Piger fra 8. og 9. klasse på Kroggårdsskolen i Odense var forbi Gibotech til Girls’ Day in Science for at høre mere om arbejdet med robotter.

Der er mangel på piger i STEM-fagene. Hvis den udvikling skal vendes, skal pigernes interesse for natur­vi­denskab og teknologi fanges allerede i folke­skolen. Derfor var Gibotech igen i år med til Girls’ Day in Science, hvor piger fra 8. og 9. klasse fik et indblik i arbejdet med robotter.

Mænd designer som udgangs­punkt løsninger til det mandlige køn. Samfundet efter­spørger STEM-kompe­tencer. To grunde til, at der er brug for at få flere piger ind i STEM-fagene. Der er brug for flere kvin­delige ledere og forskere, som kan være med til at træffe de vigtige beslut­ninger og skabe diver­sitet i løsningerne.

Hvis der skal komme flere piger i STEM-fagene, skal pigernes interesse for natur­vi­denskab og teknologi fanges allerede i folke­skolen. Og den skal vedli­ge­holdes løbende; også gennem gymnasiet.

Af den grund afholdes der hvert år den nationale kampag­nedag, Girls’ Day in Science. Her kan piger fra folke­skolen og gymnasiet komme ud på lokale virk­som­heder og høre om deres karri­e­re­mu­lig­heder. Her vil de også møde kvin­delige rollemo­deller, der kan fortælle om deres arbejde og uddannelse.

Kvinder er stadig under­re­præ­sen­terede på STEM-uddan­nelser og ‑virk­som­heder, og den mang­lende diver­sitet får konse­kvenser for os alle. På Girls’ Day in Science møder pigerne for en dag medar­bejdere, forskere eller stude­rende, de kan spejle sig i, og de får et konkret og praktisk indblik i deres fag. Det gør en enorm forskel, når så mange arran­gører bakker op om at skabe mere diver­sitet ved at åbne dørene og vise pigerne de spæn­dende mulig­heder i en fremtid inden for teknologi og naturvidenskab.”

Maiken Lykke Lolck, direktør i og ekspert i piger og STEM ved Naturvidenskabernes Hus.

Rollemodeller og robotter

Som en del af dagen bød Gibotech igen i år velkommen til 15 piger fra 8.–9. klasse fra en lokal folke­skole i Odense. Det var de tre rollemo­deller, som tog imod dem: tech­nical writer Kamilla Lorentsen fra QHSE, tech­nical designer Lene Øbro fra R&D og project manager Anja Christiansen fra Projekt.

Rollemodellerne gav pigerne et indblik i, hvilken karri­e­revej de havde taget – for nogle gange er den lige vej ikke altid den rigtige. Og så fortalte de om de forskellige opgaver, som de laver i Gibotech.

Én af rollemo­del­lerne var Kamilla Lorentsen, som arbejder som tech­nical writer hos Gibotech. Hun er uddannet teknisk designer med speciale i indu­strial produktion og sidder i dag blandt andet og udar­bejder klar, kort­fattet teknisk og mekanisk doku­men­tation og teknisk visualisering.

Jeg kan godt lide at være en del af Girls’ Day in Science og støtter op omkring dagen. Det giver mening for mig at være med til at inspi­rerer yngre piger mod en karrierer vej inden for teknologi og forhå­bentligt være med til at skabe en naturlig interesse for de mange mulig­heder, der er indenfor uddan­nelse, fag og arbejds­pladser. Og være med til at indikere, at du altså ikke behøver være ”nørd” i negative forstand, selvom du arbejder i et fag, hvor der kræves at du skal have stor teknisk viden.“
Kamilla Lorentsen, tech­nical writer hos Gibotech

Pigerne hørte selv­føl­gelig også mere om Gibotech som virk­somhed og fik en rundtur. Rundturen endte med det største punkt på programmet: at få lov til at programmere en robot.

Tre robotter var gjort klar til program­mering med hver deres opgave. Efter en kort intro­duktion skulle pigerne programmere robot­terne til henholdsvis at tegne, flytte en klods og gribe fat om en slik­kepind. Der var stor koncen­tration, for det er ikke helt let at holde styr på både koor­di­nater og de forskellige trin og sikker­heds­for­an­stalt­ninger. Til gengæld var begej­stringen også stor, når program­me­ringen lykkedes.

For Gibotech giver det mening at støtte op på Girls’ Day in Science, fordi vi har brug for STEM-kompe­ten­cerne, og fordi vi gerne vil støtte op om at skabe diver­sitet på arbejds­pladser og uddan­nelser. Mange piger fatter ikke naturlig interesse for fagene – måske fordi de ikke ved helt præcist, hvad de inde­bærer. Ved at vise virk­som­heden og rollemo­del­lernes arbejds­op­gaver frem, håber vi, at Gibotech kan inspirere flere piger til at gå STEM-vejen.

STEM står for Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Girls’ Day in Science afholdes nationalt for piger fra 4.–10. klasse i grund­skolen samt gymnasiet.

Næste Girls’ Day in Science er onsdag den 4. oktober 2023.

Det er Naturvidenskabernes Hus, der står bag kampag­nedagen Girls’ Day in Science.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00