Hannover. Over 1.500 virk­som­heder samles i Hannover i maj for at vise frem­tiden for træbe­ar­bejdning og tømmer­for­ar­bejdning. Uanset om det handler om digi­ta­li­sering, auto­ma­ti­sering, IoT-plat­forme eller kolla­bo­rative systemer, er LIGNA stedet, hvor innovative løsninger vises for første gang. Næsten 130.000 kvadrat­meter bliver besat af udstil­lings­stande med de nyeste træbe­ar­bejdning- og tømmer­for­ar­bejd­nings­anlæg, maskiner og værktøjer.

-Vi har speci­a­li­seret os i at lave kunde­til­passede løsninger, hvor robotter og maskiner arbejder sammen for at skabe en mere sikker, inte­greret og opti­meret produktion. Det under­støtter både effek­ti­vitet og kvalitet og giver medar­bej­derne tid til at fokusere på flere værdi­ska­bende opgaver. Derfor er vi selv­føl­gelig med på LIGNA for at vise, hvilke mulig­heder der er for at lave auto­ma­tions­løs­ninger med robotter i forbin­delse med maskin­be­ar­bejdning, siger Mikkel Bjerregaard, salgs­di­rektør i Gibotech. 

Kundetilpassede løsninger

fanuc robot cms cnc maskine

Høj præcision, høj hastighed, store bear­bejd­nings­om­råder, nem betjening – det er nogle af nøgle­ordene for de cnc maskiner, vores samar­bejds­partnere fra SCM og CMS tilbyder. 

LIGNA – indu­striens udstillingsvindue

Igen i år vil LIGNA være indu­striens udstil­lings­vindue for de nyeste løsninger. Mange udstillere timer ligefrem deres udvik­lings­cyklus til at falde sammen med messens afhol­delse hvert andet år. Besøgende kan derfor forvente at se innovative løsninger på tværs af mange kate­gorier, lige fra skov­brugs­tek­nologi, møbel-og vindu­es­frem­stilling, til værk­tøjs­sy­stemer og over­fla­de­tek­nologi. De kan også se live demon­stra­tioner af fuldt funk­tio­nelle møbel­pro­duk­tions­anlæg, lære om IoT plat­forme til industri 4.0 og de nyeste R&D projekter, og være i stand til at deltage i netværks arrangementer. 

– En af de store udfor­dringer er den stadigt større tendens til produk­tin­di­vi­du­a­li­sering noget, der lægger pres på produ­cen­terne til at levere skræd­der­syede produkter mindst lige så hurtigt, rentabelt og effektivt som med seri­e­pro­duktion. Det er den slags udfor­dringer, som LIGNA udstillere vil præsentere løsninger på, slutter Dr. Andreas Gruchow.