Mange års erfaring med Industrirobotter

 

Hos Gibotech har vi siden 1984 bygget auto­ma­tions­løs­ninger, og herunder også indu­striro­botter. Vi stræber efter frigø­relse af din virk­somheds ressourcer ved at skabe indu­striro­botter, der hjælper med at udnytte produk­tions­an­læggene til fulde. Med hjælp fra indu­striro­botter kan fokus i stedet rettes mod udvikling af virk­som­heden og forbedring af konkurrenceevnen.

Vi har bygget auto­ma­tions-løsninger siden 1984

Vi udar­bejder vores indu­striro­botter i tæt samar­bejde med den enkelte virk­somhed, så vi kan være sikre på, at de imøde­kommer de konkrete behov. Uanset om der er tale om en udvi­delse af de eksi­ste­rende anlæg, tilfø­jelse af robotter og mobile robotter eller automation, så kan vi bringe vores viden i spil og rådgive jer til den løsning, der sikrer inve­ste­ringer samt skaber profit i virksomheden.

Innovation

Vi vil være en innovativ samar­bejds­partner på effektive og frem­tids­sikrede automationsløsninger.

Værdi

Vi vil skabe værdi for mennesker – både medar­bejdere, kunder og slutbrugere.

Stabilitet

Vi sætter en ære i, at mange af vores anlæg fra opstarten i 1984 stadig er i drift.

Industrirobotter til din virksomhed

Gibotech har gennem tiden leveret løsninger til mange forskellige kunder med vidt forskellige behov, og vi er derfor også i stand til at levere en indu­strirobot, der passer ind i jeres virk­somheds produktion. Så længe indu­striro­bot­terne indgår i vores kunders produktion, kan vi også bistå med robot service og repa­ration, og vi har som oftest de nødvendige reser­vedele på lager, og hvis det ikke er tilfældet, så står vi gerne for at bestille dem hjem med levering inden for få dage.

 

 

 

Vi kan også tilbyde at udvikle kolla­bo­rative robotter, som kan arbejde side om side med menne­skelige kollegaer og fungere som en ekstra hånd i arbejdet. Kollaborative robotter kan give opera­tø­rerne frie hænder til at lave det kompli­cerede arbejde, mens indu­striro­bot­terne tager sig af for eksempel ensformige bevæ­gelser. De kolla­bo­rative robotter kan imple­men­teres i virk­som­heder af alle stør­relser og kan hjælpe med at øge produk­tionen samt skabe et bedre arbejds­miljø for medarbejderne.

Ud over indu­striro­botter står vi hos Gibotech også bag en række hospi­tals­ro­botter, som kan varetage alt fra varesor­tering til blod­prø­ve­hånd­tering. Vi har også udviklet en steril­central, som kan stå for sikker og auto­ma­ti­seret steri­li­sation af opera­tions­udstyr. Ligesom indu­striro­botter kan hospi­tals­ro­botter placeres i miljøer, hvor lovgiv­ningen ikke tillader, at mennesker arbejdet, og der er derfor mulighed for at placere dem i for eksempel kælde­ra­realer, så pladsen på hospi­talet bliver udnyttet bedst muligt. Vil du vide mere om vores indu­striro­botter eller hospi­tals­ro­botter, så tag gerne kontakt til os.

Industrirobotter

Hos Gibotech står vi for at udvikle, levere og servicere indu­striro­botter samt auto­ma­tions­løs­ninger til hospi­taler og sund­heds­sek­toren. Vi har fokus på både stationære robotter, mobile robotter og kolla­bo­rative robotter. Med vores samar­bejds­partnere har vi mulighed for at levere komplette løsninger med både kraftige og agile robotter. Vores AGV’er (Automated Guided Vehicle) dækker over en lang række produkter, som alle er med selv­køring i fokus. De mobile robotter dækker over en større gren af auto­ma­tions­løs­ninger, som indbe­fatter alt fra små trans­por­tro­botter til selv­kø­rende trucks. De egner sig særligt godt til ensartet transport af varer fra A til B samt til komplette lager­sy­stemer. Hos Gibotech er det muligt at få en skræd­dersyet pakke, hvor det altid er mennesket og bruger­de­signet, der er i fokus. Vi sørger for at lave kunde­spe­ci­fikke bruger­flader, som gør det nemt for de ansatte i virk­som­heden at bruge systemet. Vil du vide mere om, hvordan auto­ma­ti­sering kan være med til at forbedre arbejds­gangene i din virk­somhed, så fortæller vi gerne mere.

CNC Bearbejdning

Siden begyn­delsen i 1984 har vi hos Gibotech forhandlet CNC maskiner. Det har med tiden udviklet sig til, at vi, sammen med vores voksende netværk af samar­bejds­partnere, kan levere komplette CNC løsninger til de fleste mate­rialer, ligesom vi er med til at auto­ma­tisere syste­merne. Den auto­ma­ti­serede proces inden for CNC automation foregår ved, at indu­striro­botter auto­matisk lægger mate­riale i maskinen. Når mate­rialet er bear­bejdet, bliver produktet fjernet fra CNC maskinen og processen kan begynde forfra, helt uden at der er behov for menne­skelig inter­aktion. CNC maskiner fra Gibotech er med til at øge kundens effek­ti­vitet og forbedre kundens konkur­ren­ceevne, ligesom disse indu­striro­botter er med til at forbedre arbejds­miljøet, da de tager sig af de ensformige og gentagne bevæ­gelser, som poten­tielt kan lede til arbejdsskader.

Mobile robotter

When we suggest a solution with mobile robots it helps with the opti­mization of internal logi­stics, release employee resources, and increase productivity. At the same time, mobile robots have a short payback time and reduce acci­dents and colli­sions costs.

Omron industri

Industrirobotter med skræd­der­syede Styringer

Hos Gibotech kan vi tilbyde styringer og auto­ma­tik­løs­ninger i forbin­delse med inte­grerede systemer eller stand alone-løsninger. Vi har et tæt samar­bejde med kvali­tets­le­ve­ran­dører samtidig med, at vi har vores egne erfarne program­mører, som i fællesskab kan skabe en bred vifte af styringer, som besidder hver deres speci­fikke styrker. Ved at have vores egen softwa­re­af­deling kan vi udvikle indu­striro­botter med software-løsninger og styringer, der er skræd­dersyet til den enkelte kunde. Selvom systemet bag vores indu­striro­botter kan være komplekse, så garan­terer vi, at den færdige løsning er nemt at betjene for virk­som­hedens medar­bejdere.  Udviklingen af styringer vil altid foregå i tæt dialog med kunden, så vi er sikre på, at den endelige løsning lever op til det aftalte og er med til at varetage vigtige funk­tioner, der kan øge effek­ti­vi­teten, minimere produk­tions­om­kost­nin­gerne samt forbedre konkurrenceevnen.

Udvalgte projekter

 

Referencer

Læs mere om de projekter, der allerede er instal­leret og find inspiration her