Automationsløsninger til industri & produktion

 

Hos Gibotech har vi mange års erfaring med robotter og

auto­ma­tions­løs­ninger til industri, produktion og erhverv. Vi har stor viden og erfaring med robotter, mobile robotter og auto­ma­tions­tek­nologi. Derudover arbejder vi også med løsninger inden for CNC bear­bejdning. Hvad end du og din virk­somhed leder efter, er Gibotech godt udrustet til at hjælpe jer videre i processen.

Vi har bygget auto­ma­tions-løsninger siden 1984

Vi stræber efter frigø­relse af din virk­somheds ressourcer ved at udnytte jeres produk­tions­anlæg til fulde. Det betyder, at I kan bruge ressour­cerne på udvikling af virk­som­heden og forbedring af konkur­ren­ce­evnen. Og det gør vi ved tæt samar­bejde med virk­som­heden, gennem grundige analyser og innovativt samar­bejde. Vi lægger en solid grund, som der kan tages en beslutning på, hvad end det er udvi­delse af eksi­ste­rende anlæg, tilfø­jelse af robotter og mobile robotter, eller automation.

Med en stor bagage af projekter, løsninger og kunder, kan vi effektivt og præcist rådgive jer til løsninger, der sikrer inve­ste­ringer og skaber profit.

et-

Innovation

Vi vil være en innovativ samar­bejds­partner på effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­løs­ninger.
et-

Værdi

Vi vil skabe værdi for mennesker – både medar­bejdere, kunder og slut­brugere.
et-~

Stabilitet

Vi sætter en ære i, at mange af vores anlæg fra opstarten i 1984 stadig er i drift.

Hvilken auto­ma­tions­løsning gavner din virk­somhed?

Igennem de mange år vi har eksi­steret, har vi leveret løsninger til mange forskellige kunder med forskellige behov. Det betyder, at vi kan levere den robot, der passer ind i jeres virk­somheds produktion. Med en stor erfaring med robotter og CNC maskiner, har vi natur­ligvis også stor viden om automation og styring.

robotter

Vi udvikler, leverer og servi­cerer auto­ma­tions­løs­ninger, hvor robotter er i fokus. Vi har fokus på både stationære robotter, mobile robotter samt kolla­bo­rative robotter. Vi har, med vores samar­bejds­partnere, mulighed for at levere komplette løsninger, med både kraftige og agile robotter.

AGV’erne (auto­mated guided vehicle) dækker over en lang række produkter, med selv­køring i fokus. De mobile robotter dækker over en større gren, med alt fra små transport robotter til selv­kø­rende trucks. De fungerer specielt godt til ensartet transport af varer fra a til b, samt komplette lager­sy­stemer. Hos Gibotech får man mulighed for skræd­der­syede pakker med menneske og bruger­design i fokus. Vi laver kunde­spe­ci­fikke bruger­flader, som gør det nemt for ansatte at bruge systemet.

, Industri & Produktion, Gibotech

CNC Bearbejdning

Vi har hos Gibotech forhandlet CNC maskiner siden vi startede. Det har udviklet sig til, at vi, sammen med vores voksende netværk af samar­bejds­partnere kan levere komplette CNC  løsninger, til de fleste mate­rialer. Vi er også med til at auto­ma­tisere syste­merne. 

Den auto­ma­ti­serede proces inden for CNC automation foregår ved at robotter auto­matisk lægger mate­riale i maskinen. Efter mate­rialet er bear­bejdet bliver produktet fjernet fra CNC maskinen og processen kan begynde forfra, uden menne­skelig inter­aktion.

, Industri & Produktion, Gibotech

Styringer

Gibotech har mulighed for at tilbyde styringer og auto­ma­tik­løs­ninger. Enten i forbin­delse med inte­grerede systemer eller stand alone-løsninger. Vi har et tæt samar­bejde med kvali­tets­le­ve­ran­dører samtidigt med, at vi har vores egne erfarne program­mører.
, Industri & Produktion, Gibotech

Udvalgte projekter

 
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech
, Industri & Produktion, Gibotech

Referencer

Læs mere om de projekter, der allerede er instal­leret og find inspiration her

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

2 + 3 =