CNC maskiner

Hos Gibotech forhandler vi CNC maskiner til en bred vifte af kunder. CNC bear­bejdning gør det muligt at frem­stille ensartede og komplekse dele i hårde mate­rialer ved hjælp af en computer. Hvad enten det drejer sig om stand alone CNC maskiner eller et bear­bejd­nings­center med auto­ma­ti­seret hånd­tering af emner, så kan vi hos Gibotech levere CNC maskiner, som ikke alene øger effek­ti­vi­teten og forbedrer konkur­ren­ce­evnen, men som også er med til at forbedre arbejdsmiljøet.

Bystrup_cnc

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager CNC. Han kan guide dig til den løsning, der passer til lige netop dit behov.

Ring til Henrik på +45 20 66 35 18 eller send ham en mail på hgt@​gibotech.​dk

CNC maskiner til bear­bejdning af træ

Siden begyn­delsen i 1984 har vi forhandlet CNC maskiner til behandling af træ, og siden da har vi udviklet et bredt forhand­ler­netværk til alle former for CNC bear­bejdning. Vores store erfaring med CNC maskiner til bear­bejdning af træ gør, at vi er leve­rings­dygtige i alt fra komplekse løsninger til bearbejdning af b.la. stole­kom­po­nenter og trapper og til mere simple løsninger samt bear­bejdning af alt inden for træfiberplader.

Vores samar­bejds­partner inden for CNC maskiner til træ er CMS og SCM. SCM og CMS CNC maskiner gør det muligt at håndtere flere opgaver i en samlet bear­bejdning. Vi er speci­a­lister i at lave komplette CNC løsninger med auto­matisk maskin­be­tjening, hvor det er robotter, der hånd­terer emnerne, så medar­bej­derne skånes for tunge løft og ensidigt, genta­gende arbejde. Om du har brug for en CNC fræser til fræsning af træ eller mere komplekse løsninger, så leverer vi altid maskiner i bedste kvalitet og med en lang leve­alder i samar­bejde med SCM og CMS.

CNC maskiner til bear­bejdning af plast

CNC bear­bejdning af plast kræver maskiner, som er specielt designet hertil. Vi har stor erfaring med at rådgive om, hvilken type maskine man skal vælge, samt hvordan maskinen skal sammen­sættes for at opfylde kundens ønsker og behov. CNC bear­bejd­nings­cen­trene til plast, som Gibotech leverer, er af mærket CMS, som også produ­cerer vaccum­form­nings­ma­skiner til plastindustrien.

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

CNC maskiner til bear­bejdning af sten

Der skal en helt særlig maskine og teknologi til at kunne bear­bejde et mate­riale som sten. De CNC maskiner, der forhandles hos Gibotech er speci­a­l­ud­viklede til at kunne arbejde i forskellige mate­rialer som marmor, granit, keramik og kompo­sitsten. Elektrospindlen er CMS’ egen teknologi, væske­kølet og med op til 30 kW, hvilket garan­terer optimale arbejds­forhold og op til 21% lavere cyklustider.

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

CNC maskiner til bear­bejdning af komposit

At bear­bejde komposit af forskellig art er komplekst, og det er vigtigt at vælge det rigtige bear­bejd­nings­center, som er konfi­gu­reret korrekt, så den rigtige type spin­del­motor vælges, føringer m.m. er afdækket og beskyttet mod de aggressive støv­par­tikler, der ofte bliver dannet ved bear­bejdning af komposit. For bear­bejdning af komposit bruger Gibotech bl.a. CMS, som leverer CNC bear­bejd­nings­centre til flere bilpro­du­center, der frem­stiller dele i kompositmateriale.

Waterjets til bear­bejdning af metal og sten

Waterjets er en helt særlig type CNC-maskine, som bruges til at bear­bejde vanskelige mate­rialer med en høj grad af præcision – selv ved komplekse detaljer. Waterjettens bear­bejd­nings­metode med vand og et fint skære­middel gør, at der ikke udledes farlige dampe og små partikler i luften. Gibotech forhandler waterjets fra CMS.

CNC BEARBEJDNING

Ved at gøre brug af CNC maskiner kan du minimere de tunge løft og mængden af ensidigt arbejde for dine medar­bejdere. Derudover kan du skåne dem for støj og andre skadelige påvirk­ninger. Det vil være med til at skabe et bedre og mere sikkert arbejds­miljø, som kan reducere antallet af arbejds­skader og sygedage.

Gibotech er et komplet auto­ma­tionshus, og vi kan tilbyde at skabe mange forskellige løsninger inden for auto­ma­ti­sering. Vi kan derfor også hjælpe til med at auto­ma­tisere ilæg­nings­pro­cessen via en robot, så du får en samlet auto­ma­tions­løsning med de mange fordele, det medfølger.

De CNC maskiner, der forhandles hos Gibotech, er lavet med fokus på effek­ti­vitet, og de kan derfor være med til at øge produk­ti­vi­teten i din virk­somhed og sikre kortere leve­ring­stider. Med en velfun­ge­rende CNC maskine er det muligt at producere til den samme pris hele døgnet rundt på alle årets dage.

 

AUTOMATIONSLØSNINGER TIL BÅDE INDUSTRI OG SUNDHEDSSEKTOR

Ud over CNC maskiner tilbyder vi også en lang række andre robot­løs­ninger til indu­strien og til sundhedssektoren.

Til indu­strien kan vi tilbyde forskellige indu­striro­botter, som tæller både stationære robotter, mobile robotter og kolla­bo­rative robotter, som alle kan være med til at effek­ti­visere det daglige arbejde.

Vi kan deru­dover tilbyde at producere hospi­tals­ro­botter, der passer til det enkelte hospital. Løsningerne tæller blandt andet hjælp til blod­prø­ve­hånd­tering, vare­hånd­tering og steril­cen­traler, som alle kan være med til at øge effek­ti­vi­teten og patient­sik­ker­heden på hospi­ta­lerne samt forbedre arbejds­miljøet for personalet.

CNC MASKINER

De CNC maskiner, der forhandles hos Gibotech, er lavet med fokus på effek­ti­vitet, og de kan derfor være med til at øge produk­ti­vi­teten i din virk­somhed og sikre kortere leve­ring­stider. Med en velfun­ge­rende CNC maskine er det muligt at producere til den samme pris hele døgnet rundt på alle årets dage.

Ved at auto­ma­tisere proces­serne i din virk­somhed frigiver du tid til dine medar­bejdere, som de kan bruge på andre og mere krævende opgaver. Der er derfor god grund til at imple­mentere en CNC maskine i arbejds­flowet i din virksomhed.

Fælles for vores CNC maskiner er, at de arbejder med en utrolig præcision, der sikrer gode resul­tater af høj kvalitet hver eneste gang. En CNC maskine kan derfor også være en vej til at øge tilfreds­heden hos dine kunder.

SIKKERHED

Hos Gibotech kan vi tilbyde rådgivning om sikkerhed i forbin­delse med vores auto­ma­tions­løs­ninger. Vores TÜV-certi­fi­cerede speci­a­lister har et indgående kendskab til maskin­di­rek­tivet og de dertil gældende stan­darder, og de kan derfor yde kvali­fi­ceret rådgivning, som en garanti for, at sikker­heden er i top.

Gibotech kan også tilbyde robot service, som er tilpasset dine behov, og som sikrer, at produk­tions­an­læggene altid er i drift.

Vil du vide mere om vores services eller auto­ma­tions­løs­ninger, så kontakt os gerne.

Eksempler

Vores mest solgte CNC maskiner

CMS_Tracer
cms balestrini power