Hvordan kan robo­tin­du­strien bidrage til den grønne omstilling?

Grøn omstilling er et af tidens – og samfundets vigtigste emner. Derfor har forskere fra SDU sammen med flere virk­som­heder og RoboCluster fra Odense Robotics undersøgt, hvordan robo­tin­du­strien kan hænge sammen med den grønne omstilling.

21. december 2020

De seneste år er robo­tin­du­strien i Danmark vokset kraftigt og har tiltrukket sig både inter­na­tional aner­ken­delse og investeringer. 

I dag beskæf­tiger den danske robo­tin­dustri omkring 9000 personer i over 300 virk­som­heder, og indu­strien har stadig et stort vækstpotentiale.

 

Robotvirksomhederne spiller allerede i dag en stor rolle i den grønne omstilling i dansk erhvervsliv, da de som indu­striens under­le­ve­ran­dører muliggør, at andre virk­som­heder på tværs af erhverv kan blive mere effektive, hvilket skaber gevinst på både den økono­miske og den miljø­mæssige bundlinje.

 

I takt med den stigende vækst i robo­tin­du­strien er der derfor et stort poten­tiale i, at den kan skubbe den grønne omstilling endnu hurtigere fremad. 

Tre typer effekter

Forskerne fra SDU fandt tre typer effekter, hvormed robot­tek­nologi bidrager til grøn omstilling: Reduceret ressour­ce­forbrug gennem auto­ma­ti­sering, lang­sigtede effekter som værktøj til fore­byg­gelse af blandt andet skader på konstruk­tioner og udstyr, samt innovative grønne mulig­heder for anven­delse af robotteknologi.

De tre typer af grønne effekter ved anven­delse af robot­tek­nologi i stedet for konven­tio­nelle løsninger har én ting til fælles: Der er ikke kun tale om miljø­mæssige forbed­ringer, men også om økono­miske bespa­relser. Vand, energi, kemi­kalier og spild udgør store økono­miske poster på de fleste virk­som­heders budgetter.

Grøn omstilling har allerede stor betydning for robo­tin­du­strien i kraft af robot­tek­no­lo­giens mulig­heder for at bidrage til grøn omstilling. Fokus på grøn omstilling er kun blevet inten­si­veret siden FN annon­cerede de 17 Verdensmål for bære­dygtig udvikling i 2015, og særligt forbrugere og det poli­tiske niveau orien­terer sig i stigende grad mod verdens­målene.

Robotteknologi og dermed robot-virk­som­heder har rige mulig­heder for at bidrage til en række af FNs verdensmål. Analyser og rapporter om robot­tek­nologi og robot-indu­strien peger på at danske robo­tvirk­som­heder særligt har mulighed for at bidrage til grøn  omstilling inden for fire områder: Reduktion af ener­gi­forbrug, og dermed redu­cering af CO2 udledning. Optimal ressour­ceud­nyt­telse, hvilket blandt andet inde­bærer mindre spild, forlænget levetid for produkter og produk­tions­udstyr. Mindre foru­rening, særligt i kraft af mindre anven­delse af skadelige kemiske stoffer. Og genan­ven­delse, hvor sorte­rings­ro­botter kan øge genan­ven­delse af værdi­fulde ressourcer.

Virksomheder kan hente miljø­mæssige og økono­miske bespa­relser ved at inte­grere robot­tek­no­logier i deres akti­vi­teter. Men det kræver natur­ligvis, at de er opmærk­somme på de mulig­heder, som robot­tek­no­logien kan tilbyde.

Reduktion af ressourceforbrug

Den reduktion af ressour­ce­forbrug, der kan opnås ved hjælp af auto­ma­ti­sering, er allerede tydelig og målbar på tværs af en lang række indu­strier. Automatisering redu­cerer i sig selv udgifter til arbejds­kraft, hvilket muliggør produktion i nærom­råder, og redu­cerer trans­port­be­hovet og dermed også udled­ningen af CO2 fra transport.

 

Samtidig er præci­sionen i auto­ma­ti­seret produktion også mere effektiv og nøjagtig, hvilket mindsker spild og sikrer optimal udnyt­telse af både råvarer, energi og vand. Det bidrager også til den grønne omstilling, at flek­sible robotter, de såkaldte cobots, kan ompro­gram­meres og dermed genan­vendes, hvis produk­tionen omlægges.

Nye og endnu grønnere løsninger på vej

Der er masser af nye og endnu grønnere løsninger på vej fra robo­tvirk­som­he­derne, og robot­tek­nologi har et stort poten­tiale i forhold til at bidrage til den grønne omstilling af erhvervs­livet. Ved løbende at inte­grere grøn omstilling i deres
kerne­for­retning kan virk­som­he­derne poten­tielt opnå en konkur­ren­ce­fordel i forhold til andre virk­som­heder, der ikke har fokus på grøn omstilling. Alt taler for, at efter­spørgslen på grønne løsninger kun vil stige, efter­hånden som forbru­gerne
bliver stadig mere bevidste, og der fra politisk niveau foku­seres stadig mere på
at skabe en inci­ta­ments­struktur, der moti­verer virk­som­heder til at omstille deres
produktion til at være mere miljø­venlige. I takt med at efter­spørgslen på bære­dygtige løsninger stiger, bliver fokus på grøn omstilling et stadigt vigtigere konkurrenceparameter.

Konklusion

Flere robo­tvirk­som­heder arbejder stra­tegisk med grøn omstilling og bidrager til grøn omstilling med både deres interne udvikling og produktion og med de produkter, de leverer til deres kunder. Andre robo­tvirk­som­heder foku­serer primært på at imple­mentere grøn omstilling på kundesiden ved at udnytte de grønne mulig­heder i den teknologi, de arbejder med. Og endelig er der en lille gruppe virk­som­heder, der ikke aktivt arbejder med grøn omstilling, men indi­rekte bidrager til den grønne omstilling af erhvervs­livet i kraft af at deres løsninger hjælper kunderne med at reducere ressour­ce­for­bruget i deres produktion.

Robotvirksomhederne oplever generelt ikke at deres kunder efter­spørger grønne løsninger, de efter­spørger pris­billige løsninger, og miljøhen­synet er for langt de fleste kunder sekundært. En undta­gelse er de aller­største indu­stri­kunder og offentlige kunder, der syste­matisk efter­spørger doku­men­terbare grønne effekter af de løsninger de køber.

På trods af kundernes lave efter­spørgsel på grønne løsninger, har over­ra­skende mange af de robo­tvirk­som­heder, der er inter­viewet i forbin­delse med rapporten, et ønske om at bidrage til den grønne omstilling. De er bevidste om, at grøn omstilling er en tendens, der vil sætte agendaen for det danske erhvervsliv mange år fremover.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00