Automatiseret steril­central

Tilbage i 2011 intro­du­cerede Gibotech robot­tek­nologi i hospi­ta­lernes sterile workflow. Det gjorde vi med en auto­ma­ti­seret steril­central, som på flere forskellige måder er med til at effek­ti­visere og optimere arbejds­gangene på hospi­ta­lerne. Vi er stolte af at have skabt den første intel­li­gente steril­central i verden, som står for auto­matisk at steri­lisere hospi­talets instru­menter og opera­tions­udstyr på Rigshospitalet i København. Denne steril­central er en fuldau­to­matisk løsning i en klasse for sig, som forventes at sætte stan­darden for frem­tidens steril­cen­traler både her i Danmark og i udlandet.

Med en fuldau­to­matisk steril­central er det muligt at sikre, at steri­li­se­ringen af instru­menter og opera­tions­udstyr bliver udført korrekt, så hygiejnen er i orden. En auto­ma­ti­seret steril­central vil sørge for en kvali­tets­sikret arbejds­proces, da selve arbejdet med steri­li­sering foregår gennem en ensartet arbejds­proces af høj standard, så selve infek­tions­hy­giejnen derved bliver stærkt forbedret.

 

En skræd­dersyet sterilcentral

En steril­central inde­bærer brugen af robotter og et trans­portbånd samt et fuldau­to­ma­ti­seret steril­lager. Det vil sige, at fra det øjeblik de kirur­giske instru­menter ankommer til steril­cen­tralen fra opera­tions­af­de­lin­gerne og til hver enkelt instru­ment­bakke er pakket og steri­li­seret, vil arbejdet blive under­støttet af robotter og samlebånd. På steril­cen­tralen vil det være robotter og trans­portbånd, som udfører de fysiske løft, når udstyret skal pakkes ud og pakkes i transportvogne.

Sterilcentralen er desuden lavet med et lager­system, som kan sørge for, at de kirur­giske containere bliver sat på lager og at trans­port­vognene blive pakket med de instru­menter, der skal bruges til den enkelte operation. På den måde nedbringes antallet af hånd­te­ringer, hvilket mini­merer risikoen for arbejds­skader hos medar­bej­derne og forlænger steri­li­tets­le­ve­tiden på de instru­menter, der er blevet hånd­teret af steril­cen­tralen, da der er færre hænder, der kommer i kontakt med instru­men­terne og bakkerne. Sterilcentralen vil effek­ti­visere arbejdet med at vaske, pakke og autoklavere de kirur­giske instru­menter, og den kan servicere samtlige afde­linger, ambu­la­torier og opera­tions­af­de­linger på hospitalet.

Hos Gibotech skaber vi skræd­der­syede løsninger til den enkelte kunde, og en auto­ma­ti­seret steril­central kan således både etab­leres i helt nye bygninger, ligesom den kan tilpasses kravene i allerede eksi­ste­rende bygninger. Med en steril­central frigives der tid hos medar­bej­derne til kliniske og patien­t­re­la­terede arbejds­op­gaver. Herhjemme har vi strenge krav til arbejds­miljøet, men det skal der ikke tages højde for med en steril­central, som kan placeres i omgi­velser, hvor mennesker ikke må arbejde.  Da vores robot­løs­ninger er baseret på moduler, er det muligt at tilpasse steril­cen­tralen, så den passer til de speci­fikke behov og kapa­ci­teten i det enkelte hospital.

Hos Gibotech kan vi tilbyde flere forskellige slags robot­tek­no­logier, som kan være med til at optimere det sterile workflow på hospi­ta­lerne. Ud over den højtek­no­lo­giske steril­central har vi også udar­bejdet forskellige lager­sy­stemer, som sikrer nem og effektiv vare­mod­ta­gelse og ‑hånd­tering, ligesom Gibotech står bag forskellige løsninger til hånd­tering af blod­prøver på hospi­ta­lerne. Så længe maski­nerne er i drift, kan vi også tilbyde at indgå i en aftale om robot service, der også gælder i aften­ti­merne samt i weekenden.

 

Effektiv lager­styring med en auto­ma­ti­seret sterilcentral

Med auto­matisk hospi­talslo­gistik lettes arbejdet for de ansatte. En steril­central kan laves, så den enkelte medar­bejder kan logge ind og bordet auto­matisk indstiller sig efter dennes højde, så arbejds­stil­lingen er optimal. På den måde forbedres medar­bej­dernes ergo­no­miske forhold, hvilket igen kan nedbringe mængden af skader og syge­mel­dinger på arbejdspladsen.

Med auto­ma­ti­sering er der mulighed for at anvende teknologi til at overvåge og kontrollere produktion og levering af produkter og servi­cey­delser. Automatisering har mange fordele og kan komme både sund­heds­væ­senet og virk­som­heder til gode. Hos Gibotech udvikler vi indu­striro­botter, der giver mulighed for at udnytte produk­tions­an­lægget til fulde og forbedre konkur­ren­ce­evnen. Robotter kan arbejde 24 timer i døgnet og har ikke brug for ferie og sygedage, og auto­ma­ti­serede løsninger kan således være med til at forbedre produk­tions­ka­pa­ci­teten både i den almin­delige arbejdstid og udenfor.

Uanset om vi skal udvikle hospi­tals­ro­botter eller indu­striro­botter, så gør vi det i tæt samar­bejde med kunden og med udgangs­punkt i grundige analyser, så vi sikrer os, at vi imøde­kommer dennes konkrete behov. Vi har mange års erfaring med auto­ma­tions­løs­ninger, og det er netop denne erfaring, vi trækker på, når der skal udvikles nye løsninger for vores kunder i indu­strien og hospitalssektoren.

Der er flere gode grunde til, at auto­matisk hospi­talslo­gistik er en inve­stering, der kommer medar­bejdere såvel som patienter til gode på både kort og lang sigt. De auto­ma­ti­serede arbejds­pro­cesser vil reducere mængden af menne­skelige opgaver som gør, at risikoen for menne­skelige fejl ganske naturligt også bliver mini­meret. Automatisk hospi­talslo­gistik begrænser samtidig ensidigt og genta­gende arbejde, ligesom en steril­central sikrer, at de tunge løft blive vare­taget af robotter og trans­portbånd, og det vil derfor kunne forbedre de ergo­no­miske forhold for medar­bej­derne på hospi­talet. Vil du vide mere om de mange fordele, der er forbundet med en steril­central, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

 

 

 Første i verden

Gibotech instal­lerede verdens første auto­ma­tiske steril­central på Gentofte Hospital i 2011.  I 2018 fulgte Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Skalérbar

Gibotechs auto­ma­tions­løs­ninger er modul­op­byggede og skalérbare og kan skræd­dersyes efter hospi­taltes indi­vi­duelle ønsker og behov.

Bedre arbejds­miljø

Ensidigt, genta­gende arbejds­gange mini­meres og risikoen for arbejds­skader redu­ceres. Personalet vil have færre sygedage.

Øget patient­sik­kerhed

Færre manuelle arbejds­gange mini­merer risikoen for fejl og øger patient­sik­ker­heden markant.
Øget kvalitet

Mindre manuelt arbejde giver højere kvalitet og stabile resul­tater med 100% spor­barhed og frigiver dermed medar­bej­dernes tid til kliniske‑, kvalitets‑, og patient­fo­ku­serede opgaver.

Mere tilfredse medarbejdere

En auto­ma­ti­seret steril­central vil forbedre medar­bej­dernes arbejds­gange markant. Konceptet bygger på en helheds­o­ri­en­teret auto­ma­ti­sering af stør­ste­delen af alle tunge og gentagne arbejds­op­gaver ved at erstatte de manuelle processer med robotter, mobile robotter og conveyor systemer.

It is an amazing opportunity for us to test the robotic solu­tions in our current hospital. It gives us a tech­no­lo­gical advantage for 2020 when we are moving into our new super-hospital. The expe­rience that we gain will be tremendous for us when we develop our high-tech labo­ratory in the new hospital, while also ensuring the absolute best in terms of patient safety today.
Evy Ottesen

Ledende bioa­na­ly­tiker, Nordsjællands Hospital

Effektiv lager­styring

Ved at auto­ma­tisere styringen af det sterile lager skal hospi­ta­lerne bruge mindre plads til at opbevare opera­tions­udstyr. Lagerrobotten under­støtter styringen af og over­hol­delsen af udløbs­datoer og først-ind-først-ud prin­cippet, hvilket resul­terer i en mere jævn udnyt­telse af det sterile udstyr.

Optimal udnyt­telse af bygninger

En auto­ma­ti­seret steril­central kan både etab­leres i helt nye bygninger eller tilpasses kravene i allerede eksi­ste­rende bygninger. Robotter er flek­sible og stiller færre krav til det fysiske arbejds­miljø end medar­bejdere, hvilket gør det muligt at placere dem i mindre attraktive omgi­velser, som fx kælderen.

års erfaring

skalérbare robo­t­celler

Brand, som kan levere disse løsninger