Gibotechs TÜV certi­fi­cerede speci­a­lister rådgiver om sikkerhed

22. maj, 2020, Odense
Som noget helt nyt giver rådgiver Gibotechs speci­a­lister nu også om sikkerhed på maskiner. 

Rådgivning af speci­a­lister

Gibotech har ikke mindre end to TÜV certi­fi­cerede speci­a­lister, der har indgående kendskab til maskin­di­rek­tivet og de dertil gældende stan­darder. Både Anders Birkholm og Laura Kjeldsen har en baggrund som konsu­lenter, og de er derfor allerede kendte ansigter ude i virk­som­he­derne og vant til at give kvali­fi­ceret rådgivning om sikkerhed. 

Baggrund som konsu­lenter

- Laura og jeg kommer begge fra konsu­lent­branchen, så det er helt naturligt, at vi nu komme med dette tilbud, hvor vi håber på at kunne hjælpe fx mindre virk­som­heder, hvor det ikke giver mening selv at ansætte en speci­alist eller som måske kun har behov for rådgivning til et enkelt anlæg

 Anders Birkholm, Head of QHSE, Gibotech

 

, Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech
, Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech
, Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech

Rådgivning om alt fra risi­ko­vur­dering til sikre styre­sy­stemer

Anders Birkholm, Head of QHSE, og Laura Kjeldsen, Documentation Specialist, kan bl.a. rådgive virk­som­heder om begrebet Sikre Styresystemer, så de kan få helt styr på, om deres styre­system lever op til de krav der er fra risi­ko­vur­de­ringen på den pågæl­dende maskine, samt krav fra rele­vante stan­darder. De kan også udar­bejde løsnings­forslag og vejlede i, hvordan man doku­men­terer og vali­derer, at et styre­system lever op til stan­darden. Samtidig kan de to speci­a­lister også fastslå Performance Levels og kate­gorier som beskrevet i ISO 13849–1, når det gælder robo­tanlæg, maski­nanlæg, og hvor robotten indgår som en del. Risikovurderingen opbygges efter EN ISO 12100 – Risikovurdering og Risikonedsættelse, eller fra Maskindirektivets bilag I alt efter virk­som­hedens behov.

- Udarbejdelsen af en risi­ko­vur­dering er en ting, men de tiltag der kommer ud af den, som anven­delse af et sikkert styre­system, kan også skabe lidt forvirring. Kravene kan både komme fra en specifik standard tilhø­rende den enkelte maskintype, men også i hvor høj grad det sikre styre­system skal være med til nedbringe risikoen, kan spille ind

Anders Birkholm

Head of QHSE, Gibotech

Risikovurdering og Safexpert

Hvis en virk­somhed bruger softwa­re­pro­grammet Safexpert, så er der også hjælp at hente. Her kan de TÜV certi­fi­cerede speci­a­lister nemlig assi­stere med risi­ko­vur­de­ringen og bidrage med at opbygge et bibliotek og lave skabe­loner i programmet, så det bliver nemt og let at tilgå Safexpert. Derudover kan medar­bej­derne få under­visning i Safexpert programmet med udgangs­punkt i; 8 trin for en komplet CE mærkning.

Fremstiller du selv maskiner til din produktion?

Selvom du selv frem­stiller dine maskiner til brug i egen produktion, skal maskinen selv­føl­gelig stadig over­holde gældende lovgivning. Det betyder, at der skal laves en risi­ko­vur­dering, det tekniske dossier skal være tilgæn­geligt og navnlig at man skal sikre sig, at den nødvendige infor­mation, såsom brugs­an­vis­ningen, stilles til rådighed. Vores speci­a­lister kan også hjælpe både med samling af det tekniske dossier og udfær­di­gelse af brugs­an­vis­ningen.

, Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech
, Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech

Vil du vide mere?

et-

Mail

Send en mail 

Send mail

et-

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn