Automatisering med GiboSmartSolutions

Automatisering med erfaring. GiboSmartSolutions er et bibliotek samlet af tidligere byggede auto­ma­tions­løs­ninger og baseret på mange års erfaring med auto­ma­ti­sering. Erfaringen er opbygget gennem en lang årrække med skræd­der­syede kundekrav om proces- og produk­tions­op­ti­mering, fabriksflow, value for money, ROI, after­sales og service. Gibotech har gennem årene leveret auto­ma­tions­løs­ninger til mange forskellige brancher og til mange formål. For at drage nytte af den viden og erfaring har Gibotech udviklet GiboSmartSolutions, der kombi­nerer forskellige auto­ma­tions­løs­ninger alt efter behov og bidrager til kundernes indblik i mulig­he­derne tidligere i beslut­nings­pro­cessen, så de kan få fuld udnyt­telse af auto­ma­ti­sering. 

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboMachineTending

Gibotechs løsninger til maskin­be­tjening er baseret på kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes som en færdig turnkey og kan let tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav efter behov.

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboCobot

GiboCobots er en serie af colla­bo­rative robo­tarme med Onrobot standard-gribere, der er udviklet til at dække et bredt udsnit af behov indenfor hånd­tering af forskellige emner ved hjælp af stan­dar­di­seret udstyr.

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboBag

Automatisk tømning af sække  baseret på kendte tekno­logier, aner­kendte mærker og erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes som en færdig turnkey løsning og kan nemt tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav. 

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboBox

GiboBox er en kasse­rej­ser­celle baseret på en modul­tan­kegang, der giver mulighed for at udbygge med flere moduler efter behov. Stort dæknings­område i kasse­stør­relser og mini­meret foot­print giver en optimal ROI.

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboMove

Mobile robotter er autonome, intel­li­gente køre­tøjer designet til at øge produk­ti­vi­teten. GiboMove fås med og uden rulle­baner, op til 100 mobile robotter  og  skræd­dersyes til dit behov.

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboWeld

Gibotechs løsning til auto­ma­ti­seret svejsning. GiboWeld er baseret på kendt teknologi og en KUKA-platform. Løsningen tilbydes som en færdig turnkey løsning og kan nemt tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav efter behov.

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboPalletize

Automatisk palle­tering øger effek­ti­vi­teten og skåner med-arbej­derne for tunge, manuelle løft. GiboPalletize palle­terer et bredt udvalg i kasse­stør­relser og giver sammen med flek­si­bi­li­teten en optimal ROI

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboPack

Gibotech’s pakke­celle GiboPack er baseret på kendt teknologi og inte­greret i flere forskellige løsninger gennem en årrække. Modulet kan købes som stand-alone eller som del af et samlet kasse­pakke flow.

, GiboSmartSolutions, Gibotech

GiboHandling

GiboHandling kombi­nerer en cobots lettil­gæn­gelige program­mering med en fuld sikker­heds­løsning, der giver mulighed for at arbejde med kortere cyklus­tider end ved fuld colla­bo­rativ drift. 

Automatisering med erfaring

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­løs­ninger med robotter og CNC maskiner. Vores ekspertise og erfaring igennem næsten 40 år har givet os en stærk position på markedet, og vi har leveret utallige robotter og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former. 

Vi bestræber os hele tiden på at være en kompetent og konkur­ren­ce­dygtig samar­bejds­partner, når det gælder effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­anlæg. Derfor foku­serer vi på at optimere og effek­ti­visere produk­tions­me­toder og på at øge vores kunders konkur­ren­ceevne.

Gibotech har i dag tre primære forret­nings­om­råder. Hospitalssektoren hvor steril­cen­traler, vare­mod­ta­gelser, AGV-kørsel og blod­prø­vero­botter er de vigtigste områder. Robotanlæg til industri der i dag spænder fra kolla­bo­rative letvægts­ro­botter, letvægts­ro­botter til indu­stri­ap­pli­ka­tioner, konven­tio­nelle indu­striro­botter som kombi­nation og altid skræd­dersyet til opgaven gerne med AGV- kørsel til at binde hele produk­tions­flowet sammen. Virksomhedens ældste forret­nings­område er CNC-maskiner primært til træ, plast og kompo­sit­ma­te­rialer samt letmetal. Der er dog en stigende efter­spørgsel på auto­matisk maskin­be­tjening og Gibotech har de seneste år leveret mange kombi­na­tions­løs­ninger med både CNC- maskine og robotter i hele verden og samar­bejder med CNC produ­centen om at udvikle dette område globalt.

GiboSmartSolutions dækker primært indu­stri­løs­ninger og mange af dem vil være baseret på en modul­tan­kegang, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine.

 

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

3 + 7 =