Gibotech-Flexmill  samar­bejde 

Patenteret værktøj til auto­ma­ti­seret materiale-bearbejdning

23. september 2020

Flere og flere virk­som­heder ønsker at auto­ma­tisere forskellige frem­stil­lings­pro­cesser. Der er dog store forskelle i hvor meget de forskellige processer er auto­ma­ti­seret. For eksempel er mange svej­se­o­pe­ra­tioner allerede fuldt auto­ma­ti­serede, mens auto­ma­ti­se­rings­ni­veauet for mate­ri­a­le­be­ar­bejdning er relativt lavt. En væsentlig årsag er manglen på egnede værk­tøjer og metoder, der er nemme at implementere.

 

Nyt samar­bejde og paten­terede løsninger

Men værk­tøjer alene er ikke nok; det er vigtigt at forstå hele auto­ma­ti­se­rings­pro­cessen. Gibotech vil sammen med deres finske partner Flexmill gøre auto­ma­ti­se­rings-proces­serne lettere. Derfor lancerer Flexmill nu komplette Plug-and-Process værk­tøjssæt, værk­tøjs­vekslere og proces-pakker samt en M‑serie platform til Gibotech, så den fynske virk­somhed nu kan tilbyde endnu flere løsninger til deres kundenetværk.

Værktøjerne

FlexGrinder værk­tø­jerne omfatter bælte, spindel og forskellige runds­libere, der er udstyret med kraft­mo­ment­sensor for bedre proces­styring til at sikre højkva­li­tetsover­flader. Og for første gang intro­du­ceres FlexChanger produkt­linjens paten­terede løsninger og metoder til skift af slibebånd og discs i Danmark. FlexChanger giver mulig­heden for at køre større serier eller længere perioder med ubemandet drift. Det betyder i sidste ende, at tilba­ge­be­ta­ling­stiden forkortes, fordi det bliver muligt at eliminere antallet af medar­bejdere, der skal arbejde med ensidige, genta­gende processer. 

 – Flexmills filosofi er at samar­bejde med kunden om at udvikle innovative løsninger til komplekse og krævende produk­tions­pro­cesser. Den filosofi passer rigtig godt til Gibotechs mission om at skabe værdi for mennesker gennem innovative, kunde­til­passede løsninger, og vi forventer os meget af samarbejdet.

Mikkel Bjerregaard

CSO, Gibotech A/S

Flexmill

Flexmill er en inter­na­tional højtek­no­logisk vækstvirk­somhed, der leverer intel­li­gente og adaptive over­fla­de­be­hand­lings­løs­ninger til luftfarts‑, bil‑, energi- og mari­ne­in­du­strien, der betjener nogle af verdens største virk­som­heder. Flexmill har speci­a­li­seret sig i krævende over­fla­de­be­hand­lings-appli­ka­tioner som polering, afgratning, slibning, laser­mærkning, osv. Disse appli­ka­tioner er alle designet til at øge kundernes produk­ti­vitet og produkt­kva­litet, sænke produk­tions­om­kost­nin­gerne og forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

Flexmill tilbyder løsninger til en lang række forskellige appli­ka­tioner i både tørre og våde behand­lings­miljøer. Den finske virk­somhed udvikler konstant værk­tøjs­tek­no­logier, proces­mo­duler og metoder, hvoraf mange er patenterede.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00