Vi forhandler

DS Automotion

mobile robotter

DS Automotion er en af bran­chens førende produ­center af tungt­løf­tende AGV’er (Automated Guided Vehicles), også kendt som mobile robotter.

Østrigsk perfektion

Den østrigske virk­somhed har i snart 30 år tilbudt sine innovative og alsidige løsninger på logi­stik­mæssige opgaver. DS Automotions selv­kø­rende robotter finder anven­delse i et bredt spektrum af indu­strier og sektorer, eksem­pelvis bilbranchen, hospi­talsvæsnet og den grafiske industri.

Når Gibotech designer auto­ma­ti­serede logistik- og trans­port­løs­ninger, er AGV’erne fra DS Automotion det naturlige valg, fordi deres produkter matcher vores krav til kvalitet og fleksibilitet.

Traceability

Computerstyring betyder, at alle trans­porter er 100% sporbare og mini­merer risikoen for fejl.

No acci­dents

Laser, 3D sensorer og advar­sels­sig­naler forhindrer ulykker og skader på trans­portcon­tainere og vægge.

Finance

Mobile robotter giver bespa­relser allerede fra år ét og har en hurtig tilbagebetalingstid.

DS Automotion

DS Automotion har hovedsæde i Linz, Østrig og hører til verden­se­liten indenfor førerløse trans­port­løs­ninger til bl.a. hospi­tals­sek­toren. Her er deres skræd­der­syede løsninger med til at øge renta­bi­litet og effek­ti­vitet gennem speci­al­byggede, selv­kø­rende transportanlæg.

SLAM teknologi

DS Automotion bruger SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) teknologi til at navigere rundt i omgi­vel­serne. De mobile robotter scanner omgi­vel­sernes omrids med en laser og danner et kort med letgen­ken­delige træk.

Implementing technology

Som en forlæn­gelse af tradi­tio­nelle auto­ma­tions­løs­ninger, tilbyder de selv­kø­rende robotter fra DS Automotion en naturlig forlæn­gelse af effek­ti­vi­se­rings­pro­cessen. Hos Gibotech gør vi et stort arbejde ud af, at imple­mentere den nyeste teknologi i vores løsninger, og mange brancher kan nyde godt af effek­ti­vi­sering ved hjælp af AGV’ernes flek­si­bi­litet.

Læs mere om DS Automotion på deres egen hjemmeside

Sådan startede samarbejdet

Gibotech A/S har indgået et samar­bejde med østrigske DS Automotion, som er en af Europas førende produ­center af Automated Guided Vehicles (AGV). Samarbejdet giver nye mulig­heder indenfor transport på hospi­taler og sygehuse.

Vi er glade for nu at kunne tilbyde løsninger som tager over hvor vi tradi­tionelt stopper leve­rancen, når vi laver auto­ma­tions­løs­ninger til indu­strien” fortæller Adm. Direktør for Gibotech A/S Henrik Anker.

DS Automotion hører til verden­se­liten indenfor førerløse trans­port­løs­ninger og deres produkter kan findes indenfor hospitals- og sund­heds­sek­toren, i auto­mo­bi­lin­du­strien og i papir- og tryk­ke­branchen. Med speci­al­byggede selv­kø­rende trans­portanlæg kan DS Automotion og Gibotech A/S medvirke til både øget renta­bi­litet, samt øget effektivisering.

Med det nye samar­bejde kan Gibotech A/S nu tilbyde større løsninger, hvor transport med AVG’er nu lige­ledes inklu­deres. Især indenfor syge­væ­senet er brugen af førerløse trans­port­sy­stemer i hastig udvikling, og DS Automotion har leveret AVG’er til sygehuse i Frankrig, Tyskland, Østrig og USA.

Med dette samar­bejde udvider vi vores horisont, og gør det nu muligt at tilbyde større total­løs­ninger. Med vores viden indenfor auto­ma­ti­sering og robot­tek­nologi og DS Automotions viden indenfor førerløse trans­port­sy­stemer, kombi­nerer vi det bedste af begge verdener, hvilket gør os i stand til at tilbyde helt unikke total­løs­ninger.” udtaler Adm. Direktør for Gibotech A/S Henrik Anker.

Især indenfor hospitals- og sund­heds­sek­toren er mulig­he­derne for auto­ma­ti­sering store, og auto­ma­ti­seret vare­transport på tværs af hospi­talers mange afde­linger og sektorer sparer både tid og penge. Ligeledes forhindres skader på materiel og vægge, og redu­cerer antallet af arbejds­skader betydeligt.

Teknologien med føreløse trans­port­sy­stemer er blandt andet brugt i Cleveland, USA, hvor “Cleveland Clinic” har fået instal­leret 81 frit­kø­rende førerløse trans­port­løs­ninger, der hver dag kører ca. 1700 km. Transportsystemet fragter linned, mad, affald og medi­cinsk udstyr rundt på syge­husets areal, og sørger for at alt bliver leveret på sin respektive destination.

Gibotech A/S leverer natur­ligvis service på samtlige produkter fra DS Automotion.

employees

years of experience

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

11 + 13 =