Robot service

- og service af CNC maskiner

Når det kommer til auto­ma­ti­sering, så kan der opstå behov for løbende vedli­ge­hol­delse i form af robot service. Hos Gibotech står vi for servi­cering og repa­ration af robotter, auto­ma­tions­løs­ninger og CNC maskiner.

Med en servi­ce­aftale hos Gibotech er du sikret auto­ri­seret robot service, så din produktion altid er 100% funk­tions­dygtig. Vi tilbyder også robot service og servi­cering af CNC maskiner i aften- og weekendti­merne, så du er sikret ro i sjælen og stabile tal på bundlinjen.

Robot service

vi tilbyder

Med en aftale om robot service hos Gibotech er du sikret en række fordele. Vigtigst af alt kommer produk­tions­an­lægget til at fungere bedre, så der er færre driftsstop. Vi kan skræd­dersy aftalen vedrø­rende robot service til den enkelte kundes behov, men en servi­ce­aftale kan for eksempel indeholde:

BACKUP AF STYRINGEN

Med en aftale om robot service sørger vi for at gemme en sikker­hedskopi af softwaren til samtlige af de anlæg, vi leverer, ligesom vi kan hjælpe med at lave en backup af den eksi­ste­rende software. Det er en lille inve­stering, som hurtigt vil tjene sig hjem, hvis uheldet skulle være ude.

SERVICE AF MASKINER MED OSAI

Gibotech er skan­di­navisk repræ­sentant for OSAI. Hos Gibotech forhandler vi OSAIs innovative løsninger og reser­vedele, ligesom vi tilbyder support og robot service af eksi­ste­rende produkter fra OSAI i Danmark, Norge og Sverige.

Du kan læse mere om OSAI her.

RESERVEDELE

Så længe en maskine er i drift, tilbyder vi robot service samt repa­ra­tioner. Mange Gibotech maskiner er stadig i drift efter 30 år eller mere. Vi har et stort reser­ve­delslager og det, vi ikke har på lager, kan som oftest skaffes fra dag til dag.

FLYTNING AF PRODUKTIONSANLÆG

Gibotech tilbyder at flytte hele produk­tions­anlæg. Du kan læse om nogle af de anlæg, vi har både bygget og flyttet her.

KURSER

Vi tilbyder kurser til alle niveauer, pris­klasser og tider.

AD-HOC OPGAVER

Har du brug for andre opgaver som omhandler robotter- og auto­ma­tions­løs­ninger, så tøv ikke med at kontakte os.

Du kan kontakte os her.

Kundetilpassede løsninger med efter­føl­gende robot service og vedli­gehold af CNC maskiner

I modsætning til mange andre auto­ma­tionshuse har vi vores egen softwa­re­af­deling med erfarne udviklere, som står for at udvikle softwa­re­løs­ninger og styringer til en bred vifte af kunder. Her er vi i stand til at bygge alt op fra bunden med udgangs­punkt i kundens ønsker og behov. Opgaverne er ofte komplekse, men vi garan­terer, at den færdige løsning lever op til det aftalte med kunden, og at løsningen er nem at betjene.

Vores porte­følje inde­holder primært hospi­tals­ro­botter og indu­striro­botter. Så længe en af vores robot­løs­ninger indgår i kundens produktion eller workflow, så kan vi også tilbyde robot service efter­føl­gende. Hos Gibotech kan du således få en skræd­dersyet mobil robot eller CNC maskine, ligesom vi også kan skabe en steril­central, som kan effek­ti­visere arbejds­flowet på hospi­ta­lerne. Fælles for alle vores produkter er, at auto­ma­ti­sering anvendes til at lette arbejdet for medar­bej­derne ligesom de giver mulighed for at øge produk­ti­vi­teten og dermed forbedre konkur­ren­ce­evnen. Hvis du vil blive klogere på, hvilken auto­ma­tions­løsning, der passer bedst til din virk­somhed, så er du velkommen til at kontakte os. Uanset hvilken af dem der bliver imple­men­teret, så står vi også gerne for robot service, som sikrer, at de altid er i drift.

Hos Gibotech kan vi også stille TÜV-certi­fi­cerede speci­a­lister til rådighed, som har et indgående kendskab til maskin­di­rek­tivet og de dertil gældende stan­darder. De kan derfor yde kvali­fi­ceret rådgivning vedrø­rende sikker­heden i din virk­somhed. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.

Styringer

Hos Gibotech kan vi tilbyde en bred vifte af styringer enten i forbin­delse med inte­grerede systemer eller stand-alone løsninger. Vi har et dygtigt team af erfarne program­mører, ligesom vi også har et tæt og løbende samar­bejde med kvali­tets­le­ve­ran­dører. Og det er netop dette netværk af samar­bejds­partnere, som giver os mulighed for at tilbyde et bredt udvalg af styringer, som hver især har deres egne speci­fikke styrker.

Vi er certi­fi­cerede partnere af Allen-Bradley styringer fra Rockwell Automation. Rockwell Automation er en ameri­kansk leve­randør af indu­striel auto­ma­ti­sering og infor­ma­tions­tek­nologi og er en værdifuld samar­bejds­partner, når der skal udar­bejdes styringer til CNC maskiner såvel som styringer til andre typer af robotter. Vi tilbyder lige­ledes Siemens, Omron og OSAI styringer.

Kenneth Suhr

Sikker drift med robot service hos Gibotech

Hos Gibotech har vi et hold af dygtige teknikere tilknyttet, som er speci­a­li­serede i robot service af KUKA robotter, FANUC og Kawasaki robotter, cobots fra Omron og mobile robotter fra DS Automation og Omron. Drejer det sig om robot service af CNC maskiner, har vi speci­a­lister tilknyttet til maskiner fra CMS, SCM og Tekna, ligesom vi har styre­sy­stemer fra Rockwell Automation, Siemens, Omron, CMS, SCM og Tekna. Derudover er vi skan­di­navisk repræ­sentant for OSAI.

Er du tilknyttet en aftale om robot service hos Gibotech, så er du sikret, at dine robot­løs­ninger er i konstant drift. Vi kan også kontaktes om aftenen og i weeken­derne, hvis der skulle opstå behov for robot service uden for normal arbejdstid. Vi er med andre ord kun et kald væk, hvis behovet for robot service skulle opstå. Med vores indgående erfaring med robot service kan vi hurtigt loka­lisere problemet og få det løst, så robotten hurtigt er i drift igen. Vil du vide mere om, hvad en aftale om robot service hos Gibotech indbe­fatter, så er du altid velkommen til at kontakte vores serviceafdeling.

HURTIG RESPONS

Maksimal responstid ved driftstop: Én hverdag

HJÆLP & VEJLEDNING

Mulighed for teknisk support, både offline og online

KONTINUITET

Kontinuerlig servi­ce­ordning med inter­valler, der passer til Jeres produktion

Kontant sikkerhed

Fast budget, ingen overraskelser

Særlige fordele

Kunder med en servi­ce­aftale fra Gibotech tilbydes lige­ledes en raba­t­ordning på reser­vedele og teknisk hjælp

Vi tilbyder service og repa­ration på de fleste mærker og produkter indenfor både robotter og CNC maskiner.

Bystrup Ares CMS
robot
Intelligent maskinbetjening med robot og CNC maskine
Leica_omronTM robot
omron_LD

Kursus i robotprogrammering

På et kursus i robot­pro­gram­mering lærer du bl.a. at udføre et simpelt robot­program og sikker, manuel betjening af robotten ved hjælp af program­me­rings­en­heden. Du får også et godt kendskab til robottens konstruktion, mulig­heder og ydeevne, og du lærer at ændre i et bestående program.

Hvilke emner gennemgår vi?

For at give dig det bedste kendskab til robot­terne gennemgår vi en række forskellige emner på robotkurset:

- Sikkerhed omkring robotten og hånd­tering af denne på sikker vis

- Generel gennemgang af robotten og dens komponenter

- Overordnet forklaring af hvordan robotten arbejder og dens koordinatsystem

- Yderligere gennemgang af program­me­rings­en­heden, optioner, mulig­heder, menuer og funktioner

- Grundlæggende kendskab til program­mering Lagerkapacitet

- Ændring af eksi­ste­rende posi­tioner i programmet

- Brug af forskellige bevæ­gel­ses­funk­tioner (en akse ad gangen, lineær og cirkulær)

- Brugerområde og værk­tøjs­område (og hvordan de fast­lægges og bruges)

- Praktiske øvelser for bedre forståelse

- Backup og indlæsning af eksi­ste­rende backup

Varighed

Gibotechs kurser i robot­pro­gram­mering holdes over tre dage fra kl. 9−16.00 eller efter aftale.

Pris

Et kursus robot­pro­gram­mering koster kr. 9.500,- pr. deltager og inklu­derer kursus­ma­te­rialer og forplejning.

Diplom

Alle deltagere modtager et diplom for gennemført kursus på sidste undervisningsdag.

Fanuc kurser

Vi udbyder følgende kurser i Fanucs robotter:

- Grundlæggende FANUC robotprogrammering

- Udvidet FANUC robotprogrammering

Begge kurser afholdes i Gibotechs lokaler på Datavej 15, 5220 Odense .

Varighed 3 dage, pris inkl. forplejning: DKK 9.500,00 pr. deltager.

Grundlæggende program­mering af CNC maskiner

Dette kursus afholdes på Herningsholm Erhvervsskole.

Læs mere om dette kursus

Kontakt Herningsholm Erhvervsskole

År med træning og kurser