ISO 9001:2015

Gibotech re-certi­fi­ceret efter ISO 9001:2015

ISO-9001
Henrik Anker foran en robot

Benhårdt arbejde og fokus på processer og kvalitet gav pote, da Gibotech sidste år blev ISO certi­fi­ceret efter ISO 9001:2015 efter et målrettet arbejde med at få udar­bejdet og imple­men­teret kvalitetsledelsessystemet.

Det arbejde har nu også resul­teret i en re-certificering.

- Vi er som virk­somhed utrolig stolte over at være ISO certi­fi­ceret igen, og at alle medar­bejdere har taget så godt imod de foran­dringer som en ISO certi­fi­cering inde­bærer. Vi har her et år efter imple­men­tering haft en ekstern Audit hvor vi gik det hele igennem, og vi må jo sige at vi ”bestod” prøven med nul fejl. Jeg er stolt over, at alle vore medar­bejdere arbejder så målrettet med de nye tiltag, siger Henrik Anker, CEO i Gibotech

Udarbejdelse af systemet

Selve certi­fi­ce­ringen var en intens og lærerig proces, hvor alle systemer, processer og proce­durer blev gennemgået, evalueret og om nødvendigt tilpasset – og til sidst indgående beskrevet, så det kunne doku­men­teres, at de blev fulgt.

Efter certi­fi­ce­ringen er der blevet arbejdet intenst i hele huset med at indar­bejde de nye processer og proce­durer, så de i dag ligger på rygraden hos medarbejderne. 

- Vi anvender i dag den nye projek­t­model aktivt fra salgs­fasen, og til anlægget overgår til servi­ce­af­de­lingen. Det betyder, at vi blandt andet arbejder mere med risi­ko­vur­dering af projektet allerede i tilbud­s­fasen og derved får en bedre forankring af speci­fi­ka­tioner og data i opstart­s­fasen af projektet. På den måde bliver vi endnu bedre i stand til at omsætte kundens ønsker og krav til det færdige produkt, lyder det fra Mikkel Bjerregaard, CSO i Gibotech.

ISO_certifikat_henrik_anker_gibotech

Samlet afdeling for dokumentation

Gibotechs doku­men­ta­tions­ar­bejde er forankret i QHSE-afde­lingen, så al doku­men­tation i forbin­delse med CE-mærkning og doku­men­tation af projekter er styret et centralt sted i virksomheden.

Under den eksterne audit har vi har fået efter­prøvet vores kvali­tets­le­del­ses­system, og det er gået rigtig godt. I et forvejen travlt år har vi fået arbejdet systemet ind i vores metoder og processer med stort enga­gement hele vejen rundt. Men det slutter selv­føl­gelig ikke her, og vi arbejder selv­føl­gelig løbende videre med forbedring, så vi fortsat kan bruge systemet til at nå vores stra­te­giske mål.

Anders Birkholm

Head of QHSE, Gibotech A/S

Fordele ved kvalitetsledelses-systemet

Allerede under imple­men­te­ringen af systemet begyndte man at høste fordele, fordi uklare processer kom op til over­fladen og blev behandlet og beskrevet. Det gav den enkelte medar­bejder mere ro. Samtidig har systemet sikret en bedre indslusning af nye medar­bejdere, fordi klare defi­ni­tioner af arbejds­gange og opgaver giver et bedre overblik over, hvad man kan forvente af sin kollega, og hvad man selv skal bidrage med.

Et andet tiltag er afvi­gel­ses­re­gi­strering, hvor data fra hele virk­som­heden samles ind. En afvi­gelse kan være en afvi­gende komponent eller eksem­pelvis en fejl i en krav­spe­ci­fi­kation. Disse data samles og gennemgås løbende, så virk­som­heden kan minimere fejl og sikre, at kunden får et anlæg ud fra hans speci­fi­ka­tioner og får den bedst mulige service.

Registrering af afvigelser

Klare defi­ni­tioner af arbejdsgange.

Bedre indslusning af nye medarbejdere.

Mere ro til den enkelte medarbejder.

Uklare processer blev behandlet og beskrevet.

Overblik over hvad man selv skal bidrage med.

Minimering af fejl

Klare defi­ni­tioner af arbejds­gange og opgaver.

Overblik over hvad man kan forvente af sine kollegaer

Eksport

Udbud og udlandet

Gibotech arbejder i stigende grad med udbud og store projekter, ikke mindst på hospi­taler i udlandet. Her er ISO 9001 stan­darden aner­kendt og enkelte store inter­na­tionale kunder kræver allerede, at virk­som­heden de indgår samar­bejde med, skal være ISO 9001 certi­fi­ceret. Derfor er certi­fi­ce­ringen en milepæl i bestræ­bel­serne på fortsat at være en attraktiv leve­randør af innovative auto­ma­tions­løs­ninger, robotter og CNC-maskiner.

ISO-9001

Kontakt

Gibotech A/S

Datavej 15

5220 Odense

gibotech@​gibotech.​dk

+ 45 56 95 82 62