasen og derved får en bedre forankring af speci­fi­ka­tioner og data i opstart­s­fasen af projektet. På den måde bliver vi endnu bedre i stand til at omsætte kundens ønsker og krav til det færdige produkt.

Mikkel Bjerregaard

CSO, Gibotech A/S

Samlet afdeling for dokumentation

Gibotechs doku­men­ta­tions­ar­bejdet ligger nu i den nye QHSE-afdeling, så al doku­men­tation i forbin­delse med CE-mærkning og doku­men­tation af projekter er styret centralt sted i virksomheden.

- Ledelsessystemet er bygget op fra bunden i en Sharepoint-løsning, hvor alle medar­bejdere har adgang til systemet. Her er projek­t­mo­dellen bygget op, så alle let kan finde de proces­be­skri­velser og skabe­loner, de skal bruge. Vi har valgt Sharepoint, fordi det er en nem og flek­sibel løsning, hvor der nemt kan opbygges og opti­meres, så systemet passer til Gibotechs projektmodel.

Anders Birkholm

Head of QHSE, Gibotech A/S

Fordele ved kvalitetsledelses-systemet

Allerede under imple­men­te­ringen af systemet begyndte man at høste fordele, fordi uklare processer kom op til over­fladen og blev behandlet og beskrevet. Det gav den enkelte medar­bejder mere ro. Samtidig har systemet sikret en bedre indslusning af nye medar­bejdere, fordi klare defi­ni­tioner af arbejds­gange og opgaver giver et bedre overblik over, hvad man kan forvente af sin kollega, og hvad man selv skal bidrage med.

Et andet tiltag er afvi­gel­ses­re­gi­strering, hvor data fra hele virk­som­heden samles ind. En afvi­gelse kan være en afvi­gende komponent eller eksem­pelvis en fejl i en krav­spe­ci­fi­kation. Disse data samles og gennemgås løbende, så virk­som­heden kan minimere fejl og sikre, at kunden får et anlæg ud fra hans speci­fi­ka­tioner og får den bedst mulige service.

et-

Registrering af afvigelser

et-

Klare defi­ni­tioner af arbejdsgange.

et-

Bedre indslusning af nye medarbejdere.

et-

Mere ro til den enkelte medarbejder.

et-

Uklare processer blev behandlet og beskrevet.

et-

Overblik over hvad man selv skal bidrage med.

et-

Minimering af fejl

et-

Klare defi­ni­tioner af arbejds­gange og opgaver.

et-

Overblik over hvad man kan forvente af sine kollegaer

Eksport

Udbud og udlandet

Gibotech arbejder i stigende grad med udbud og store projekter, ikke mindst i udlandet. Her er ISO 9001 stan­darden aner­kendt og enkelte store inter­na­tionale kunder kræver allerede, at virk­som­heden de indgår samar­bejde med, skal være ISO 9001 certi­fi­ceret. Derfor er certi­fi­ce­ringen en milepæl i bestræ­bel­serne på fortsat at være en attraktiv leve­randør af innovative auto­ma­tions­løs­ninger, robotter og CNC-maskiner.

- Vi er glade for nu at have gennemgået den eksterne audi­tering, hvor vi blev prøvet af på systemets egnethed og imple­men­tering i virk­som­heden. Auditeringen gik rigtig godt, og der blev udvist godt enga­gement fra alle medar­bejdere. Og så viste audi­te­ringen heldigvis også, at systemet allerede er imple­men­teret godt og effektivt i Gibotech.

Henrik Anker

CEO, Gibotech A/S

ISO-9001

Kontakt

Gibotech A/S

Datavej 15

5220 Odense

gibotech@​gibotech.​dk

+ 45 56 95 82 62