Husk dine medarbejdere

når du auto-matise-rer

Information og åbenhed er nøglen, hvis du skal have dine medar­bejdere med på automations-rejsen.

Kontakt

Innovativ auto mation 

Husker du at involvere dine medarbejdere?

I mange orga­ni­sa­tioner bliver auto­ma­tions­pro­jekter mødt med skepsis, ringe opbakning og endda sabotage. Derfor er det vigtigt at huske den menne­skelige faktor, når man begynder at snakke om auto­ma­ti­sering og robotter.

En af grundene til at auto­ma­tions- og robot­pro­jekter fejler er helt oplagt – den løsning man har valgt, lever simpelthen ikke op til kravene.

Men der er en lige så vigtig faktor at tage hensyn til hvis du vil have succes med at auto­ma­tisere, nemlig den menne­skelige. Det er langt fra alle medar­bejdere, der byder deres nye robot­kollega velkommen med åbne arme, selvom tanken bag netop er at skåne medar­bej­derne for ensidige, genta­gende bevæ­gelser. Nogle medar­bejdere er bange og usikre og vil gå langt for at blokere for nye tekniske løsninger

Skeptiske medar­bejdere

Når der skal imple­men­teres ny teknologi, vil medar­bej­derne ofte være skep­tiske. De kan simpelthen ikke se, hvordan en robot skal kunne klare de opgaver, de selv har vare­taget i mange år, eller de er bange for at bliver fyret, hvis robotten helt over­tager deres ansvars­om­råder. Hvis de ikke invol­veres i processen, risi­kerer du, at de vil gøre alt – bevidst eller ubevidst – for at bevise, at de havde ret, og at robotten ikke kan klare opgaven. Måske der bliver smidt en bananskræl foran en AGV eller der bliver klippet et kabel over. Robotten har altså ikke en chance for at bevise sit værd, før den bliver smidt i skammekrogen.

Automati-sering kan skabe usik­kerhed og frygt

Usikkerhed skaber frygt. Hvis medar­bej­derne ikke bliver infor­meret om, hvad der skal ske, så danner de måske deres egen version af frem­tiden. En version, der måske ikke passer til den virkelig, virk­som­heden befinder sig i eller er på vej mod. Det er derfor vigtigt, at ledelsen husker at fortælle, hvorfor man begynder at auto­ma­tisere, ligesom det er vigtigt, at medar­bej­derne ved, hvad der forventes af dem.

Det er altså vigtigt at forstå den frustration og usik­kerhed, der kan opstå blandt medar­bej­derne, og du skal kunne spotte advar­sels­sig­naler og udfor­dringer både fra et teknisk og et menne­skeligt perspektiv.

Og hvis auto­ma­ti­se­ringen fører til fyringer, så vær ærlig omkring konse­kven­serne og hvad virk­som­heden kan tilbyde i forhold til ompla­cering, vide­reud­dan­nelse, osv. 

Når du begynder på en auto­ma­tions­proces, så sørg for at afsætte ressourcer til den menne­skelige side af processen også. Det er trods alt – stadigvæk – mennesker, der skal betjene, kontrollere og arbejde side om side med robot­terne og det er mennesker, der driver den tekno­lo­giske udvikling. Og hvis menne­skene i din virk­somhed ikke er moti­verede og klar til foran­dring, så skal du nok ikke forvente den store forandring.

Få nyheder direkte i indbakken

DIRA Robotbrag er tilbage!

DIRA Robotbrag er tilbage!

Vær med til at fejre DIRAs 40-års jubilæum, når netværket sammen med Teknologisk Institut åbner dørene op til et brag af en robotfest den 5.–6. maj 2022.