Cobots

Gibotech udvikler, leverer og servi­cerer auto­ma­tions­løs­ninger til mange forskellige brancher. Vores forskellige robot­løs­ninger tæller også cobots, som også er kendt som kolla­bo­rative robotter. Cobots har til formål at arbejde side om side med menne­skelige kollegaer og på den måde fungere som en ekstra hjælp i arbejds­pro­ces­serne. Cobots byder på et stort poten­tiale og mange forskellige anven­del­ses­mu­lig­heder, som bare venter på at blive udforsket. Hos Gibotech står vi klar til at hjælpe med at skabe cobots, der kan indgå som en del af arbejds­pro­ces­serne i din virksomhed.

 

Skræddersyede cobots til din virksomhed

Gibotechs cobots kan udbygges efter behov. Det er således udstyret, der kobles på, som defi­nerer, hvilke funk­tioner de enkelte cobots kan varetage. Skulle behovet ændre sig, er det også altid muligt at udbygge med flere værk­tøjer, så den enkelte cobot passer til den enkelte virk­somhed. Cobots er betje­nings­venlige og vil hurtigt indgå som en naturlig del af arbejds­pro­cessen. Flere af Gibotechs cobots kan designes til at arbejde sammen med både mennesker og maskiner, og på den måde opnås en effektiv hjælp til diverse opgaver i forbin­delse med produk­tionen. Hos Gibotech har vi også mulighed for at speci­al­de­signe en griber, hvis der er tale om en mere kompleks opgave.

Når opera­tører indgår i et tæt samar­bejde med robotter, så stilles der høje krav til sikker­heden. Hos Gibotech sørger vi altid for, at sikker­heden er helt i top, og at de over­holder de gældende lovkrav. Vi har TÜV-certi­fi­cerede speci­a­lister tilknyttet, som kan yde kvali­fi­ceret rådgivning om sikkerhed i din virksomhed.

Hos Gibotech har vi skabt cobots, der kan varetage en lang række forskellige opgaver såsom maskin­be­tjening over montage til palle­tering. Griberen på en cobot kan nemt skiftes, så samme maskine kan varetage to meget forskel­lig­artede opgaver fra den ene dag til den anden. Cobots kan derfor også bruges i virk­som­heder, der produ­cerer mange forskellige produk­tva­ri­a­tioner og forskellige produkter, da de hurtigt og nemt kan omstilles. Cobots drives af bruger­venlig drag-and-drop program­mering, som er imple­men­teret i den medføl­gende software. Vores liste af sideudstyr og gribere bliver løbende udvidet, og det er muligt at tilkøbe disse efter behov. Cobots er ofte nemmere at bruge end andre typer af robotter, og det er derfor også muligt for almin­delige produk­tions­me­d­ar­bejdere at styre og omstille de kolla­bo­rative robotter.

 

Innovative robotter til brug i indu­strien og sundhedssektoren

Siden 1984 har Gibotech stået for at skabe auto­ma­tions­løs­ninger til indu­strien og sund­heds­sek­toren. Vores indu­striro­botter tæller blandt andet CNC maskiner til alle former for CNC bear­bejdning. Vi har gennem tiden opbygget en stor porte­følje af maskiner, som hver især besidder deres egne unikke styrker, hvilket giver os mulighed for at tilbyde maskiner, der passer perfekt til kundens behov og ressourcer.

Til hospi­taler og sund­heds­sek­toren generelt kan vi tilbyde hospi­tals­ro­botter, som lige­ledes kan tilpasses kundens ønsker og behov. Blandt andet kan vi bygge en steril­central til brug på hospi­talet, som kan auto­ma­tisere steri­li­sa­tionen af opera­tions­ud­styret og dermed frigøre tid til medar­bej­derne, som kan tage sig af andre opgaver på hospi­talet. Vi har lige­ledes robot­løs­ninger, der kan varetage blod­prø­ve­hånd­tering samt vare­mod­ta­gelse og ‑hånd­tering, som kan være med til at frigøre medarbejderressourcer.

Til den løbende vedli­ge­hol­delse af vores auto­ma­ti­se­rings­løs­ninger kan vi tilbyde at indgå i en aftale om robot service. Skulle du opleve drifts­pro­blemer, så rykker vi ud, finder frem til problemet og løser det. Vores aftale med robot service gælder også i aften­ti­merne samt i weekenderne.

 

Effektivisér produk­tionen med cobots

Der er mange fordele forbundet med en auto­ma­ti­sering af produk­tionen i virk­som­heden. Kapaciteten kan udnyttes uden for normal arbejdstid med et minimum af personale til stede. Cobots fungerer som en ekstra hånd i produk­tionen, så medar­bej­derne får frigivet plads til andre og mere kompli­cerede opgaver. Med brugen af cobots mindskes mængden af ensidigt og genta­gende arbejde for medar­bej­derne, og det kan derfor være med til at forbedre deres ergo­no­miske forhold og mindske risikoen for arbejds­skader. En cobot er således en effektiv medar­bejder i hver­dagen, som ikke skal have løn, og hvor der ikke skal tages hensyn til arbejdsforholdene.

Hos Gibotech ved vi, at en robot, der ikke er i drift, kan koste dyrt, og derfor tilbyder vi også at indgå i en aftale om robot service, som kan sikre at dine cobots og andre robot­løs­ninger er i konstant drift. Med en aftale om robot service er vi kun et opkald væk, også i aften­ti­merne og i weeken­derne.
Så længe et af vores anlæg indgår i produk­tionen, er vi også leve­rings­dygtige i reser­vedele. Skulle vi ikke have dem på lager, så kan vi typisk skaffe dem fra dag til dag. Vil du vide mere om cobots eller vores andre auto­ma­tions­løs­ninger, så tag gerne kontakt til os.

 

omron_solution_partner_gibotech

Vi er stolte over at være udnævnt til Omron Solution Partner

Systemintegratorer er nøglen til en vellykket imple­men­tering af auto­ma­ti­se­rings­sy­stemer hos  frem­stil­lings­virk­som­heder og maskinproducenter.

Omrons Solution Partnere repræ­sen­terer en gruppe syste­min­te­gra­torer, der af Omron aner­kendes som førende inden for anven­delse og imple­men­tering af Omrons tekno­logier på tværs af industrier.

Omron Solution Partners (OSP’ere) kan supportere kunder på forskellige niveauer, lige fra inte­gration af en ny nøgle­færdig løsning til opti­mering af en eksi­ste­rende applikation.

OSP’ere udviser det højeste niveau af enga­gement og loya­litet over for Omron, og er bran­che­førende inden for deres udvalgte kompetenceområde.

Mennesket er ikke skabt til at stå og lave ensidige og genta­gende arbejds­op­gaver. Det er robotter.”

Tommy Madsen

Sales Manager, Robotics Dk and Baltics, Fanuc Nordic AB