Tidligere projekter

Cases & referencer

01

Gibotech develops a mobile painting robot for Muehlhan A/S

Muehlhan A/S er blandt de førende inden for over­fla­de­be­handling af stål, og valgte Gibotech som leve­randør af et mobilt male­anlæg. Det trans­portable anlæg kan hurtigt pakkes i en container, og det er et vigtigt element i Muehlhans strategi om at være til stede overalt i verden, hvor der sprøjte­males kompo­nenter til vindmøller.

Malerobotten har en årlig kapa­citet på flere hundrede vind­møl­letårne og er ekstremt flek­sibel og nøjagtig. Robotten kan male en 35 meter lang tårn­sektion på ca. 60 minutter – hvilket er markant hurtigere end ved tradi­tio­nelle metoder. De forskellige lag af primer, coating og toplak påføres præcist i de speci­fi­cerede lagtyk­kelser, hvorfor male­an­lægget fra Gibotech sætter nye normer for kvalitet, miljøhensyn og arbejds­sik­kerhed inden for over­fla­de­be­handling af tårn­sek­tioner til vindmøller.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

02

Painting and coating system installed at Fritz Hansen

Siden 1872 har Fritz Hansen produ­ceret kvali­tets­møbler i tidsløst skan­di­navisk design. Med danske møbelklas­sikere som Arne Jakobsen og Piet Hein udvikler Fritz Hansen konstant nye spæn­dende projekter, som lever op til virk­som­hedens krav om origi­na­litet, enkelhed og skønhed. Med auto­ma­ti­se­ringen af sprøjtel­a­ke­ringen af forskellige elementer i produk­tionen, har Fritz Hansen effek­ti­vi­seret en tids­kræ­vende manuel opgave og samtidigt sikret en enorm præcision og ensartet kvalitet på alle deres produkter.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

03

Sorting and palle­tizing plant for PostDanmark

Gibotech har leveret et sorte­rings- og palle­te­rings­anlæg til PostDanmark. Anlæggets to robotter aflæser streg­ko­derne på de enkelte post­bakker med sorterede breve, og sorterer bakkerne i 28 forskellige omde­lings­zoner. Robotterne palle­terer fire post­bakker ad gangen i op til otte lag. De færdige paller er herefter klar til at blive kørt til de forskellige omdelingszoner.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

04

British furniture manu­fa­c­turer installs storage and palle­tizing system from Gibotech

TheSenatorGroup er en britisk fami­lieejet producent af kontor møbler, som siden 1976 har designet og produ­ceret kvali­tets­møbler til hele verdenen. Lagersystemet, som er udviklet og designet af Gibotech, trans­por­terer og placerer møbel­virk­som­hedens mate­rialer i angivne racks og dermed klar til videre bear­bejdning. Foruden dette instal­lerede Gibotech en palle­te­rings­løsning, hvori virk­som­hedens bear­bejdede træpro­dukter kunne stables på paller med stor præcision og hastighed.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 
To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

05

Machine solution ensures Widex signi­ficant efficiency

Gibotech har udviklet et pakke­anlæg til Widex, der er en af Nordens førende produ­center af højtek­no­lo­giske høre­ap­pa­rater. Anlægget består af to FANUC-robotter, som fore­tager en optisk kontrol af de færdige produkter. Herved sikrer Widex, at de små og yderst avan­cerede høre­ap­pa­rater lever op til virk­som­hedens høje stan­darder. Anlægget sørger lige­ledes for en skånsom pakning af de skrø­belige elementer. Først foldes æskerne, der udgør embal­lagen, hvor­efter produk­terne lægges i, inden æskerne lukkes og der sættes etiketter på.

06

A solution for a furniture factory is working in conti­nu­ation of a CNC machine

Bjerndrup Møbelfabrik A/S er en vele­tab­leret møbel­virk­somhed placeret i det sydve­stlige Jylland. Bjerndrup Møbelfabrik A/S har igennem højtek­no­logisk maskin­be­tjening auto­ma­ti­seret dele af deres møbel­pro­duktion. Løsningen fra Gibotech består både af en CNC maskine og en robot­løsning, der formår at skabe en forlæn­gelse af CNC maskinens uover­trufne egen­skaber. Dermed skabes der en effek­ti­vi­sering af arbejds­gangen, samtidigt med, at kvali­teten og hastig­heden af produk­tionen forbedres betragteligt.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

07

Palletizing solution installed at Novozymes

I 2012 leverede Gibotech en fuldau­to­matisk palle­te­rings­løsning til Novozymes, der ønskede at strømline deres proces omkring pallemix og label­på­sætning. Ved hjælp af topmo­derne FANUC robotter og vision-systemer udviklede Gibotech A/S et hurtigt og flek­sibelt system, der sikrer effektiv depal­le­tering, påsætning af labels og palle­tering. I anlægget indgår avan­ceret scan­ner­system, et unikt gribe­værktøj der kan håndtere både jerrycans, fiber­tønder og paller såvel som software og styring udviklet af Gibotech’s software team.

08

Svansø palle­tizes with the help of a Gibotech solution

Svansø – som i 2005 blev en del af Scandic Food A/S – er et etab­leret og velkendt vare­mærke i den danske detail­handel. Svansø er kende­tegnet ved høj kvalitet og et bredt udvalg af spæn­dende produkter – fra brasi­li­anske figner til itali­enske artiskokker. Gibotech’s palle­te­rings­løsning til Svansø sikrer hurtigt og nem palle­tering og pakning af produkt­linjen, og sørger dermed for en auto­ma­ti­sering og effek­ti­vi­sering af produktionen.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

09

JSB Plast A/S invests in a large Gibotech solution

JSB Plast A/S i Ringkøbing er Europas førende leve­randør af kerne­ma­te­riale i skum og balsa, som anvendes af vind­møl­le­in­du­strien til struk­turel forstærkning af vinger og ‑huse. Gibotech har leveret et større antal avan­cerede, 5‑aksede CNC-fræsere til JSB Plast. Denne maskinpark kan omstilles hurtigt og præcist i henhold til kundens speci­fi­ka­tioner og CAD-tegninger, hvilket sikrer en høj grad af flek­si­bi­litet og effek­ti­vitet. Derfor kan selv mindre ordrer produ­ceres til konkur­ren­ce­dygtige priser.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

10

CMS MACHINE ENSURES QUALITY AT J.A. PLASTINDUSTRI A/S

Plastvirksomheden J.A. Plastindustri belig­gende i Thy har inve­steret i en CMS maskine, der skal sørge for, at de fortsat kan være på forkant med udvik­lingen, samtidigt med at kvali­teten og hastig­heden af deres produktion øges. J.A. Plastindustri frem­stiller et bredt udvalg af tagtil­behør og fokus på teknologi og auto­ma­tions­løs­ninger giver dem mulighed for, at frem­stille indi­vi­duelle tagtil­be­hør­spro­grammer efter tagpro­du­cents eller tagim­portørs ønsker og behov​.Med et moderne produk­tions­ap­parat er det muligt for J.A. Plastindustri at sikre hurtigt omstilling, hvilket sikrer en stor flek­si­bi­litet – hvilket er centralt for branchen.

Købet af en 5 akset fræser betyder i vores produktion af plast­til­behør til tag, at vi finder en løsning uanset emnets komplek­sitet. Vi får langt mere ensartede emner i en bedre kvalitet”. udtaler produk­tionschef for J.A. Plastindustri A/S, Jan Lynge Nielsen.

Som led i J.A. Plastindustri’s konstante udvikling og inte­gration af maskiner og teknologi har de erhvervet sig en CMS Sintesy igennem Gibotech, der sikrer virk­som­heden høj kvalitet og stor flek­si­bi­litet. For at sikre en 100% tilfreds­stil­lende løsning har repræ­sen­tanter for både Gibotech og J.A. Plastindustri været i Italien, hvor den købte CNC maskinen kunne testes hos produ­centen CMS Industries.

Gibotech har været en god og troværdig samar­bejds­partner igennem hele processen. Vi har fået en saglig og kompetent sparring i valget af hvilken type CNC fræser, som passede bedst i vores produktion.Sammen med et over­sku­eligt tilbud har det givet et godt beslut­nings­grundlag.” udtaler produk­tionschef for J.A. Plastindustri A/S, Jan Lynge Nielsen.

Gennem hele forløbet – fra de første samtaler til efter­føl­gende levering og service – har Gibotech været invol­veret i processen og sørget for at den valgte løsning passede bedst muligt til J.A. Plastindustri, der lige­ledes har oplevet samar­bejdet med Gibotech som en succes:

Gibotech er fuldt ud profes­sionel i både ordre­be­handling, levering og efter­føl­gende service.” Udtaler produk­tionschef for J.A. Plastindustri A/S, Jan Lynge Nielsen, afslut­ningsvist med et tilfreds smil.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

11

BYSTRUP TOTALBYG INVESTS IN THE FUTURE

Med en inve­stering i en avan­ceret 5‑akset CNC maskine håber maskin­s­ned­ker­firmaet Bystrup Totalbyg at skabe helt nye mulig­heder og resul­tater for 2‑mands virk­som­heden på Sydfyn. Bystrup Totalbyg er belig­gende i Svendborg, hvorfra de gennem en årrække har vare­taget snedker- og tømmero­p­gaver for virk­som­heder og private. Med inve­ste­ringen i en CNC maskine, håber Bystrup Totalbyg dog også på, at få adgang til et nyt marked med spæn­dende fremtidsperspektiver.

Det giver os mulig­heder for at forbedre vores produktion både i kvalitet og omfang, men det er også en inve­stering i speci­a­li­sering.” udtaler Niels Henning Bystrup, der er ejer af Bystrup Totalbyg ApS og fort­sætter: “Uden denne inve­stering er jeg ikke sikker på, at min virk­somhed eksi­sterer om 10 år”.

Bystrup Totalbyg har igennem samar­bejde med arki­tekter, bygmestre, design­be­vidste virk­som­heder og private, vare­taget et bredt udvalg af sned­kero­p­gaver – indenfor inventar og møbler og til bygnings rela­terede opgaver. CNC maskinen, der er købt igennem et tæt samar­bejde med Gibotech A/S i Odense, sikrer Bystrup Totalbyg en kvalitet og alsi­dighed i deres produkter, der ikke tidligere havde været muligt.

Vi er passio­nerede træar­bejdere, der elsker specielle udfor­dringer, og som hele tiden søger den tilfreds­stil­lelse, det er, at levere et stykke kvali­tets­ar­bejde” fortæller Niels Henning Bystrup og frem­hæver de nye mulig­heder, som maskinen har givet hans virk­somhed. “Det giver os mulighed for at forbedre vores nuvæ­rende produkt samtidigt med, at vi udvider vores horisont betrag­teligt.” og peger på, at virk­som­heden kan skabe unikke resul­tater indenfor model­bygning, inventar, plan­ke­borde eller andre speci­a­l­op­gaver i træ.

Hos Gibotech har man været impo­neret i hele salgs­for­løbet med Bystrup Totalbyg, der har været en yderst enga­geret kunde i hele processen.

Det er jo fanta­stisk at en relativ lille virk­somhed som Bystrup Totalbyg kan inve­stere i en CNC maskine som denne og dermed udvide sit forret­nings­grundlag betrag­teligt. Alsidigheden i CNC maskinen er en stor styrke for Bystrup Total Byg, der hurtigt kan omstilles fra stan­dardop­gaver til unikke opgaver.” udtaler salgschef for Gibotech, Mikkel Bjerregaard.

Den instal­lerede CNC maskine hos Bystrup Totalbyg er fra den itali­enske producent CMS, som Gibotech har haft et mange­årigt samar­bejde med. Både Gibotech og Bystrup Totalbyg besøgte CMS fabrikken i Italien inden maskinen skulle leveres, for at sikre at den levede op forvent­ninger og krav.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

12

A mounting solution from Gibotech connected the lamella production, Montage Ammeraal

Da virk­som­heden Ammeraal Beltech Modular (tidligere Uni-Chains) skulle bruge et anlæg til at samle deres trans­port­bælter i stål, valgte de Gibotech som leve­randør. Vi udviklede og byggede et fuldau­to­matisk anlæg bestående af to Fanuc-robotter til picking og placering af lamel­lerne, en enhed til at montere nitterne samt en opspoler til den færdige kæde.

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

13

Scandinavian Tobacco Group A/S packs tobacco with a Gibotech solution

Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende produ­center af cigarer og pibe­tobak og sælger til dagligt varer til over 100 forskellige lande. I Assens på Sydfyn har Scandinavian Tobacco Group A/S auto­ma­ti­seret deres produktion og pakning af pibe­tobak ved hjælp af en løsning fra Gibotech. Den kompakte løsning sørger ved hjælp af avan­ceret teknologi og program­mering for præcist at afveje den sammen­pressede pibe­tobak, hvor­efter den pakkes i tilhø­rende tobaks­dåser. Ved hjælp af nemt program­merbare FANUC robotter og dertil­hø­rende præci­sions­udstyr tilfører løsningen dermed en præcision og en effek­ti­vitet, som ikke havde været mulig at gengive med menneskelige

To watch this video you need to consent to stati­stics, marketing cookies 

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

7 + 3 =