Event

Robot Tour

Sikkert samar­bejde mellem menneske og maskine bliver temaet, når vi sammen med Omron invi­terer til Robot Tour.

Øget produk­ti­vitet | Menneske og maskine | Kollaboration

For at sikre konkur­ren­ce­dyg­tighed som frem­stil­lings­virk­somhed er det i stigende grad afgø­rende, at man i produk­tionen får skabt et tættere sama­bejde mellem mennesker og maskiner. Det er en forud­sætning for at kunne etablere flek­sible og effektive produktionslinjer.

Hvordan takler du som producent eller maskin­bygger udfor­dringen med at sikre dine fabriks­me­d­ar­bejdere og aktiver, når kravene hastigt øges for hurtige omstil­linger og reduktion af produktionsomkostninger?

Udvikling af sikre af arbejds­sta­tioner med Industrielle robotter og inte­greret Safety

Do’s & Don’ts ved inte­gra­tionen af kolla­bo­rative robotter

Anvendelsen af mobile robot­løs­ninger til at generere højere output og fleksibilitet

Sikre LØSNINGER vs. sikre ROBOTTER

Oplev robot­terne

På semi­naret får du mulig­heden fysisk at opleve robotter og Safety appli­ka­tioner herunder at stifte bekendtskab med Omrons nye LD-250 mobile robotter, Omrons kolla­bo­rative robot og meget mere. Omrons partner Blackbird vil lige­ledes være til stede og  demon­strere, hvor­ledes man fore­tager smart dataindsamling.

På semi­naret får du mulig­heden fysisk at opleve robotter og Safety appli­ka­tioner herunder at stifte bekendtskab med Omrons nye LD-250 mobile robotter, Omrons kolla­bo­rative robot og meget mere. Omrons partner Blackbird vil lige­ledes være til stede og  demon­strere, hvor­ledes man fore­tager smart dataindsamling.

Yderligere infor­mation og registrering

Seminaret er gratis og finder sted 27. august hos Gibotech på Datavej 15, 5220 Odense . Arrangement følger Sundhedsstyrelsens gældende retnings­linjer om afstand, pladskrav og hygiejne, og vi henstiller deltagere med symp­tomer på virus til at blive hjemme.

Vi ser frem til at byde dig velkommen!

Agenda

08:30
Kaffe og registrering
09:00
Keynote: Sikkert samar­bejde mellem menneske og maskine
09:30
Best Practice: Sådan auto­ma­ti­seres mate­ri­al­hånd­tering med mobile robotter
10:00
Kaffepause
10:15
Industrielle og kolla­bo­rative robotter: Tips & Tricks for højest ROI
10:45
Sikkerhed og robotter: Synergier og Do’s & Don’ts
11:15
Live demon­stra­tioner & Networking med forfrisk­ninger og let frokost
14:00
Slut