Industri & Produktion

 

Hos Gibotech har vi mange års erfaring med robotter og

auto­ma­tions­løs­ninger til industri, produktion og erhverv. Vi har stor viden og erfaring med robotter, mobile robotter og auto­ma­tions­tek­nologi. Derudover arbejder vi også med løsninger inden for CNC bear­bejdning. Hvad end du og din virk­somhed leder efter, er Gibotech godt udrustet til at hjælpe jer videre i processen.

Vi har bygget auto­ma­tions­løs­ninger siden 1984

Vi stræber efter frigø­relse af din virk­somheds ressourcer ved at udnytte jeres produk­tions­anlæg til fulde. Det betyder, at I kan bruge ressour­cerne på udvikling af virk­som­heden og forbedring af konkur­ren­ce­evnen. Og det gør vi ved tæt samar­bejde med virk­som­heden, gennem grundige analyser og innovativt samar­bejde. Vi lægger en solid grund, som der kan tages en beslutning på, hvad end det er udvi­delse af eksi­ste­rende anlæg, tilfø­jelse af robotter og mobile robotter, eller automation.

Med en stor bagage af projekter, løsninger og kunder, kan vi effektivt og præcist rådgive jer til løsninger, der sikrer inve­ste­ringer og skaber profit.

et-

Innovation

Vi vil være en innovativ samar­bejds­partner på effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­løs­ninger.
et-

Værdi

Vi vil skabe værdi for mennesker – både medar­bejdere, kunder og slut­brugere.
et-~

Stabilitet

Vi sætter en ære i, at mange af vores anlæg fra opstarten i 1984 stadig er i drift.

Hvilken løsning gavner din virk­somhed?

Igennem de mange år vi har eksi­steret, har vi leveret løsninger til mange forskellige kunder med forskellige behov. Det betyder, at vi kan levere den robot, der passer ind i jeres virk­somheds produktion. Med en stor erfaring med robotter og CNC maskiner, har vi natur­ligvis også stor viden om automation og styring.

robotter

Vi udvikler, leverer og servi­cerer auto­ma­tions­løs­ninger, hvor robotter er i fokus. Vi har fokus på både stationære robotter, mobile robotter samt kolla­bo­rative robotter. Vi har, med vores samar­bejds­partnere, mulighed for at levere komplette løsninger, med både kraftige og agile robotter.

AGV’erne (auto­mated guided vehicle) dækker over en lang række produkter, med selv­køring i fokus. De mobile robotter dækker over en større gren, med alt fra små transport robotter til selv­kø­rende trucks. De fungerer specielt godt til ensartet transport af varer fra a til b, samt komplette lager­sy­stemer. Hos Gibotech får man mulighed for skræd­der­syede pakker med menneske og bruger­design i fokus. Vi laver kunde­spe­ci­fikke bruger­flader, som gør det nemt for ansatte at bruge systemet.

CNC Bearbejdning

Vi har hos Gibotech forhandlet CNC maskiner siden vi startede. Det har udviklet sig til, at vi, sammen med vores voksende netværk af samar­bejds­partnere kan levere komplette CNC  løsninger, til de fleste mate­rialer. Vi er også med til at auto­ma­tisere syste­merne. 

Den auto­ma­ti­serede proces inden for CNC automation foregår ved at robotter auto­matisk lægger mate­riale i maskinen. Efter mate­rialet er bear­bejdet bliver produktet fjernet fra CNC maskinen og processen kan begynde forfra, uden menne­skelig inter­aktion.

Styringer

Gibotech har mulighed for at tilbyde styringer og auto­ma­tik­løs­ninger. Enten i forbin­delse med inte­grerede systemer eller stand alone-løsninger. Vi har et tæt samar­bejde med kvali­tets­le­ve­ran­dører samtidigt med, at vi har vores egne erfarne program­mører.

Udvalgte projekter

 

Referencer

Læs mere om de projekter, der allerede er instal­leret og find inspiration her

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

10 + 8 =