Gibotechs TÜV certi­fi­cerede speci­a­lister rådgiver om sikkerhed

22. maj, 2020, Odense
Som noget helt nyt giver rådgiver Gibotechs speci­a­lister nu også om sikkerhed på maskiner. 

Rådgivning af speci­a­lister

Gibotech har ikke mindre end to TÜV certi­fi­cerede speci­a­lister, der har indgående kendskab til maskin­di­rek­tivet og de dertil gældende stan­darder. Både Anders Birkholm og Laura Kjeldsen har en baggrund som konsu­lenter, og de er derfor allerede kendte ansigter ude i virk­som­he­derne og vant til at give kvali­fi­ceret rådgivning om sikkerhed. 

Baggrund som konsu­lenter

- Laura og jeg kommer begge fra konsu­lent­branchen, så det er helt naturligt, at vi nu komme med dette tilbud, hvor vi håber på at kunne hjælpe fx mindre virk­som­heder, hvor det ikke giver mening selv at ansætte en speci­alist eller som måske kun har behov for rådgivning til et enkelt anlæg

 Anders Birkholm, Head of QHSE, Gibotech

 

Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech
Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech
Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech

Rådgivning om alt fra risi­ko­vur­dering til sikre styre­sy­stemer

Anders Birkholm, Head of QHSE, og Laura Kjeldsen, Documentation Specialist, kan bl.a. rådgive virk­som­heder om begrebet Sikre Styresystemer, så de kan få helt styr på, om deres styre­system lever op til de krav der er fra risi­ko­vur­de­ringen på den pågæl­dende maskine, samt krav fra rele­vante stan­darder. De kan også udar­bejde løsnings­forslag og vejlede i, hvordan man doku­men­terer og vali­derer, at et styre­system lever op til stan­darden. Samtidig kan de to speci­a­lister også fastslå Performance Levels og kate­gorier som beskrevet i ISO 13849–1, når det gælder robo­tanlæg, maski­nanlæg, og hvor robotten indgår som en del. Risikovurderingen opbygges efter EN ISO 12100 – Risikovurdering og Risikonedsættelse, eller fra Maskindirektivets bilag I alt efter virk­som­hedens behov.

- Udarbejdelsen af en risi­ko­vur­dering er en ting, men de tiltag der kommer ud af den, som anven­delse af et sikkert styre­system, kan også skabe lidt forvirring. Kravene kan både komme fra en specifik standard tilhø­rende den enkelte maskintype, men også i hvor høj grad det sikre styre­system skal være med til nedbringe risikoen, kan spille ind

Anders Birkholm

Head of QHSE, Gibotech

Risikovurdering og Safexpert

Hvis en virk­somhed bruger softwa­re­pro­grammet Safexpert, så er der også hjælp at hente. Her kan de TÜV certi­fi­cerede speci­a­lister nemlig assi­stere med risi­ko­vur­de­ringen og bidrage med at opbygge et bibliotek og lave skabe­loner i programmet, så det bliver nemt og let at tilgå Safexpert. Derudover kan medar­bej­derne få under­visning i Safexpert programmet med udgangs­punkt i; 8 trin for en komplet CE mærkning.

Fremstiller du selv maskiner til din produktion?

Selvom du selv frem­stiller dine maskiner til brug i egen produktion, skal maskinen selv­føl­gelig stadig over­holde gældende lovgivning. Det betyder, at der skal laves en risi­ko­vur­dering, det tekniske dossier skal være tilgæn­geligt og navnlig at man skal sikre sig, at den nødvendige infor­mation, såsom brugs­an­vis­ningen, stilles til rådighed. Vores speci­a­lister kan også hjælpe både med samling af det tekniske dossier og udfær­di­gelse af brugs­an­vis­ningen.

Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech
Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech

Vil du vide mere?

et-

Mail

Send en mail 

Send mail

et-

Telefon

Ring til os på 

+45 65 95 82 62 

Følg os

Følg os på LinkedIn

LinkedIn

Få rådgivning om sikkerhed, Gibotech

Omron klar med webi­narer

Omron har sammensat en perlerække af webi­narer, der gør dig klogere på udfor­dringer og fordele ved at bruge robotter i produk­tionen.

læs mere