Hospital robot

Robotteknologien har særligt i de senere år været i en rivende udvikling, og det gælder også inden for hospi­tals­sek­toren. Hos Gibotech har vi siden 1984 skabt auto­ma­tions­løs­ninger ved hjælp af den nyeste robot­tek­nologi, og vores porte­følje rummer også en række forskellige hospi­tals­ro­botter, som kan varetage en række vigtige funk­tioner i sund­heds­sek­toren. Hver enkelt hospital robot er opbygget i moduler, hvilket giver en unik mulighed for at sammen­sætte en løsning, der er tilpasset kundens konkrete behov.

 

I vores porte­følje af innovative hospi­tals­ro­botter kan blandt andet findes en auto­ma­ti­seret steril­central, som kan imple­men­teres i hospi­ta­lernes sterile workflow. En steril­central kan etab­leres i helt nye bygninger, ligesom den kan tilpasses kravene i allerede eksi­ste­rende bygninger, og du får derfor en yderst flek­sibel hospital robot, som for eksempel også kan placeres i kælderen eller andre mindre gunstige arbejds­miljøer. En steril­central kan være med til at auto­ma­tisere de manuelle processer og opgaver i forbin­delse med vare­mod­ta­gelse og ‑hånd­tering. En steril­central kan også stå for at steri­lisere kirur­giske instru­menter, og den kan således være med til at sikre en høj standard, når det kommer til infek­tions­hy­giejnen på hospitalet.

Hospitalsrobotter med en bred vifte af funktioner 

Hos Gibotech har vi udviklet og produ­ceret flere forskellige hospi­tals­ro­botter, som alle besidder hver deres funk­tioner. Det giver mulighed for at imøde­komme de udfor­dringer, der måtte være på det enkelte hospital eller i sund­heds­væ­senet. Vi har blandt andet mobile robotter, som kan bevæge sig frit rundt, og som dermed kan aflaste i opga­verne med at trans­portere opera­tions­udstyr. Vores mobile robotter er små og fylder derfor ikke meget i rummet, og så er de til gavn for medar­bej­derne, da de frigiver arbejdstid til andre arbejds­op­gaver for de ansatte på hospi­talet. Flere af Gibotechs mobile hospi­tals­ro­botter bruger laser og andre censorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer, ligesom der også kan akti­veres et nødstop, som kan forhindre ulykker, så sikker­heden er helt i top. De mobile hospi­tals­ro­botter kan også bruges i vare­mod­ta­gelsen samt assi­stere ved vare­hånd­tering. Denne type hospital robot kan være med til at sænke omkost­nin­gerne til både løn og drift, og en hospital robot er derfor en inve­stering, som hurtigt vil kunne ses på bundlinjen.

Hos Gibotech har vi også udviklet en hospital robot, der kan øge effek­ti­vi­teten i forbin­delse med blod­prø­ve­hånd­tering. Hospitalsrobotten står for at genkende og regi­strere prøverne, som auto­matisk sendes videre til de rette labo­ra­torier. Denne auto­ma­ti­serede hånd­tering er med til at minimere trivielt og ensformigt arbejde for medar­bej­derne, hvilket er der, hvor der er størst risiko for menne­skelige fejl og arbejds­skader. Ved at sætte en hospital robot til at stå for blod­prø­ve­hånd­tering kan der behandles flere prøver, end det er tilfældet med manuel hånd­tering, og den sikrer derfor et konti­nu­erligt flow af prøver, som giver korte og stabile svartider.

Vi har blandt andet udviklet GiboSort, som er en helt særlig hospital robot, der kan varetage blod­prø­ve­hånd­tering fra de prak­ti­se­rende læger og helt til hospi­ta­lernes labo­ra­torier. Med denne type hospital robot trans­por­teres blod­prø­verne i speci­al­de­signede trans­port­kasser fra de prak­ti­se­rende læger og til hospi­talet, hvor en sorte­rings­robot tømmer kasserne og sorterer prøverne, hvor de bliver blandet med hospi­talets egne prøver. Denne hospital robot er i stand til at prio­ritere kassen med haste­prøver, ligesom den kan lægge uiden­ti­fi­cerbare prøver i en kasse for sig, hvor de vil blive hånd­teret manuelt. GiboSort blev første gang instal­leret på Nordsjællands Hospital, Hillerød i 2015 med stor succes.

Patientsikkerhed

Reduktion af manuelle processer mini­merer risikoen for menne­skelige fejl.

Effektivitet

Implementering af robot­tek­nologi giver højere effek­ti­vitet med samme medarbejderantal.

Arbejdsforhold

Automation redu­cerer ensidigt, genta­gende arbejde og forbedrer medar­bej­dernes ergo­no­miske forhold.

Drag fordel af moderne teknologi med en hospital robot

Automatisering har mange fordele i sund­heds­sek­toren såvel som i den enkelte virk­somhed. Vi kan således også stå for udvikling og program­mering af forskellige indu­striro­botter, som kan frigøre ressourcer i virk­som­heden ved at udnytte produk­tions­an­læggene til fulde. Siden 1984 har vi leveret løsninger til mange forskellige kunder i vidt forskellige brancher. Vi har derfor også indgående erfaring med at skabe en auto­ma­tions­løsning, som passer perfekt i virk­som­hedens produktion. Vi sørger desuden for at lave kunde­spe­ci­fikke over­flader, som gør det nemt for de ansatte i virk­som­heden at gøre brug af systemet. Hos Gibotech kan vi også stå for at skabe en CNC maskine og ‑løsning, som øger produk­ti­vi­teten og dermed sikrer kortere leve­ring­stider, ligesom at medar­bej­derne får frigjort tid til varetage andre og mere krævende arbejdsopgaver.

Vælger du Gibotech til at stå for din hospital robot eller andre robot­løs­ninger, så står vi for både konstruktion og program­mering. Automationsløsningen vil blive udar­bejdet med udgangs­punkt i kundens behov og med vores ekspertise som en sikkerhed for, at den lever op til de gældende lovkrav. Så længe auto­ma­tions­løs­ningen indgår i vores kunders produktion, er vi leve­rings­dygtige i reser­vedele, ligesom vi også kan tilbyde at udføre robot service på dem. Vil du vide mere om de mange fordele ved hospi­tals­ro­botter eller vores andre auto­ma­tions­løs­ninger, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Mobile robotter

Implementering af mobile robotter på hospi­ta­lerne opti­merer logi­stikken og øger spor­bar­heden af de trans­por­terede emner. Samtidig frigøres medar­bej­dernes tid til fx mere patient­fo­ku­serede opgaver.

Blodprøver

Til auto­matisk regi­strering og hånd­tering af blod­prøver på hospi­ta­lerne har Gibotech udviklet en løsning baseret på robot­tek­nologi, der giver mulighed for hurtigere prio­ri­tering og svar på prøverne.

Varemodtagelse

Automatisk vare­mod­ta­gelse og ‑hånd­tering frigiver medar­bej­derre­s­sourcer og øger spor­bar­heden af de modtagede varer.

Sterilcentral

Gibotech har udviklet, leveret og instal­leret verdens første robot­ba­serede, auto­ma­tiske lager- og pakke­system for sterile instru­menter og éngangsartikler.

Udvalgte produkter

Vores højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­løs­ninger til hospitals- og sund­heds­sek­toren er opbygget i moduler. Vi har derfor et optimalt udgangs­punkt for altid at kunne sammen­sætte og levere en løsning, der passer perfekt til vores kunders behov og ressourcer.