Dette års Odense Robotics Insight-rapport, der udgives i dag, afslører nye tal for klyngens vækst. Rapporten viser et stigende fokus på samar­bejde og udvikling af nye produkter.

I alt 98% af virk­som­he­derne i Odense Robotics siger, at samar­bejde er deres vigtigste stra­te­giske foku­s­område. Og så mange som 78% af virk­som­he­derne samar­bejder med andre klyn­ge­virk­som­heder. Samtidig steg antallet af produ­center i klyngen med 22% sidste år. Og antallet af virk­som­heder, der arbejder med kolla­bo­rative robotter og/eller mobile robotter og rela­terede produkter steg med 62% til næsten en ud af tre.

Tallene fra Odense Robotics Insight rapport 2019 afslører omfanget af samar­bejde mellem virk­som­heder i klyngen for første gang. Rapporten viser tydeligt, at samar­bejde er topstra­tegisk for robot-og auto­ma­ti­se­rings virk­som­heder i og omkring Odense.


Det er fanta­stisk at se, at samar­bejdet trives i klyngen. Virksomhederne erkender, at samar­bejde er nøglen til at drive deres innovation og vækst. Ved at udnytte hinandens styrker kan virk­som­he­derne gå videre med at udvikle nye tekno­logier og appli­ka­tioner. Det stigende antal produ­center viser, at klyngen fortsat er et vigtigt center for ny produk­t­ud­vikling,” siger Mikkel Christoffersen, Business Manager, Odense Robotics.

“Med sådan en høj grad af samar­bejde og innovation er det ikke over­ra­skende at se en så bety­delig og stigende andel af virk­som­heder arbejder med kolla­bo­rative robotter, mobile robotter og rela­terede produkter. Robotklyngen er fortsat en højborg på dette område, hvor mange nystartede virk­som­heder åbner op for nye anven­del­ses­om­råder og markeds­mu­lig­heder. ”


Mikkel_Christoffersen_Business_Manager_Odense_Robotics
Mikkel Christoffersen, Business Manager, Odense Robotics

Talent attra­ction stadig en udfor­dring

Rapporten frem­hæver også, at tiltrækning af talent fortsat er den største udfor­dring for robot-og auto­ma­ti­se­rings virk­som­heder i og omkring Odense. Så mange som 78% af medlem­s­virk­som­he­derne i Odense Robotics siger, at rekrut­tering af kvali­fi­cerede medar­bejdere er deres største vækst­bar­riere. Dette samlede tal er i over­ens­stem­melse med tidligere år, selv om de seneste tal også viser, at andelen af virk­som­heder, der ser rekrut­tering som et kritisk spørgsmål, faldt sidste år fra 20% til 15%.


“Tiltrækning af talent har længe været en udfor­dring, hvilket er grunden til det fort­sætter med at være et centralt foku­s­område for virk­som­heder og klyngen som helhed. Mange virk­som­heder er nu ved at deltage i kampagnen “We Are Robot Heroes”, der blev lanceret i 2018 med det formål at skabe en større, stærkere talent­pulje. Rapporten viser også, at Syddansk Universitet spiller en vigtig rolle i skabelsen af en pipeline af frem­tidige medar­bejdere, “siger Mikkel Christoffersen.

For at imøde­komme rekrut­te­rings­be­hovene er en bety­delig andel af virk­som­he­derne i robot­klyngen ved at inter­na­tio­na­lisere deres rekrut­te­rings­be­stræ­belser. I år forventer 39% af virk­som­he­derne at rekruttere medar­bejdere fra udlandet til at arbejde i Odense-området.

Finansielle nøgletal

Højdepunkter fra Odense Robotics rapporten blev offent­lig­gjort i sidste måned – herunder de første tal nogen­sinde for, hvor meget klyngen gene­rerer i omsætning og eksport.

Virksomhederne gene­rerede 763.000.000 EUR i omsætning i 2017 – dette forventes at stige med mere end 20% i 2021. Eksporten steg med næsten 50% mellem 2015–2017 og 509.000.000 EUR. Og klyngen har et bety­deligt poten­tiale til at øge eksporten yder­ligere; så mange som 66% af de virk­som­heder, der ikke ekspor­terer i dag, forventer at gøre det i frem­tiden.

Nøgletal offent­lig­gjort i sidste måned omfatter også væksten i antallet af ansatte til 3.600 mennesker – et tal der forventes at vokse med 36% til 4.900 ansatte i løbet af de næste to år. Antallet af virk­som­heder i Odense Robotics er steget til 129.

Her kan du down­loade hele rapporten

Læs også IRF World Robotics’ rapport om udvik­lingen af markedet for indu­striro­botter

Se origi­na­lar­tiklen på engelsk på Odense Robotics hjem­meside

Fakta

 • 129 virk­som­heder i robot­klyngen
 • 40+ uddan­nel­ses­pro­grammer
 • 10+ forsk­nings-og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner
 • 3.600 medar­bejdere i virk­som­heder på Fyn
 • 4.900 medar­bejdere i virk­som­heder på Fyn af 2020
 • 760 medar­bejdere i udlandet
 • Omsætning på 763.000.000 EUR i 2017
 • 750 millioner euro inve­steret i virk­som­heder siden 2015
 • 33% af virk­som­he­derne arbejder helt eller delvist med kolla­bo­rative og mobile robotter
 • 78% af virk­som­he­derne samar­bejder med andre klyn­ge­virk­som­heder
 • 15 virk­som­heder i Odense Robotics StartUp hub 2015–2018.