Automatiseret steril­central

I 2011 begyndte Gibotech at intro­ducere robot­tek­nologi i hospi­ta­lernes sterile workflow. Automatisering betyder udvikling og anven­delse af teknologi til at overvåge og kontrollere produktion og levering af produkter og servi­cey­delser. Og auto­ma­ti­sering har mange fordele – også i sund­heds­væ­senet.  
, Sterilcentral, Gibotech
, Sterilcentral, Gibotech
, Sterilcentral, Gibotech
, Sterilcentral, Gibotech

Optimering af produk­ti­vitet og arbejds­miljø

Ved at imple­mentere robot­tek­nologi kan hospi­ta­lerne øge deres produk­ti­vitet med det samme antal medar­bejdere, samtidig med at de kan øge kapa­ci­teten uden for normal arbejdstid. Robotter kan placeres i miljøer, hvor lovgiv­ningen forbyder at have mennesker ansat og dermed udnytte billige kvadrat­meter i f.eks. kælde­ra­realer. Operationsudstyrs-hånd­te­ringen vil også kunne forbedres med robot­tek­nologi og give et mere jævnt forbrug af instru­ment­la­geret og over­hol­delse af udløbs­datoer. Samtidig har kan robotter arbejde 24 timer i døgnet, har ikke brug for ferie og bliver ikke syge.
, Sterilcentral, Gibotech

Teknologisk udvikling med fart på

Der er mange forskellige slags robot­tek­no­logier, der med fordel kan anvendes i det sterile workflow på hospi­ta­lerne F.eks. kan både friarms­ro­botter, mobile robotter, visions- og vejnings­sy­stemer, lager­sy­stemer og lifte anvendes afhængigt af hvilket område, der skal auto­ma­ti­seres. Udover at optimere patient­sik­ker­heden og arbejds­miljøet, kan en auto­ma­ti­seret steril­central skabe betin­gel­serne for den højest mulige ensar­tethed og kvalitet, øge produk­ti­vi­teten gennem stor­drifts­fordele og sikre hurtig tilpasning til nye genbe­hand­lings­former, medar­bej­der­ud­vikling, træning, m.m. Alle Gibotechs auto­ma­tions­løs­ninger kan inte­greres 100% med ethvert bear­bejd­nings­anlæg og steril­ud­styrsla­ger­system. Løsningerne er baseret på moduler, så det er muligt at skræd­dersy en løsning efter hospi­talets krav og kapa­citet.      
et‑k

 Første i verden

Gibotech instal­lerede verdens første auto­ma­tiske steril­central på Køge Hospital i 2011.  I 2018 følger Rigshospitalet og Herlev Hospital.
et-

Skalérbar

Gibotechs auto­ma­tions­løs­ninger er modul­op­byggede og skalérbare og kan skræd­dersyes efter hospi­taltes indi­vi­duelle ønsker og behov.
et-

Bedre arbejds­miljø

Ensidigt, genta­gende arbejds­gange mini­meres og risikoen for arbejds­skader redu­ceres. Personalet vil have færre sygedage.
fa-

Øget patient­sik­kerhed

Færre manuelle arbejds­gange mini­merer risikoen for fejl og øger patient­sik­ker­heden markant.
, Sterilcentral, Gibotech
Øget kvalitet Mindre manuelt arbejde giver højere kvalitet og stabile resul­tater med 100% spor­barhed og frigiver dermed medar­bej­dernes tid til kliniske‑, kvalitets‑, og patient­fo­ku­serede opgaver.
, Sterilcentral, Gibotech
Mere tilfredse medar­bejdere En auto­ma­ti­seret steril­central vil forbedre medar­bej­dernes arbejds­gange markant. Konceptet bygger på en helheds­o­ri­en­teret auto­ma­ti­sering af stør­ste­delen af alle tunge og gentagne arbejds­op­gaver ved at erstatte de manuelle processer med robotter, mobile robotter og conveyor systemer.
It is an amazing opportunity for us to test the robotic solu­tions in our current hospital. It gives us a tech­no­lo­gical advantage for 2020 when we are moving into our new super-hospital. The expe­rience that we gain will be tremendous for us when we develop our high-tech labo­ratory in the new hospital, while also ensuring the absolute best in terms of patient safety today.
Evy Ottesen

Ledende bioa­na­ly­tiker, Nordsjællands Hospital

, Sterilcentral, Gibotech
Effektiv lager­styring Ved at auto­ma­tisere styringen af det sterile lager skal hospi­ta­lerne bruge mindre plads til at opbevare opera­tions­udstyr. Lagerrobotten under­støtter styringen af og over­hol­delsen af udløbs­datoer og først-ind-først-ud prin­cippet, hvilket resul­terer i en mere jævn udnyt­telse af det sterile udstyr.
, Sterilcentral, Gibotech
Optimal udnyt­telse af bygninger En auto­ma­ti­seret steril­central kan både etab­leres i helt nye bygninger eller tilpasses kravene i allerede eksi­ste­rende bygninger. Robotter er flek­sible og stiller færre krav til det fysiske arbejds­miljø end medar­bejdere, hvilket gør det muligt at placere dem i mindre attraktive omgi­velser, som fx kælderen.

Fuld udnyt­telse

For fuld udnyt­telse af auto­ma­ti­sering af steril­cen­tralen og for at sikre den højest mulige effek­ti­vitet stilles der høje krav til både lager- og opera­tions­plan­lægning. Ved at kombinere automation med det sterile lager­system, bliver hospi­taler i stand til at plan­lægge og optimere produk­tionen, samtidig med at den ikke-produktive tid mellem opera­tioner mini­meres.

års erfaring

skalérbare robo­t­celler

Brand, som kan levere disse løsninger

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

6 + 15 =